SV

avskrivning {utrum}

volume_up
1. allmänt
avskrivning
Jag stöder även begäran om att avskrivning av utlandsskulden inte längre ska betraktas som en beståndsdel av det offentliga utvecklingsbiståndet.
I also support the request for the write-off of sovereign debt to no longer be regarded as an integral part of official development assistance.
Vi måste låta de bankrutta länderna gå tillbaka till sina gamla valutor, i kombination med en kraftig devalvering och delvis avskrivning av deras skulder.
We must allow the bankrupt countries to return to their former currencies in conjunction with a vigorous devaluation and a partial write-off of their debts.
Det råder enighet om att, för att kunna uppnå de uppställda målen, är en försiktig avskrivning av skulderna lämplig och nödvändig för vissa länder.
They agree that prudent debt write-off is useful and necessary if certain countries are to reach the agreed development goals, but they have reservations about 100% debt relief.
2. näringsliv
avskrivning (även: värdeminskning)
Vid digital avskrivning minskas avskrivningssumman från period till period med ett konstant belopp.
Arithmetic declining depreciation reduces the depreciation amount from period to period by a fixed sum.
Du bör helst skapa en avskrivningstabell, så att Du lätt kan se avskrivningarna per tidsperiod.
To have an overview of depreciation rates per period, it is best to define a depreciation table.
Vi bör därför stödja kommissionsledamot László Kovács och lägga fram fler förslag om progressiv avskrivning.
That is why we should also support Commissioner Kovács in tabling more proposals for progressive depreciation.
avskrivning (även: avsked, entledigande)
avskrivning
Därför kan dessa folks kamp inte begränsas till en avskrivning av skulderna.
That is why the fight by the peoples of these countries cannot be confined to writing off the debt.
Dessutom kan en avskrivning av skulder vara början till en ekonomisk återhämtning för flera utvecklingsländer.
Moreover, for many countries, writing off debt can signal the beginning of an economic recovery.
Jag har litet svårt att förstå hur avskrivningar av utestående tullfordringar skulle kunna förbättra tullkontrollerna.
I cannot quite understand how writing off the outstanding debts of the Customs can improve Customs controls.

Användningsexempel för "avskrivning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi talar ofta om avskrivning av de underutvecklade ländernas skulder.
We often talk about cancelling the debt of the less developed countries.
SwedishAnslå helt enkelt tio procent av den totala utvecklingsbudgeten till avskrivning av skulderna.
We should simply spend 10% of the total development budget on cancelling these debts.
SwedishFör det andra är det givetvis synnerligen viktigt att gå in på frågan om avskrivning av skulderna.
Secondly, it is of course very important to consider the debt clearance question.
SwedishFör de fattigaste länderna kommer detta att kräva en hundraprocentig avskrivning av deras skulder.
For the poorest countries, this will require 100 % cancellation of their debts.
SwedishLåt oss göra riktiga skuldlättnader, det vill säga avskrivning av skulden.
Lets go for real debt relief, that is cancellation of their debts.
SwedishAnslå helt enkelt tio procent av den totala utvecklingsbudgeten till avskrivning av skulderna.
We should simply spend 10 % of the total development budget on cancelling these debts.
SwedishFör de fattigaste länderna kommer detta att kräva en hundraprocentig avskrivning av deras skulder.
For the poorest countries, this will require 100% cancellation of their debts.
SwedishDet är dock tveksamhet om en hundraprocentig avskrivning vore lämplig.
They have mobilised more than USD 53 million in debt-service relief.
SwedishLåt oss göra riktiga skuldlättnader, det vill säga avskrivning av skulden.
Lets put an end once and for all to our disgraceful record of broken promises and half-measures.
SwedishDärför kan dessa folks kamp inte begränsas till en avskrivning av skulderna.
That is why the fight by the peoples of these countries cannot be confined to writing off the debt.
SwedishLikaså kommer kommissionen att ändra förfarandet för avskrivning av anspråk som godkänts av den.
Likewise, the Commission will change the procedure for cancellations which it has allowed.
SwedishJag vill hänvisa till frågan om avskrivning av tredje världens skulder.
I want to refer to the question of Third World debt relief.
SwedishFörslaget om en fullständig avskrivning kan förefalla lockande men medför risker för biståndsfördelningen.
The Commission and the Member States have gone beyond the HIPC requirements.
SwedishAvskrivning av utlandsskulder, som redan är mer än betalda.
cancellation of foreign debt, which has already been more than paid;
SwedishVår grupp är inte för någon allmän avskrivning av samtliga skulder, vilket vissa ledamöter förespråkar.
Our group is not in favour of general cancellation of all debts, which some in this House advocate.
SwedishVid digital avskrivning minskas avskrivningssumman från period till period med ett konstant belopp.
Arithmetic declining depreciation reduces the depreciation amount from period to period by a fixed sum.
SwedishDessutom kan en avskrivning av skulder vara början till en ekonomisk återhämtning för flera utvecklingsländer.
Moreover, for many countries, writing off debt can signal the beginning of an economic recovery.
SwedishParlamentet bör uttala sig för en omedelbar och ovillkorlig avskrivning av hela statsskulden.
Our Parliament should declare itself in favour of the immediate and unconditional cancellation of this entire debt.
SwedishFörslaget om en fullständig avskrivning kan förefalla lockande men medför risker för biståndsfördelningen.
The proposal of full cancellation may appear attractive, but it entails risks in terms of aid allocation.
SwedishDet är nödvändigt att ha en långsiktig strategi, och avskrivning av skulderna är utgångspunkten för denna strategi.
A long-term strategy is essential, and cancelling the debt is the starting point for such a strategy.