SV

avsky {utrum}

volume_up
1. allmänt
avsky (även: fasa)
Trots min avsky för hans åsikter stöder jag detta till fullo.
Despite my abhorrence of his views I fully support that.
Vad som drev båda männen var deras erfarenhet av och avsky för krig.
What drove both men was their experience and their abhorrence of war.
A whole world turns in abhorrence upon Iran.
Jag vill här och nu uttrycka min djupaste avsky.
I wish here and now to express my deepest disgust.
Med tanke presidentvalet är det oerhört angeläget att vi uttalar vår avsky i denna kammare.
With the presidential election in mind, it is incredibly important that we should express our disgust in this Chamber.
Det sätt på vilket detta skedde fyller oss emellertid med avsky.
The way in which this is done, however, fills us with disgust.
avsky (även: leda, lederna, motvilja, äckel, avsmak)
Med socialisterna övergår denna tvetydighet till verklig avsky.
With the socialists, this ambiguity turns to actual loathing.
Å andra sidan väcker han avsky hos människor som motsätter sig hans strävan efter förening med Ryssland.
On the other hand, he inspires loathing among people who reject his pursuit of unification with Russia.
Ingen är okunnig om den avsky som denna kammare känner inför dödsstraffet var helst det förekommer.
Mr President, Commissioner, no one is unaware of the loathing felt in this house for the death penalty, wherever it may occur.
avsky
Vi delar inte den entusiasmen, men vi instämmer i den avsky och det fördömande av alla former av nationell egoism och nationalism som ni uttryckte i ert anförande.
We do not share that enthusiastic support, but we do share the dislike and condemnation of all forms of national egoism and nationalism which you expressed in your speech.
avsky (även: hat)
Vi visste inte varför vi tyckte om dem som var med oss, men vi visste att vi skulle avsky de andra.
We did not know why we liked those who were with us, but we knew that we had to bear hatred towards the others.
Jag är ledsen att behöva säga till fru Díez González att hon ljuger, med avsky, vilket är en stor besvikelse för oss alla.
I am sorry to have to say to Mrs Díez González that she is lying, with hatred, which is very disappointing for everybody.
2. "motvilja, avsky"
Vår kollega Klaus Hänsch har för övrigt helt rätt när han säger att Kohls kärlek till subsidiariteten är lika stor som hans avsky mot förbudet för Kirsch och Bertelsmann att gå ihop.
Mr Hänsch is correct in saying that Mr Kohl's liking for subsidiarity is proportional to his aversion to the ban on the Kirsch and Bertelsmann merger.

Användningsexempel för "avsky" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag gratulerar inte föredraganden, Lalumière; jag uttrycker min avsky för hennes förslag.
I do not congratulate the rapporteur, Mrs Lalumiere; I am disgusted by her proposal.
SwedishVäst reagerar med indignation och avsky, medan reaktionen i Asien är översvallande entusiasm.
The reaction in the West: anger and dismay. In Asia overwhelming enthusiasm.
SwedishEn term som vi i det här huset känner avsky inför, utom när det handlar om homosexuella par.
A term reviled in this House, except when applied to homosexual couples.
SwedishI dag skapar de cyniska kommentarerna från vissa av EU:s ledare en känsla av avsky!
There was no terror in Libya? Today, the cynicism of some EU leaders causes a sensation of disgust!
SwedishVad som drev båda männen var deras erfarenhet av och avsky för krig.
What drove both men was their experience and their abhorrence of war.
SwedishSom ni hör, Solana och Patten, upplever vi alla en enorm vanmakt, avsky och frustration.
As you hear, Mr Solana and Mr Patten, we all feel incredibly powerless, disgusted and frustrated.
SwedishJag måste i min tur få uttrycka min absoluta avsky inför dödsstraffet och även inför tortyr.
You will allow me in turn to speak of my absolute hostility to the death penalty and also to torture.
SwedishDet sätt på vilket detta skedde fyller oss emellertid med avsky.
The way in which this is done, however, fills us with disgust.
SwedishMed socialisterna övergår denna tvetydighet till verklig avsky.
With the socialists, this ambiguity turns to actual loathing.
SwedishTrots min avsky för hans åsikter stöder jag detta till fullo.
Despite my abhorrence of his views I fully support that.
SwedishDet var vårt sätt att visa vår avsky mot det som hände tusentals, fredliga, demonstrerande studenter.
We in Europe must try to foster the process of democratisation and offer to help resolve social problems.
SwedishDet var vårt sätt att visa vår avsky mot det som hände tusentals, fredliga, demonstrerande studenter.
It was our way of showing our abhorrence of what happened to thousands of peaceful demonstrating students.
SwedishÅ andra sidan väcker han avsky hos människor som motsätter sig hans strävan efter förening med Ryssland.
On the other hand, he inspires loathing among people who reject his pursuit of unification with Russia.
SwedishMed tanke presidentvalet är det oerhört angeläget att vi uttalar vår avsky i denna kammare.
With the presidential election in mind, it is incredibly important that we should express our disgust in this Chamber.
SwedishVi visste inte varför vi tyckte om dem som var med oss, men vi visste att vi skulle avsky de andra.
We did not know why we liked those who were with us, but we knew that we had to bear hatred towards the others.
SwedishI parlamentets gemensamma resolutionsförslag uttrycks avsky mot och avståndstagande från kungadömets värderingar.
Parliament's joint motion for a resolution expresses revulsion and repudiation of the Kingdom's values.
SwedishEuropaparlamentet bör förorda en indragning av detta stöd och uttrycka sin avsky för sådana metoder.
The European Parliament should advocate cutting off this flow of funds, and should express its disgust at such practices.
SwedishJag vill här och nu uttrycka min djupaste avsky.
I wish here and now to express my deepest disgust.
SwedishDetta tycker jag är nödvändigt trots all tvivel och avsky som den nordkoreanska regimen väcker hos oss.
I believe that is necessary in spite of all our reservations and in spite of our abhorrence of the North Korean regime.
SwedishI likhet med de övriga uttrycker min grupp naturligtvis sin avsky och fördömer mycket skarpt dessa barbariska dåd.
My group would similarly like to express its indignation at and vigorous condemnation of these barbarous acts.

Synonymer (svenska) till "avsky":

avsky