"avskilt" - Engelsk översättning

SV

"avskilt" på engelska

SV

avskilt {adverb}

volume_up
avskilt (även: distinkt)

Användningsexempel för "avskilt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMänskliga rättigheter kan inte betraktas avskilt från den politiska utvecklingen i stort i regionen.
Human rights cannot be detached from wider political developments in the region.
SwedishDet är oerhört välkommet och kan naturligtvis inte betraktas avskilt från händelserna i Nederländerna.
Those elements complement each other; they certainly do not contradict each other.
SwedishSchengenavtalet är avskilt från det polisiära samarbetet och Europol fungerar separat.
Schengen cooperation is distinct from police cooperation, with the development of Europol being a separate matter.
SwedishDen verkliga önskan är att skapa något avskilt från Nato.
The real desire is to create something separate from NATO.
SwedishDet är oerhört välkommet och kan naturligtvis inte betraktas avskilt från händelserna i Nederländerna.
That is extremely welcome and cannot, of course, be seen in isolation from the events in the Netherlands.
SwedishFör närvarande är demokratin inte särskilt etablerad, och det politiska livet är avskilt från det civila samhället.
At present, democracy is not very well grounded, with political life segregated from civil society.
SwedishSäkerhet och skydd mot terroristattacker ska självklart prioriteras, men detta kan inte diskuteras avskilt från allt annat.
Security and protection from terrorist attacks are an obvious priority, but cannot be discussed in isolation.
SwedishVissa har en framtidsvision om att tillväxten på transportområdet kommer att ske helt avskilt från den ekonomiska tillväxten.
Some have a vision of the future in which transport growth and economic growth will be completely separate.
SwedishDärför beslutade jag att inleda regeringskonferensen den 23 juli, avskilt från rådets möte (allmänna och utrikes frågor).
This is why I decided to open the Intergovernmental Conference on 23 July, separately from the General Affairs and External Relations Council.
SwedishFör vår del handlar det om att driva på sopsorteringen och att lämna bort elektrisk och elektronisk utrustning avskilt från hushållsavfallet.
Our concern is to press ahead with waste separation and to ensure that electrical and electronic equipment is disposed of separately from household waste.
SwedishHur intressant den tekniken än kan vara i flera olika avseenden, så innebär det på kort sikt framför allt ett system som är avskilt från resten av nätet.
However interesting a number of aspects of the technology may be, in the short term it primarily means a system separated from the rest of the network.
SwedishDrepungklostret, med sina 7 000 invånare, har dessutom varit ockuperat av kinesiska säkerhetsstyrkor och helt avskilt från omvärlden sedan den 25 november.
What is more, the 7 000-strong Drepung Monastery has been occupied by the Chinese Special Forces since 25 November, and hence completely cut off from the outside world.
SwedishDärför kan vi inte se icke-spridningsfördraget som avskilt från arbetet med förbättringen av strukturer för regional säkerhet i Mellanöstern och i södra och östra Asien.
We cannot, therefore, see the Non-Proliferation Treaty in isolation from improving regional security structures in the Middle East and in South and East Asia.
SwedishNi måste emellertid säkerställa att denna vitbok inte bara förblir ett samrådsprojekt som är oviktigt och avskilt från samma människor som det försöker nå ut till.
However, you must ensure that this White Paper does not merely remain a consultation exercise, inconsequential and detached from the very same people whom it is trying to reach.
SwedishDrepungklostret, med sina 7 000 invånare, har dessutom varit ockuperat av kinesiska säkerhetsstyrkor och helt avskilt från omvärlden sedan den 25 november.
The intention is that threats, periods of detention, and torture should induce the inhabitants of monasteries to denounce the Dalai Lama, in writing as an enemy of the state and a separatist.
SwedishDet är avskilt från de privilegier och den immunitet som gäller för andra som arbetar för unionen och får därför inte splittras efter de olika medlemsstaternas preferenser.
It is separate from the context of the privileges and immunities of other servants of the Union, and must not be allowed to fragment into the preferences of each Member State.
SwedishUtan detta mål tror jag att Europa skulle ”koncentreras”, att det skulle falla offer för en gravitationskraft i riktning mot ett centrum avskilt från den lokala verkligheten på olika platser.
Without this objective, I feel that Europe would become ‘funnelled’, a victim of the gravitational movement towards a centre that is divorced from local realities.
SwedishVi anser att politiken för förvaltningen av fiskekapaciteten och utvecklingen av fisket inte kan betraktas avskilt från de små- och medelstora fiskeverksamheternas intressen.
We believe that the policy of managing fishing capacity and the development of fisheries cannot be comprehended separately from the interests of small and medium-sized fishing operations.
SwedishDockan, som styrs av en operatör från ett avskilt kontrollrum, kan plötsligt få ett förhöjt blodtryck och utifrån vad som händer med dockan ska studenterna lösa situationen.
The doll, which is controlled by an operator from a separate control room, may suddenly get high blood pressure and, based on what happens to the doll, the students have to solve the situation.
SwedishJag vill dock dessutom ta upp en annan mycket viktig fråga, nämligen att vi inte kan hantera politiken för Vitryssland avskilt från Europeiska unionens östpolitik i sin helhet.
In addition, however, I should like to mention another very important issue, namely that we cannot deal with policy on Belarus in isolation from the European Union's eastern policy as a whole.