SV

avskriva [avskrev|har avskrivit] {verb}

volume_up
1. allmänt
1999 - det sjätte året i följd som revisionsrätten vägrade att avskriva räkenskaperna.
1999 - the sixth year running that the Court of Auditors refused to write off the accounts.
They seem to be prepared to write off the Third World.
Har vi då rätt att avskriva dem som vill bedriva sin verksamhet inom textil och konfektion?
But do we have the right to write off those who want to ply their trade in textiles and clothing?
2. "mål, ärende", näringsliv

Användningsexempel för "avskriva" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessutom är det alltför enkelt att ta en genväg genom att avskriva dessa länders skulder.
It is also too easy to take a shortcut by cancelling all these countries' debts.
SwedishDessutom är det alltför enkelt att ta en genväg genom att avskriva dessa länders skulder.
It is also too easy to take a shortcut by cancelling all these countries ' debts.
SwedishFör det första kan vi lätta deras skuldbörda, eller till och med avskriva lånen.
In the first place, we can relieve, or indeed cancel, their debts.
SwedishTvärtom är det i dag dags att avskriva skulderna för länderna i syd.
On the contrary, it is time today to cancel the debt of the countries of the South.
Swedish1999 - det sjätte året i följd som revisionsrätten vägrade att avskriva räkenskaperna.
1999 - the sixth year running that the Court of Auditors refused to write off the accounts.
SwedishDetta är helt otänkbart, och jag menar att vi bör avskriva den möjligheten framöver.
That is not on, and I believe that we should, in future, outlaw it.
SwedishDirekt budgetstöd eller att avskriva landets skulder - det är den omedelbara vägen framåt.
Direct budget aid or cancelling the country's debts - that is the way forward immediately.
SwedishDärför stöder jag uppmaningen att avskriva Haitis internationella skuld.
Therefore, I support the call to cancel Haiti's international debt.
SwedishDe flesta medlemsstaterna har åtagit sig att avskriva 100 procent av de bilaterala skulderna.
Most Member States have committed themselves to cancelling 100% of the bilateral claims.
SwedishMen det handlar inte bara om att avskriva det som hur som helst inte längre går att indriva.
But it is not just a question of writing off debts that can in any case no longer be recovered.
SwedishHar vi då rätt att avskriva dem som vill bedriva sin verksamhet inom textil och konfektion?
But do we have the right to write off those who want to ply their trade in textiles and clothing?
SwedishVad man i det sammanhanget först tänker på är att uppmana till att avskriva AVS-ländernas skulder.
The first thing that comes to mind here is to call for the ACP countries' debt to be cancelled.
SwedishVad man i det sammanhanget först tänker på är att uppmana till att avskriva AVS-ländernas skulder.
The first thing that comes to mind here is to call for the ACP countries ' debt to be cancelled.
SwedishEtt juridiskt misstag, en enda oskyldigs död, räcker för att avskriva dödsstraffet som barbariskt.
One judicial error, the life of one innocent, is enough to write capital punishment off as barbaric.
SwedishVåra ändringsförslag som sökte avskriva skulder röstades ned.
Our amendments seeking written-off debts were voted down.
SwedishEtt typexempel är den fortsatta förseningen när det handlar om att faktiskt avskriva de fattiga ländernas skulder.
A typical example is the continuing delay in actually writing off the debts of the poor countries.
SwedishLogiskt sett borde företagen betala tillbaka pengarna under lika lång tid som det tar att avskriva investeringen.
Logically, companies should repay the money for as long as it takes to write off the capital expenditure.
SwedishJag avslutar med att ställa en fråga: Är vi, på det internationella planet, beredda att minska eller avskriva Haitis skuld?
I will finish with a question: are we prepared, internationally, to reduce or cancel Haiti's debt?
SwedishDe tycks beredda att avskriva tredje världen.
They seem to be prepared to write off the Third World.
SwedishNär de flesta internationella ekonomier nu har massiva skulder, vem är det då som avgör var man ska avskriva skulder?
Given the massive debt now of most international economies, who arbitrates where cancellation is appropriate?