1. allmänt
Vi hoppas kunna avsluta dessa undersökningar så snart som möjligt.
We hope that it will be possible to conclude these investigations as soon as possible.
Låt mig därför avsluta med att upprepa min vädjan till kommissionen och rådet.
And so, let me conclude by reiterating my appeal to the Commission and the Council.
Jag vill avsluta med att betona vikten av öppenhet på det här området.
Let me conclude by emphasising the importance of transparency in this field.
Avsluta utkastläget med ikonen på utrullningslisten Formulärfunktioner.
End the design mode using the icon on the Form Functions floating toolbar.
Jag vill avsluta med att stödja föredragandens funderingar om budgeten.
I wish to end by supporting the rapporteur's statement regarding the budget.
Jag skall slutligen avsluta mitt anförande med att ta upp utvidgningsfrågan.
Finally, I should like to end my speech by mentioning the question of enlargement.
Jag tror ändå att vi fortfarande har en god chans att snart kunna avsluta arbetet.
This being said, I believe that there is still a good chance to finish the work soon.
Låt mig avsluta med några ord om EU och klimatförändringskonferensen.
Let me finish with a word about the European Union in the climate change conference.
Låt mig avsluta med detta: När man startar krig, så har politikerna misslyckats.
Let me finish with this: When war begins, politicians have failed.
Jag vill klargöra att kommissionen inte vill avsluta debatten.
Let me be clear in saying that the Commission does not want to close the debate.
Jag vill avsluta med att citera min numera avlidne landsman, domare Aspery: ”Reform?
I will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Enligt föredragningslistan bör vi officiellt avsluta debatten kl.
Officially, according to our agenda, we should close the debate at 11.50 a. m.
Medlemsstaterna måste så snabbt som möjligt avsluta den nya mätningen av sina flottor.
The Member States must complete the re-measurement of their fleets as soon as possible.
Kommissionen kommer att avsluta omarbetningen av GSP:s ursprungsregler snarast möjligt.
The Commission will complete the revision of the GSP rules of origin as soon as possible.
Jag anser det vara nödvändigt att avsluta Lomé IV och under en tid låta post-Lomé råda.
I believe this is essential if we are to complete Lomé IV and have a post-Lomé period.
Låt mig avsluta med lite goda nyheter, och kanske lite dåliga nyheter.
So let me finish up with some good news, and maybe a little bit of bad news.
Det finns två andra frågor som jag vill kommentera, och sedan kommer jag att avsluta med att tala om ekonomiska partnerskapsavtal.
There are two other issues I wish to comment on, and then I will finish up with the EPAs.
Avsluta i juni med den melodi som alla européer förväntar sig, Beethovens Ode till glädjen: !
Finish up in June with the tune which all Europeans are expecting, Beethoven's Ode to Joy: ‘’!
avsluta (även: avrunda)
Hon hoppas fortfarande vara i tid för att avsluta raden av PPE-talare.
She is hoping she will still be in time to round off the list of speakers from the PPE-DE Group.
Vi måste skynda på, fullborda eller avsluta den uppgift som planerades och inleddes korrekt.
We need to speed up, round off or complete the task that was planned and begun in the correct way.
Jag är också övertygad om att vi kan avsluta detta ärende under en behandling, och också inom ett år från det att förslagen lagts fram.
I am also convinced that we can round off this matter in one reading, and even within a year of launching the proposals.
Det skulle vara grymt och inhumant att godtyckligt avsluta processen på detta sena stadium.
It would be cruel and inhumane to terminate the process arbitrarily at this late stage.
Konsumenten kommer också att ha rätt att avsluta avtalet före varje årlig betalning.
The consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.
Under rådande förhållanden finns emellertid skäl att öka samarbetet med Ryssland och inte att avsluta det.
In this situation, however, it is necessary to increase co-operation with Russia, and not terminate it.
avsluta
volume_up
to wind up {vb} (finish something)
Jag har tagit emot fem resolutionsförslag för att avsluta debatten.
I have received five motions for resolutions to wind up the debate
Jag har tagit emot sex resolutionsförslag för att avsluta debatten
I have received six motions for resolutions to wind up the debate
Jag har mottagit ett resolutionsförslag, för att avsluta debatten.
I have received a motion for a resolution to wind up the debate.
Målet är att göra de sista justeringarna och avsluta förhandlingarna.
The objective is to dot the final i's and to wrap up the negotiations.
Det är bra att vi nu äntligen kan avsluta detta ärende.
It is good that we can now finally wrap up this dossier.
Det öppnar även en möjlighet för Kroatien att avsluta förhandlingarna redan i år, som vi säger i vårt betänkande.
That also opens up the possibility for Croatia to wrap up negotiations as early as this year, as we have stated in our report.
Jag ber om lite disciplin, annars kommer vi aldrig att kunna avsluta debatten.
I would ask you to exercise a little discipline, because otherwise we will never finish this debate and we still have the voting time at 6.30 p.m. and two further reports to get through.
Jag vill avsluta med att uttrycka min djupa besvikelse över brevet från tre av de nationella parlamentens talmän.
Unfortunately, there are other parts of the report that strike a discordant note, the most surprising of which is that it sets out what the result of open dialogue ought to be.
Jag vet inte om ett luftangrepp kan förstöra alla de här vapnen, men om vi skulle börja igen utan att avsluta det skulle det leda till katastrof.
I do not know whether an air strike can take out all these weapons, but for us to start again without finishing would be disastrous.
2. handel
Jag vill avsluta med att säga att vi måste hitta en balans mellan dessa delar och göra allt för att de ska bli tydliga för medborgarna.
I should like to conclude by saying that we must balance these elements and do everything to make them clear to our citizens.
Jag skall avsluta och säga att det politiska resultatet av den här förlikningen enligt min mening är helt tillfredsställande.
I will conclude by saying that the political balance of this conciliation is, in my opinion, entirely satisfactory.
Låt mig avsluta med att säga att som ordförande i utskottet och i min egenskap av föredragande har det varit min skyldighet att hitta en balans.
I will end, Mr President, by saying that, as Committee Chairman and rapporteur, it was my duty to find a balance.
3. "talan", näringsliv
Jag vill klargöra att kommissionen inte vill avsluta debatten.
Let me be clear in saying that the Commission does not want to close the debate.
Jag vill avsluta med att citera min numera avlidne landsman, domare Aspery: ”Reform?
I will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Enligt föredragningslistan bör vi officiellt avsluta debatten kl.
Officially, according to our agenda, we should close the debate at 11.50 a. m.

Användningsexempel för "avsluta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag skulle vilja avsluta med att ta upp Dagmar Roth-Behrendts punkt om forskning.
I would like to conclude by taking up Mrs Roth-Behrendt’s point about research.
SwedishJag ser fram emot att samarbeta med er för att avsluta dem så fort som möjligt.
I am looking forward to working with you to conclude them as soon as possible.
SwedishSom polack har jag en liten dröm, och med denna vill jag avsluta mitt anförande.
As a Pole, I have a small dream, and with this I would like to end my speech.
SwedishJag hörde Cecilia Malmström föreslå att vi, så att säga, borde avsluta dialogen.
I heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
SwedishJag vill avsluta med att säga att denna debatt delvis är en om myt mot verklighet.
Let me conclude by saying that this debate is partly one of myth against reality.
SwedishJag skulle vilja avsluta med att säga att vi inte får låta de döda ha dött förgäves.
I should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.
SwedishFör att avsluta skulle jag vilja ta upp relationerna mellan våra två institutioner.
To conclude, I should like to mention the relations between our two institutions.
SwedishJag anser att det är ett genombrott, att vi lyckades avsluta detta protokoll.
I consider it to be a breakthrough that we succeeded in concluding this protocol.
SwedishJag vill avsluta debatten med att säga att jag har mottagit 6 resolutionsförslag.
I have received six motions for resolutions at the conclusion of this debate.
SwedishJag vill avsluta med att gratulera Jean-Paul Gauzès till ett utmärkt arbete.
I would like to end by congratulating Mr Gauzes for an excellent piece of work.
SwedishJag vill avsluta debatten med att säga att jag har mottagit 6 resolutionsförslag .
I have received six motions for resolutions at the conclusion of this debate.
SwedishLåt mig därför avsluta med att upprepa min vädjan till kommissionen och rådet.
And so, let me conclude by reiterating my appeal to the Commission and the Council.
SwedishJag vill avsluta med att tacka er för ert bidrag och ert arbete.
I want to conclude by thanking you for your contributions and for all your work.
SwedishMed detta sagt vill jag ändå avsluta med att ge mitt stöd till detta betänkande.
Having said all that, I nevertheless conclude by declaring my support for this report.
SwedishDessa civila måste ges möjlighet att fly så att armén kan avsluta sin offensiv.
These civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
SwedishDet är hög tid att avsluta perioden av eftertanke och inleda en period med handlande.
It is high time to end the reflection period and inaugurate a period of action.
SwedishJag skall slutligen avsluta mitt anförande med att ta upp utvidgningsfrågan.
Finally, I should like to end my speech by mentioning the question of enlargement.
SwedishJag sade att vi kommer att avsluta kl. 13.15 och vi har respekterat denna timing.
I said that we would end at 1.15 p.m. and we have respected this timetable.
SwedishLåt mig avsluta med en kommentar till det påpekande som gjordes av Janssen van Raay.
Allow me to conclude with a comment on the remark made by Mr Janssen van Raay.
SwedishJag skulle vilja be er om att efter en del överläggning nu avsluta omröstningen.
On reflection, I should like to ask for voting to be halted at this point.