SV

avskyvärd {adjektiv}

volume_up
Do I look abominable to you?
Terrorismen är den mest avskyvärda formen av krigstaktiker eller politiska taktiker.
As a tactic of war or political tactic, terrorism is the most abominable of phenomena.
Det finns många exempel på avskyvärd finansiering.
There are numerous examples of loathsome financing.
800 000 kvinnor och barn köps och säljs som handelsvaror i en avskyvärd sexhandel.
Eight hundred thousand women and children are bought and sold as commodities in a loathsome sex trade.
Loathsome suicide attacks are then the end result.
avskyvärd (även: motbjudande, förhatlig)
Denna avskyvärda tortyrmetod kallas officiellt ankang, vilket kan översättas med: hälsa genom vila och ro.
This abhorrent torture method is officially known as Ankang, which translates as: health through rest and peace.
Man kan, ja, man måste ställa sig mycket tveksam till om den förvisso avskyvärda regimen i Irak skall avsättas med militära medel.
We can, indeed we must, have grave doubts about whether the regime in Iraq, which is certainly abhorrent, should be eliminated by external military means.
Bl.a. pågår rättsliga utredningar i en medlemsstat för avskyvärda brott som förefaller ha haft sina slutstationer just i Rumänien.
Among other things, there are judicial inquires under way in some Member States concerning abhorrent crimes that seem to link up with Romania specifically.
avskyvärd
Där har vi återigen en avskyvärd regim, som i många avseenden missbrukar sitt folk mer än Burmas diktatur.
There again we have an atrocious regime, which in many respects is even more abusive to its people than the Burma dictatorship.
Fast samtidigt låter man vapenhandeln utvecklas, utan att ens bry sig om att begränsa handeln med de mest avskyvärda vapen: till exempel truppminor.
And yet, at the same time, we allow the arms trade to proliferate and do not even attempt to limit the trade in the most atrocious forms of arms such as anti-personnel mines.
Terrorism, i alla dess former, är en avskyvärd företeelse som oftast drabbar oskyldiga civila.
(SV) Terrorism, in all its forms, is a detestable phenomenon that, more often than not, hits innocent civilians.
Vi har också röstat för resolutionen i protest mot den avskyvärda politik Jörg Haider står för.
We have also voted in favour of the resolution in protest against the detestable politics that Jörg Haider stands for.
Jag anser att detta betänkande i alla fall kan sätta stopp för en del av de avskyvärda saker som djuren utsätts för.
I think that this report can at least put an end to a number of diabolical practices to which animals are subjected.
avskyvärd
Nåväl de är avskyvärda, det är de verkligen.
Well they're heinous, they really are.
Pojkar såväl som flickor exploateras på de mest avskyvärda sätt.
Boys as well as girls have been subject to exploitation of the most heinous kind.
Det är en föraktfull upprepning av de mest avskyvärda brotten som skedde under tidigare konflikter under detta årtionde i Jugoslavien.
It is a despicable repeat of the most heinous crimes committed during previous conflicts this decade in Yugoslavia.
avskyvärd
Den text vi förbereder oss för att rösta om är helt enkelt avskyvärd och förhatlig.
Mr President, ladies and gentlemen, I believe, quite simply, that the text we are preparing to vote on is absolutely odious and despicable.
Politiker av turkiskt ursprung har gjort de mest avskyvärda uttalanden som reaktion på påven Benedictus tal i mitt eget land.
It was politicians of Turkish origin who made the most odious statements in response to Pope Benedict’ s speech in my own country.
Efter att ha bidragit till att den avskyvärda apartheidregimen störtades, får vi inte ställa oss likgiltiga till det sydafrikanska folkets öde.
Having helped to eliminate the odious system of apartheid, we cannot ignore the fate of the people of South Africa.
avskyvärd (även: unken, kväljande, stinkande)

Användningsexempel för "avskyvärd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUnder de senaste sextio åren har Kroatien fått utstå en synnerligen avskyvärd fascism.
In the last 60 years, Croatia experienced a particularly awful form of fascism.
SwedishHan är en avskyvärd despot och vi bör bryta alla förbindelser med honom och hans regim.
He is a vile despot and we must cease all links with him and his regime.
SwedishDet skickar härigenom en avskyvärd signal till konventet om Europas framtid.
In doing so, it is sending out a revolting signal to the Convention on the Future of Europe.
SwedishDet finns ingen anledning att spilla ord på själva händelsen: den är fördömlig och avskyvärd.
There is absolutely no doubt that the act itself is to be utterly condemned.
SwedishFörsäljningen av dessa bilder utgör en avskyvärd handel som är värd miljarder euro.
Indeed, the sale of these images on the Internet constitutes a vile trade worth billions of euros.
Swedish800 000 kvinnor och barn köps och säljs som handelsvaror i en avskyvärd sexhandel.
Eight hundred thousand women and children are bought and sold as commodities in a loathsome sex trade.
SwedishDet står klart för alla att muren är avskyvärd. Jag har sett den; jag åkte dit i lördags.
That wall is an obscenity, it is clear to everyone, I have seen it, I went to see it last Saturday.
SwedishEn sådan reträtt skulle vara avskyvärd för en övertygad federalist.
Such a renouncement is anathema to convinced federalists.
SwedishDen är naturligtvis avskyvärd och det är ett allvarligt problem både inom EU och övriga världen.
Of course, it is despicable and it is a serious problem, both within the EU and in the rest of the world.
SwedishJag kan just bekräfta att det är en absolut avskyvärd handel.
This is indeed a totally despicable form of trafficking.
SwedishTerrorism, i alla dess former, är en avskyvärd företeelse som oftast drabbar oskyldiga civila.
(SV) Terrorism, in all its forms, is a detestable phenomenon that, more often than not, hits innocent civilians.
SwedishDet är en avskyvärd verksamhet där människor berövas sin enda chans till liv och sin mänskliga värdighet.
It is an appalling business, where people are stripped of the onetime chance of life and of human dignity.
SwedishDetta är en särskilt ondskefull och avskyvärd handel.
This is a particularly pernicious and dreadful trade.
SwedishLäs Hamas stadga: den är avskyvärd och skamlig.
Read the Hamas Charter: it is despicable and disgraceful.
Swedish800 000 kvinnor och barn köps och säljs som handelsvaror i en avskyvärd sexhandel.
Welcome to our Union: refugees are insulted and excluded and run the risk of losing their lives on the way to a better life in Europe.
SwedishDet finns många exempel på avskyvärd finansiering.
There are numerous examples of loathsome financing.
SwedishDetta är en handel som pågår, en handel som är avskyvärd.
SwedishDet handlar också om en exploatering av unga människor och en avskyvärd kultur av martyrskap i en förvanskning av islam.
There is also exploitation of young people and a despicable culture of martyrdom in a perversion of Islam.
SwedishDär har vi återigen en avskyvärd regim, som i många avseenden missbrukar sitt folk mer än Burmas diktatur.
There again we have an atrocious regime, which in many respects is even more abusive to its people than the Burma dictatorship.
SwedishDen text vi förbereder oss för att rösta om är helt enkelt avskyvärd och förhatlig.
Mr President, ladies and gentlemen, I believe, quite simply, that the text we are preparing to vote on is absolutely odious and despicable.