"avskiljning av koldioxid" - Engelsk översättning

SV

"avskiljning av koldioxid" på engelska

SV

avskiljning av koldioxid [exempel]

volume_up
avskiljning av koldioxid
Lämplig förvaltning av jordbruk kommer att leda till avskiljning av koldioxid och ökad livsmedelssäkerhet.
Appropriate management of farms will result in carbon capture and greater food security.
Kommissionen föreslår att alla nya kraftverk som byggs ska kunna förses med utrustning för avskiljning av koldioxid.
The Commission proposes that all new power plants should, when built, be capable of being equipped with carbon capture facilities.
Det första gäller betydelsen av investeringar i koldioxidsnål teknik och det andra gäller avskiljning av koldioxid inom jordbruket.
The first relates to the importance of investment in low-carbon technologies and the second to carbon capture in agriculture.

Användningsexempel för "avskiljning av koldioxid" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLämplig förvaltning av jordbruk kommer att leda till avskiljning av koldioxid och ökad livsmedelssäkerhet.
Appropriate management of farms will result in carbon capture and greater food security.
SwedishNär vi använder förnybara tekniker måste tekniken för avskiljning av koldioxid gå hand i hand med detta.
As we drive renewable technologies, carbon sequestration technologies must go hand-in-hand.
SwedishKommissionen föreslår att alla nya kraftverk som byggs ska kunna förses med utrustning för avskiljning av koldioxid.
The Commission proposes that all new power plants should, when built, be capable of being equipped with carbon capture facilities.
SwedishDet är dessutom viktigt att notera att stöd till avskiljning av koldioxid inte får ta i anspråk medel från hållbara energikällor.
In addition, it is important to note that support for carbon capture should not divert funds from sustainable energy sources.
SwedishDet första gäller betydelsen av investeringar i koldioxidsnål teknik och det andra gäller avskiljning av koldioxid inom jordbruket.
The first relates to the importance of investment in low-carbon technologies and the second to carbon capture in agriculture.
SwedishJag håller med, eftersom vi, när det gäller lagring och avskiljning av koldioxid, som är en mycket lovande och viktig teknik, behöver kapital.
I agree, because for carbon capture and storage, which is a very important and promising technology, we need capital.
SwedishUr teknisk synvinkel utgör geologisk lagring och avskiljning av koldioxid förvisso en mycket intressant utmaning.
(PL) Mr President, from a technical point of view, the geological storage and capture of carbon dioxide certainly presents a very interesting challenge.
SwedishEftersom avskiljning av koldioxid kräver betydande långsiktiga investeringar är det viktigt att Europeiska unionen upprättar en sammanhängande och stabil rättslig ram.
Since carbon dioxide capture presupposes considerable long-term investments, it is crucial for the European Union to establish a consistent, stable legal framework.
SwedishDet finns en risk att avskiljning av koldioxid kommer att bli en slags poltergeist för att återvinna allmänhetens stöd för anläggandet av förorenande kolkraftverk.
Mr President, there is a risk that carbon sequestration will become a sort of poltergeist in regaining public acceptance of the building of dirty coal power stations.
SwedishVi talar om energieffektivitet, om avskiljning av koldioxid, kärnenergi, biobränslen, solenergi, och vi talar om energieffektivitet som det billigaste sättet att minska utsläppen.
We speak of energy efficiency, of carbon capture, nuclear energy, bio-fuels, solar energy, and we speak inclusively of energy efficiency as the cheapest way to reduce emissions.

Liknande översättningar för "avskiljning av koldioxid" på engelska

avskiljning substantiv
English
koldioxid substantiv
av preposition
av adverb
English