SV

avskräckas {verb}

volume_up
Vi får inte avskräckas från att fortsätta på vägen mot fred.
We must not let ourselves be discouraged from continuing along the path of peace.
Men samtidigt vill vi uppmuntra innovativa nya företag att lansera produkter och erbjuda tjänster på marknaden och inte avskräckas av rättssystemet.
But, at the same time, we want to encourage innovative, new businesses to come and put products and services onto the market and not to be discouraged by the legal regime they are faced with.

Användningsexempel för "avskräckas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen dessutom säger Brittan: investeringar ska inte förbjudas, de ska avskräckas.
Furthermore, Sir Leon says that investments are not going to be prohibited, but inhibited.
SwedishJag uppmanar er med kraft att inte låta er avskräckas av detta motstånd från andra sidan havet.
I urge you not to be deterred by this resistance from the other side of the ocean.
SwedishVi får inte avskräckas från att fortsätta på vägen mot fred.
We must not let ourselves be discouraged from continuing along the path of peace.
SwedishOrdförandeskapet bör inte låta sig avskräckas i det här avseendet.
The Presidency should not allow itself to be intimidated in this regard.
SwedishVi bör inte avskräckas av att det troligen blir en långsiktig process.
We should not be dissuaded by the prospect of a long-term process.
SwedishHon uppmanade alla katoliker att inte låta sig avskräckas av det här mordet.
She urged all Catholics not to be deterred by this murder.
SwedishVi låter oss inte avskräckas av utmaningar utifrån.
We do not allow ourselves to be fazed by outside challenges.
SwedishDe kommer då att avskräckas från att lämna sin mark för att samlas i städerna eller i rikare delar av Europa.
They will then be deterred from leaving their land and flocking to the cities or to richer parts of Europe.
SwedishDe kommer då att avskräckas från att lämna sin mark för att samlas i städerna eller i rikare delar av Europa.
When you expressed your position, Mr Lamy, you said that you had also come to an agreement with the producers.
SwedishJag uppmanar er med kraft att inte låta er avskräckas av detta motstånd från andra sidan havet.
I cannot explain to my electors that we need to spend more on defence if they know that current spending is so very inefficient.
SwedishJag är personligen övertygad om – jag har sagt det förut och jag upprepar det nu – att kunderna måste avskräckas.
I am personally convinced – I have said this before and I repeat it now – that the clientèle needs to be deterred.
SwedishHur ska de avskräckas?
I wonder what the formula for this inhibition is.
SwedishVi borde inte låta oss avskräckas av detta.
SwedishVi måste till varje pris och utan att låta oss avskräckas hålla fast vid denna, och alla länder, stora som små, borde rätta sig efter den.
We must fearlessly adhere to that at all costs, and all countries should comply with it, both big and small.
SwedishVi har sett att Ryssland inte har låtit sig avskräckas, utan man genomförde häromdagen prov med en interkontinental missil av typen Steel RS 18.
We have seen that Russia did not waste any time, and the day before yesterday it tested a Steel RS 18 intercontinental ballistic missile.
SwedishJag vet att det först och främst är ett nationellt problem, men hur skall vi se till att organisationer lätt får tillgång till medel utan att avskräckas av byråkratin?
I know it is primarily a national problem, but how do we make sure that organisations can easily access European funding without being put off by the bureaucracy?
SwedishMen samtidigt vill vi uppmuntra innovativa nya företag att lansera produkter och erbjuda tjänster på marknaden och inte avskräckas av rättssystemet.
But, at the same time, we want to encourage innovative, new businesses to come and put products and services onto the market and not to be discouraged by the legal regime they are faced with.
SwedishReglerna för stödprogrammen bör förenklas för att de enskilda processerna ska bli mer begripliga, och för att potentiella stödmottagare inte ska avskräckas från att delta i projekt.
The rules of the subsidy programmes should be simplified to make individual processes more comprehensible, and so as to avoid dissuading potential beneficiaries from participating in projects.
SwedishDen inrättades för att se till att torterare, våldtäktsmän och mördare skulle avskräckas från att begå ytterligare brott genom kunskapen om att tillbörliga straff skulle ådömas dem.
It was established to ensure that torturers, rapists and murderers would be deterred from committing further offences by the knowledge that the appropriate sentences would be handed down to them.