"avslut" - Engelsk översättning

SV

"avslut" på engelska

SV

avslut {neutrum}

volume_up
Därför behöver vi ett avslut på Doharundan nu.
We therefore need a conclusion to the Doha Round now.
De har nått ett slutskede, men mycket återstår innan vi kan nå ett framgångsrikt avslut.
They have entered their final phase, yet much remains to be done before we can reach a successful conclusion.
Det är främsta skälet till att vi vill nå ett avslut i processen nu.
This is the essential reason for us saying that we want to bring this procedure to a conclusion now.

Användningsexempel för "avslut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag uppmanar kommissionen att äntligen komma till avslut och inte bara vänta!
I call on the Commission to stop biding its time and do the business at long last!
SwedishNu mer än någonsin tidigare, eftersom fördraget inte är ett avslut utan en ny början.
This is more the case now then ever, because the Treaty is not an end but a new beginning.
SwedishVi måste föra debatten nu så att det svenska ordförandeskapet kan leda frågan till avslut.
We need this debate now so that the Swedish Presidency can bring this matter to a close.
SwedishRådets ordförande har meddelat att avsikten är att nå ett avslut redan i mars.
The Council President has announced that the intention is to reach conclusions as early as March.
SwedishDet är främsta skälet till att vi vill nå ett avslut i processen nu.
This is the essential reason for us saying that we want to bring this procedure to a conclusion now.
SwedishMentorskapsprogrammet pågår under nio månader, alltid med uppstart i september och avslut i maj.
Mentoring program lasts nine months, always with the start of september and was completed in May.
SwedishMen nu kommer vi inte heller fram till ett avslut, utan ser oss tvingade att begära ett uppskjutande.
But instead of coming to our conclusions, we see ourselves compelled to request a postponement.
SwedishDe har nått ett slutskede, men mycket återstår innan vi kan nå ett framgångsrikt avslut.
They have entered their final phase, yet much remains to be done before we can reach a successful conclusion.
SwedishDet är på sitt sätt också ett avslut på andra världskriget.
In its way, it also brings the Second World War to a close.
SwedishUtbildningen är Bolongaanpassad vilket gör det enkelt att läsa kurser eller avslut vid andra universitet.
The training is Bolongaanpassad making it easy to take courses or completed at other universities.
SwedishDärför är vi inte övertygade om att den beslutsamhet finns som krävs för ett avslut, trots de lugnande uttalandena.
Give the elected representatives some insight into the laws and into the work that goes on.
SwedishDärför hoppas också jag att vi får ett positivt avslut på budgetförfarandet.
In so far as that is the case, I also hope that we will be able to bring the Budget procedure to a satisfactory conclusion.
SwedishAtt få ett framgångsrikt avslut på utvidgningsförhandlingarna, är den politiska prioritet som överskuggar alla andra.
The successful completion of enlargement negotiations is the overarching political priority.
SwedishVi måste komma till ett avslut, så vi är verkligen i det som jag skulle vilja kalla slutet av förhandlingarna.
We have to come to a conclusion, so we are really in what I would call the end game of these negotiations.
SwedishDärför behöver vi ett avslut på Doharundan nu.
We therefore need a conclusion to the Doha Round now.
SwedishHemligheten med ett framgångsrikt avslut på detta kommer att vara att åstadkomma en överenskommelse som uppfyller dessa kriterier.
The secret of a successful conclusion to this will be to get the kind of deal which meets those criteria.
SwedishJag tror, som avslut, för mig, är det viktiga är att alla dessa fantastiska saker här egentligen inte kommer från Google.
So I think, in conclusion, for me, the main thing is that all the amazing stuff here does not really come from Google.
SwedishJag instämmer också med Hannes Swoboda i de datum då allt detta, särskilt förhandlingarnas avslut, kan äga rum.
I also concur with Mr Swoboda's words about the dates by which all of this, particularly the conclusion of negotiations, can take place.
SwedishDe fördelar som hon ser med att börja forska så tätt inpå utbildningens avslut är att hon redan har en stark teoretisk anknytning.
The benefits with starting her research so close to the examination is that she already has a strong theoretical connection.
SwedishJag måste säga att detta är ett viktigt dokument för Europas medborgare och jag är glad över att vi har nått ett framgångsrikt avslut.
I have to agree that this is an important file for European citizens, and I am pleased that we have had a successful conclusion.