SV

avskräcka {verb}

volume_up
1. allmänt
avskräcka (även: hindra, avhålla)
Dessa påföljder kommer ytterligare att avskräcka arbetsgivare från att anställa arbetstagare.
These sanctions will further deter employers from hiring workers.
Samtidigt anser andra att skatten ska införas för att avskräcka ifrån överdrivna transaktioner.
On the other hand, others suggest it should be used to deter excessive transactions.
Mer måste göras för att avskräcka förövare och ställa dem ansvariga för sina handlingar.
Much more must be done to deter perpetrators and to hold them accountable for their actions.
Det är endast en sådan åtgärd som kommer att avskräcka denna praxis i framtiden.
It is only such action which will discourage this practice in the future.
De måste också avskräcka från ytterligare överträdelser av samma karaktär.
They must also effectively discourage any further infringement of the same nature.
Vi bör dock inte låta detta avskräcka oss från att fortsätta vår dialog.
This should not discourage us from continuing our dialogue.
Fram till dess kanske han kan fundera över hur EU: s märkningslagstiftning kan förvirra och avskräcka småföretag, om den inte förklaras och genomförs på rätt sätt.
In the meantime, he might like to ponder how EU labelling legislation can confuse and dismay small businesses if not properly explained and implemented.
avskräcka (även: skrämma)
Som exempel kan nämnas skrämselpropagandan förra söndagen i syfte att avskräcka baskerna från att rösta.
Just one more example: last Sunday the Basque people received an intimidating invitation not to turn out to vote.
2. bildligt
Dessutom skulle växlingskursen avskräcka de flesta spararna.
In addition, the exchange rate risk is likely to scare off most investors.
Det kommer mer än något annat att avskräcka utländska direktinvesteringar.
So, in other words, no policy certainty, and that will scare foreign direct investment like nothing else.

Användningsexempel för "avskräcka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är endast en sådan åtgärd som kommer att avskräcka denna praxis i framtiden.
It is only such action which will discourage this practice in the future.
SwedishDe måste också avskräcka från ytterligare överträdelser av samma karaktär.
They must also effectively discourage any further infringement of the same nature.
SwedishEn strikt vedergällningspolitik är nödvändig för att hindra eller avskräcka från upprepning.
Tough tit-for-tat policy is necessary in order to prevent, or discourage, repetition.
SwedishMan får inte begå felet att avskräcka förhandlingsparterna med alltför massiva krav.
We should not make the mistake of alarming our negotiating partners with such massive demands.
SwedishSamtidigt anser andra att skatten ska införas för att avskräcka ifrån överdrivna transaktioner.
On the other hand, others suggest it should be used to deter excessive transactions.
SwedishMer måste göras för att avskräcka förövare och ställa dem ansvariga för sina handlingar.
Much more must be done to deter perpetrators and to hold them accountable for their actions.
SwedishFör det andra är åtgärderna i regel bara till för att avskräcka de dummaste gärningsmännen.
At the same time, most measures are only able to frighten off the really stupid offenders.
SwedishDessutom skulle växlingskursen avskräcka de flesta spararna.
In addition, the exchange rate risk is likely to scare off most investors.
SwedishDen uteslutningen blir ett verktyg för att avskräcka nykomlingar.
This exclusion then becomes an instrument for discouraging newcomers.
SwedishDessa påföljder kommer ytterligare att avskräcka arbetsgivare från att anställa arbetstagare.
These sanctions will further deter employers from hiring workers.
SwedishVi bör dock inte låta detta avskräcka oss från att fortsätta vår dialog.
This should not discourage us from continuing our dialogue.
SwedishDessutom vill jag inte avskräcka er när det gäller de berörda ländernas engagemang.
Also, I would not like to discourage you with regard to the level of commitment of the countries concerned.
SwedishDetta borde ändå inte avskräcka oss, för det är en del av den europeiska integreringens innersta väsen.
Yet that should not put us off, as it forms part of the essence of European integration.
SwedishVi bör inte avskräcka Sarajevo, men samtidigt måste vi hålla ett öga på myndigheterna där.
We should not discourage Sarajevo but, at the same time, we should keep an eye on the authorities there.
SwedishTvärtom måste vi uppmuntra dem i stället för att avskräcka dem.
On the contrary, we must encourage instead of discourage them.
SwedishDe odds en rökare har skulle avskräcka alla utom en missbrukare.
The odds that smokers take would deter anyone but an addict.
SwedishFörslaget är av avgörande betydelse när det gäller att avskräcka från det vanemässiga bruket av tobak.
The measure is very important in that it will discourage regular consumers from using tobacco.
SwedishDe odds en rökare har skulle avskräcka alla utom en missbrukare.
They will be killed by diseases of the heart or lungs or by cancer because they inhale tobacco smoke.
SwedishDärför måste böterna avskräcka såväl dem som bryter mot reglerna som alla andra aktörer.
Therefore, fines must deter those who infringe the rules but also act as a general deterrent for all operators.
SwedishVåra böter måste även avskräcka företag från konkurrensbegränsande beteenden i framtiden.
Our fines must also effectively deter companies from engaging in such anti-competitive practices in the future.