SV

avslutning {utrum}

volume_up
1. allmänt
avslutning (även: slut, mål, del, ändamål, syfte, ända, ände, död, bit, stump)
volume_up
end {substantiv}
Tidpunkten för regeringskonferensens avslutning bör inte preciseras.
No exact time should be given for the end of the Intergovernmental Conference.
Jag har förstått att Duisenberg som avslutning på debatten vill få ordet en gång till.
I hear that, at the end of this debate, Mr Duisenberg would like to say a few words.
Låt mig som avslutning säga ytterligare något om det konkreta genomförandet.
I would like to end by saying something more about actual implementation.
Detta var en tillfredställande avslutning på en mycket tillfredsställande debatt.
That was a very satisfactory finish to a very satisfactory debate.
Som avslutning på ditt tredje läsår gör du en längre praktik.
As a finish to your third year you do a longer internship.
Jag har sparat ett exempel som avslutning.
I have kept one example to finish with.
avslutning (även: upplösning, brytning, uppdelning, uppbrott)
Som avslutning vill jag tacka föredraganden för hans storartade arbete.
To close, I should like to thank our rapporteur for his excellent work.
Som avslutning på ögonkontaktsförfarandet uppmanar jag er att anta denna skatt.
To close the catch-the-eye procedure, I say to you: catch the tax.
Det var ett mycket bra svar för en avslutning på debatten.
That is an excellent answer with which to close this debate.
I samband med  avslutning av en deponi anläggs en sluttäckning.
In connection with the closure of a landfill built a final coverage.
Denna avslutning kommer i själva verket att ta längre tid än beräknat.
This closure will in fact be longer than expected.
Avslutningen av regeringskonferensen är en första och viktig förfallodag.
The closure of the intergovernmental conference is the first main deadline.
avslutning
volume_up
commencement {substantiv} [USA]
Kontinuiteten och avslutningen av denna nödvändiga anpassning måste garanteras.
We must ensure the continuity and completion of this necessary adjustment process.
Dessa oförenligheter måste genast hävas, för att garantera ett korrekt förlopp och en avslutning på förfarandet beträffande ansvarsfrihet.
These inconsistencies must be remedied immediately to ensure the smooth running and completion of the discharge procedure.
Jag hoppas att Europeiska unionen efter en framgångsrik avslutning av förhandlingarna i Haag kommer att ratificera Kyotoprotokollet.
I hope that following successful completion of the negotiations in The Hague, the European Union will ratify the Kyoto Protocol.
Bara ett par ord som avslutning - eller åtminstone som min avslutning.
Just a few words in conclusion - or as my conclusion at least.
Som avslutning vill jag reda ut ett oklart begrepp i ändringsförslaget.
In conclusion, let me clear up an imprecision in the wording of the amendment.
Jag vill som avslutning, herr talman, ta mig friheten att göra en kommentar.
I will take the liberty – in conclusion, Mr President – of making one remark.
avslutning (även: slut)
Vad vi har framför oss är en ordentlig juridisk avslutning av denna tragedi, som vi hoppas slutar med att alla fångar friges.
What we have in mind is a clear legal settlement of this tragedy, ending we hope with the release of all prisoners.
Jag ber er återigen att se till att vi får en normal debatt med en normal avslutning innan vi inleder omröstningsförfarandet.
I would ask you again to ensure we have a normal debate with a normal ending before we start the voting procedure.
avslutning
Som avslutning skulle jag vilja understryka att man absolut måste ta hänsyn till den internationella dimensionen av konstmarknaden.
In finishing I would like to stress that the international dimension of the art market must of necessity be taken into account.
Varje medlemsstat i EU har olika syn på avslutning av en graviditet på konstgjord väg, och de fattar därför beslut om detta problem i enlighet med subsidiaritetsprincipen.
Every EU Member State has a different view of the artificial termination of pregnancy and they therefore make decisions on this problem in accordance with the principle of subsidiarity.
Precis som föredraganden har föreslagit borde prioriteringarna innehålla även en strategi för fortsatt stöd, övergångsperiodens åtgärder och programmets avslutning på ett visst område.
Just as the rapporteur has proposed, primary goals should include a strategy for continued support, transitional measures, or the termination of a programme in a given region.
2. "summering/avslutning av tal"
avslutning

Användningsexempel för "avslutning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom en avslutning på det jag har att säga, vill jag återgå till läget i Kosovo.
To conclude what I have to say, let me come back again to the situation in Kosovo.
SwedishI morse hörde vi mycket tissel och tassel om Tom O'Reillys avslutning på lördagen.
This morning we've heard a lot of whispers about Tom Reilly's wrap-up on Saturday.
SwedishLåt mig som avslutning säga att kommissionen och Europaparlamentet är bundsförvanter.
I say this as a suggestion, so that we can, together, give some thought to that.
SwedishLåt mig som avslutning helt kort gratulera föredraganden till ett gott arbete.
To round off quickly, I congratulate the rapporteur on the work he has done.
SwedishJag vill som avslutning, herr talman, ta mig friheten att göra en kommentar.
I will take the liberty – in conclusion, Mr President – of making one remark.
SwedishSom avslutning tackar jag föredraganden för att han åtagit sig detta betänkande.
Finally, I would like to thank the rapporteur for taking on this report.
SwedishSom avslutning vill jag åter poängtera, det en av ledamöterna sade om Tysklands roll.
In conclusion let me emphasise once again what one Member said about Germany's role.
SwedishJag har förstått att Duisenberg som avslutning på debatten vill få ordet en gång till.
I hear that, at the end of this debate, Mr Duisenberg would like to say a few words.
SwedishSom avslutning vill jag reda ut ett oklart begrepp i ändringsförslaget.
In conclusion, let me clear up an imprecision in the wording of the amendment.
SwedishLåt mig som avslutning säga ytterligare något om det konkreta genomförandet.
I would like to end by saying something more about actual implementation.
SwedishTvå punkter som avslutning. Detta är inte en ny skatt, det är ett stort missförstånd.
Two points finally: this is not a new tax; that would be a great mistake.
SwedishMen detta dokument får inte bli en avslutning på vår kamp mot pedofili.
This document, however, must not represent an end to the fight against paedophilia.
SwedishSom avslutning på den här debatten har jag mottagit ett förslag till resolution.
To conclude the debate, I have received one motion for a resolution.
SwedishTidpunkten för regeringskonferensens avslutning bör inte preciseras.
No exact time should be given for the end of the Intergovernmental Conference.
SwedishSom avslutning på denna inledning vill jag tacka för er uppmärksamhet.
And in conclusion to this introduction, I would like to thank you for your attention.
SwedishDetta var en tillfredställande avslutning på en mycket tillfredsställande debatt.
That was a very satisfactory finish to a very satisfactory debate.
SwedishSom en avslutning på denna debatt har jag mottagit fyra resolutionsförslag.
To conclude this debate, I have received four motions for resolutions.
SwedishDet gör att vi kan knyta an till vissa tankar, som ett slags avslutning.
This allows us to take up some of the ideas again by way of a conclusion.
SwedishSom avslutning på ögonkontaktsförfarandet uppmanar jag er att anta denna skatt.
To close the catch-the-eye procedure, I say to you: catch the tax.
SwedishVi vill slutligen ha en intensiv förhandling och en snabb avslutning.
Lastly, we want to hold intense negotiations and come to swift conclusions.

Synonymer (svenska) till "avslutning":

avslutning