"avsnitt" - Engelsk översättning

SV

"avsnitt" på engelska

volume_up
avsnitt i tiden {utr.} [exempel]
EN
EN
SV

avsnitt {neutrum}

volume_up
Avsnitt VI, Ekonomiska och sociala kommittén - Regionkommittén;
Section VI, Economic and Social Committee and Committee of the Regions;
Ett särskilt avsnitt tillägnas genomförandet av Lissabonfördraget.
A special section is dedicated to the implementation of the Treaty of Lisbon.
Vi kommer att rösta om ändringsförslaget avsnitt för avsnitt.
We will vote on the amendment section by section.
Jag kan följaktligen icke hålla med om avsnitt 17 i ändringsförslag 9.
Consequently, I cannot agree with part 17 of Amendment No 9.
Del III, avdelning III, kapitel I, avsnitt 3, underavsnitt 1
Part III, Title III, Chapter I, Section 3 Subsection 1
Avsnitt VI - Del A: Ekonomiska och sociala Kommittén
Section VI - Part A, Economic and Social Committee
Denna förpliktelse motiveras av panelen uttryckligen med en hänvisning till artikel 16, avsnitt 4 i Marrakeschavtalet för att grunda WHO.
To justify this requirement, the panel refers to Article 16(4) of the Marrakesh agreement under which the WTO was set up.
Jag tänker avsluta med att säga att artikel 149, som handlar om utbildning och ungdom, för första gången också innehåller ett avsnitt om idrott.
I will conclude by saying that Article 149, which refers to education and youth, for the first time also includes a section on sport.
Varje avsnitt och varje stycke i Elmar Broks betänkande utgår från att fördraget redan har laga kraft, vilket det naturligtvis inte har.
Every clause, every article of the Brok report is based on that Treaty already having justiciability, which of course it does not.
avsnitt
Betänkandets 22 avsnitt ger en bra problemsammanfattning av den ledande uppfattningen hos världens experter.
Either way, the 22 chapters of the report provide a good problem summary from the perspective of the majority opinion of experts worldwide.
Förhandlingsdagordningen delades tekniskt sett upp i 29 kapitel, ett avsnitt hade rubriken ”övrigt” och ett avsnitt ”institutioner”.
The negotiating agenda was technically broken up into 29 chapters, a section headed ‘Various’ and a section headed ‘Institutions’.
Förhandlingsdagordningen delades tekniskt sett upp i 29 kapitel, ett avsnitt hade rubriken ” övrigt ” och ett avsnitt ” institutioner ”.
The negotiating agenda was technically broken up into 29 chapters, a section headed ‘ Various’ and a section headed ‘ Institutions’.
avsnitt (även: händelse, episod, del, bihandling)
Din karriär består av ett par rader i ett avsnitt av " Diagnos Mord. "
Your career consists of a few lines on an episode of " Diagnosis Murder
Mitt favoritavsnitt, om jag nu måste välja, var nog avsnitt 34.
I guess my favorite episode, if I had to pick one, would be episode 34.
Vilket är anledning till att ni borde gästspela på nästa avsnitt.
Which is why you ought to guest star in the next episode.
avsnitt (även: del, portion, häfte)
volume_up
installment {substantiv} [USA]
avsnitt (även: del, portion, häfte)
volume_up
instalment {substantiv} [GBR]
Jag är glad över att detta avsnitt, som fanns i det första utkastet, nu har strukits.
I am glad that this passage, which was present in the first draft, has now disappeared.
Den antagna resolutionen innehåller slutligen ett vagare avsnitt på den punkten, men avsikten finns kvar.
In the end, the adopted resolution contained a more vague passage on this point, but the intent remains.
Det innehåller en del konstruktiva avsnitt, men det sägs inget om just denna fråga.
It contains some constructive passages, but has nothing to say about this particular issue.
avsnitt (även: sektor, område)
volume_up
sector {substantiv} (a part of something)
De avsnitt som gäller diskrimineringens områden har inte förändrats.
There has been no change to the sectors to which the area of discrimination refers.
I det europeiska associeringsavtalet med Slovenien ingår ett avsnitt om transportsektorn.
Mr President, the European Association Agreement with Slovenia contains a section relating to the transport sector.
I och med den europeiska konstitutionen upphöjs det till ett separat avsnitt av kompletterande eller stödjande åtgärder.
With the European Constitution, it is promoted to a separate sector of supplementary or support action.

Användningsexempel för "avsnitt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFörslag till allmän budget 2008, ändrat av rådet (alla avsnitt) (undertecknande)
Draft general budget for 2008, modified by the Council (all sections) (signature)
SwedishAnvänd följande formatkoder i ett avsnitt om Du vill skapa platshållare för tal.
To create placeholders for numbers, enter the following format codes in a section.
SwedishJag vill gärna säga att det är ett väldigt tydligt och uppfordrande avsnitt.
I would like to say that this is a very clear section, which makes high demands.
SwedishFörslaget till förordning innehåller nu ett avsnitt om natur och biologisk mångfald.
The draft regulation now includes a section relating to nature and biodiversity.
SwedishJag hoppas att vi i morgon kommer att kunna stryka detta avsnitt ur betänkandet.
I hope that tomorrow, we will manage to remove this section from the report.
SwedishDetta utgör ett nytt avsnitt i direktivet, nytt sedan det förkastades av oss 1996.
This is a new section of the directive, new since its rejection by us in 1996.
Swedish2009 års budgetriktlinjer - (avsnitt I, II, IV, V, VII, VIII och IX) (debatt)
2009 budget guidelines - (sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX) (debate)
SwedishTvå avsnitt gör det faktiskt möjligt för regeringen att direkt censurera medierna.
Two sections effectively introduce direct media censorship by the Government.
SwedishAvsnitt VI- Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén (C5-0300/1999)
Section VI Economic and Social Committee and Committee of the Regions (C5-0300/1999)
SwedishBeräkning av inkomster och utgifter för år 2011 - Avsnitt I - Parlamentet (
Estimates of revenue and expenditure for the year 2011 - Section I - Parliament (
Swedish2009 års budget - Avsnitt III kommissionen: budgetram och prioriteringar för 2009 (
2009 budget, Section III - Commission: budgetary framework and priorities for 2009 (
SwedishÅr efter år ser vi att avsnitt IV i budgeten är allvarligt underfinansierat.
Year after year, we see how Section IV of the budget is severely underfunded.
SwedishFörslag till allmän budget 2007 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (omröstning)
Draft general budget for 2007 (sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (vote)
SwedishDärför har vi nu en text som innehåller alltför många tvetydiga avsnitt och luckor.
As a result, we now have a text which contains too many ambiguous passages and gaps.
SwedishJag vill tala om att jag stöder avsnitt 1 och ändringsförslagen 232 och 214.
This REACH is a missed opportunity and one that will probably not come round again.
SwedishI riktlinjerna för valobservatörsuppdragen finns det ett särskilt avsnitt om kvinnor.
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
SwedishAnsvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII B, Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
Discharge 2005: Section VIII B, European Data Protection Supervisor (vote)
SwedishVi har därför inte kunnat rösta ja till dessa avsnitt var och ett för sig.
We have not, therefore, been able to vote for these sections, viewed in isolation.
SwedishJag anser själv att gränsöverskridande avsnitt bör prioriteras på detta sätt.
I am personally very much in favour of giving such priority to cross-border sections.
SwedishFörslag till allmän budget 2008 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (omröstning)
2008 draft general budget: Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX (vote)

Synonymer (svenska) till "avsnitt":

avsnitt