SV

avslöjas {verb}

volume_up
De händelser som avslöjas i dag inom andra institutioner visar att denna försiktighet är nödvändig.
Events unfolding today before other committees suggest that this caution is necessary.

Användningsexempel för "avslöjas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÄnnu en gång avslöjas Europeiska unionens iver när det gäller att tjäna storfinansen.
Yet again we see the European Union's devotion to the interests of big business.
SwedishEU avslöjas nu som oförmöget att förvalta sina gränser till lands och till sjöss.
Europe is openly revealed as being powerless to manage its land and maritime borders.
SwedishOm några oegentligheter avslöjas måste vi skrida till handling i enlighet därmed.
If any anomalies are revealed, action will have to be taken accordingly.
SwedishPå så sätt blir det möjligt att förhindra att kommersiellt känslig information avslöjas.
This helps prevent the disclosure of commercially sensitive information.
SwedishOm deras roll avslöjas kan de stängas ute och drabbas av påföljder på grund av sekretessbrott.
If their roles leak, they can be dismissed for violating secrecy by way of penalty.
SwedishGenom betänkandet avslöjas ett stort antal kränkningar av de mänskliga rättigheterna i EU.
The report does in fact reveal many violations of human rights in the EU.
SwedishGång på gång chockeras vi när fall av barnmisshandel avslöjas.
   Commissioner, again and again we are shocked when cases of child abuse come to light.
SwedishDagligen avslöjas skrämmande fall, där offren t.o.m. är både kvinnor och minderåriga barn.
Every day we learn of appalling events, the victims of which include women and children.
SwedishPå hemmaplan avslöjas emellertid en efter en av deras miljardforint-skandaler.
At home, on the other hand, their billion-forint scandals are coming to light one after another.
SwedishDe skyldiga avslöjas dock bara ibland, och oftast när det redan är för sent.
However, guilty persons are only occasionally exposed, and usually when it is already too late.
SwedishDe händelser som avslöjas i dag inom andra institutioner visar att denna försiktighet är nödvändig.
Events unfolding today before other committees suggest that this caution is necessary.
SwedishLobbyister som beter sig oetiskt ska avslöjas offentligt och kunna stängas av.
Lobbyists who behave unethically must be publicly exposed and it must be possible for them to be barred.
SwedishVi kräver att de som är skyldiga till mordförsöket på Akin Birdal omedelbart avslöjas.
We call for the immediate unmasking of those guilty of the assassination attempt against Akin Birdal.
SwedishAv detta skäl avslöjas missbruk oftare av pressen än av de ansvariga kontrollorganen.
For this reason, abuses are more frequently uncovered by the press than by the appointed control bodies.
SwedishInsyn är nödvändigt, vilket innebär att modellerna och grunderna för värderingarna måste avslöjas.
Transparency is necessary, which means that models and the basis for valuation must be disclosed.
SwedishEn del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process.
A number of scandals are revealed in other ways but, normally, there is never any legal process.
SwedishEn del skandaler avslöjas på andra vägar, men i normalfallet blir det aldrig någon rättslig process.
In this very debate in the House, it is, moreover, corruption and fraud with which we are dealing.
SwedishNär de väl avslöjas måste de bestraffas med stränga påföljder.
Where they do get caught they must face severe sanctions.
SwedishDet är önskvärt att de talibankrigare som gömmer sig i Pakistan avslöjas och grips.
It is much to be desired that those Taliban fighters who have gone to ground in Pakistan should be unmasked and arrested.
SwedishTack vare UCLAF: s effektiva insatser har ett antal affärer som berör tjänstemän i kommissionen kunnat avslöjas.
Thanks to UCLAF's efficient work a number of cases involving Commission officials have come to light.

Synonymer (svenska) till "avslöja":

avslöja