"avslutningsvis" - Engelsk översättning

SV

"avslutningsvis" på engelska

SV

avslutningsvis {adverb}

volume_up
avslutningsvis
Avslutningsvis stöder utskottet för sysselsättning och socialfrågor betänkandet.
In conclusion, the Committee on Social Affairs and Employment supports the report.
Avslutningsvis påminner jag om rådets honnörsord: ansvarstagande och solidaritet.
In conclusion, I recall the Council's watchwords: responsibility and solidarity.
Avslutningsvis vill jag tacka föredraganden, Bernhard Rapkay, för hans arbete.
In conclusion, I would like to thank the rapporteur, Mr Rappkay, for his work.
avslutningsvis (även: till sist)
Avslutningsvis återstår problemet med Internationella brottmålsdomstolen.
Lastly, there is the problem of the International Criminal Court.
Avslutningsvis, ytterligare en viktig fråga är säkerheten på tjänsteområdet.
Lastly, another important issue is safety in the field of services.
Avslutningsvis, vill jag anknyta till det sätt förhandlingarna förs på.
And lastly, I would like to refer to the way that negotiations are carried out.

Användningsexempel för "avslutningsvis" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAvslutningsvis påminner jag om rådets honnörsord: ansvarstagande och solidaritet.
In conclusion, I recall the Council's watchwords: responsibility and solidarity.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att EU inte får sänka garden på den fronten heller.
Europe - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att jag känner allt större beundran för grundarna.
To finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.
SwedishAvslutningsvis vill jag gratulera Vladimir Maňka till hans utmärkta betänkande.
To close, I should like to congratulate Vladimir Maňka on his excellent report.
SwedishAvslutningsvis vill jag än en gång tacka föredraganden för hans utmärkta arbete.
In conclusion, I should like to thank the rapporteur again for her excellent work.
SwedishJag skulle avslutningsvis ännu en gång vilja peka på vad Brok sade inledningsvis.
In conclusion, I should once again like to refer to Mr Brok's opening comments.
SwedishAvslutningsvis, herr talman, beklagar jag att Martin Schulz inte är närvarande.
I will end, Mr President, by regretting the fact that Mr Schulz is not with us.
SwedishAvslutningsvis stöder utskottet för sysselsättning och socialfrågor betänkandet.
In conclusion, the Committee on Social Affairs and Employment supports the report.
SwedishFru ordförande, avslutningsvis vill jag säga ett ord om reformens ikraftträdande.
Finally, I should like to say a word about the implementation of this revision.
SwedishAvslutningsvis, herr talman, beklagar jag att Martin Schulz inte är närvarande.
I will end, Mr President, by regretting the fact that Mr Schulz is not with us.
SwedishAvslutningsvis: Vi kräver i vår resolution hållbarhetsstandarder för biobränsle.
To sum up, in our resolution we demand sustainability standards for biofuels.
SwedishAvslutningsvis önskar jag det tjeckiska ordförandeskapet all lycka och framgång.
In conclusion, I wish the Czech Presidency the best of luck and much success.
SwedishAvslutningsvis måste vi skynda på med att uppmana rådet att agera på våra vägnar.
Lastly, we must make greater speed in urging the Council to act on our behalf.
SwedishLåt mig avslutningsvis helt kort också gå in på betänkandet om Peace-programmet.
Finally, permit me just to say a few words about the report on the PEACE programme.
SwedishAvslutningsvis skulle jag vilja betona en viktig fråga som gäller den nya tekniken.
To sum up, I would like to stress one important point, that of new technologies.
SwedishAvslutningsvis skulle jag vilja göra er uppmärksamma på en diskussion om Tyskland.
To conclude, I should like to draw your attention to a debate concerning Germany.
SwedishAvslutningsvis har Nikolaos Vakalis betänkande en särskild europeisk dimension.
Finally, Madam President, Mr Vakalis' report has a specifically European dimension.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att vi naturligtvis räknar med parlamentets stöd.
I shall conclude by saying that of course we are counting on Parliament’s support.
SwedishAvslutningsvis vill jag tacka föredraganden, Bernhard Rapkay, för hans arbete.
In conclusion, I would like to thank the rapporteur, Mr Rappkay, for his work.
SwedishAvslutningsvis tror jag att en lika stark signal krävs om exportsubventioner.
Finally, I believe that an equally strong signal is needed on export subsidies.