"avskiljning" - Engelsk översättning

SV

"avskiljning" på engelska

SV

avskiljning {utrum}

volume_up
Forskningen i ämnet är indelad i områdena termokemisk energiomvandling, energieffektivisering/processintegration/systemanalys och CO2 separation/-avskiljning och -lagring (CCS).
The research in the subject is divided into the areas of thermochemical energy conversion, energy efficiency/ process integration/ systems analysis and CO2 separation/-capture & storage (CCS).

Användningsexempel för "avskiljning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag talar särskilt om avskiljning och lagring av koldioxid, som ni förstår.
You will know that I am speaking here in particular of carbon capture and storage.
SwedishJag uppmärksammar även med intresse förslaget till direktiv om avskiljning och lagring av koldioxid.
I also note with interest the proposed directive on carbon capture and storage.
SwedishAvskiljning och lagring av koldioxid innebär heller inte att kolkraften blir koldioxidsnål.
Also, carbon capture and storage do not make coal power low carbon.
SwedishDet som dock sades är att kraftverken måste vara redo för ibruktagande av teknik för avskiljning.
What was said, though, is that the power stations must be capture-ready.
SwedishTill dem som kritiserar tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid säger jag bara: kom ner på jorden!
To the critics of carbon capture and storage technology, I say this: just get real!
SwedishBeträffande avskiljning och lagring av koldioxid, väntar vi på överenskommelsen om finansieringen.
With regard to the capture and storage of carbon, we are waiting for the agreement on financing.
SwedishLämplig förvaltning av jordbruk kommer att leda till avskiljning av koldioxid och ökad livsmedelssäkerhet.
Appropriate management of farms will result in carbon capture and greater food security.
SwedishNär vi använder förnybara tekniker måste tekniken för avskiljning av koldioxid gå hand i hand med detta.
As we drive renewable technologies, carbon sequestration technologies must go hand-in-hand.
SwedishEtt exempel är gruvindustrin som är i trängande behov av teknik för avskiljning och lagring av koldioxid.
Mining is such an industry, and it is in dire need of CO2 capture and storage technologies.
SwedishFrågan om finansiering uppkommer också när det gäller de 12 projekten för avskiljning och lagring av koldioxid.
This question of financing is also raised in regard to the 12 CCS projects.
SwedishAvskiljning och lagring av koldioxid (CCS) är bara en liten kugge i klimatpaketet.
(DE) Mr President, carbon capture and storage is only one small cog in the overall climate package.
SwedishSist men inte minst vet jag att det ibland uppstår problem med avskiljning och lagring av koldioxid.
Last but not least, I know that sometimes there is an issue about carbon capture and storage (CCS).
SwedishDärför måste EU investera mer i ren kolkraft och i avskiljning och lagring av koldioxid (CCS).
This is why the EU has to invest more in new clean coal technology and in carbon capture and storage (CCS).
SwedishMen vi har lyckats skaffa finansiering till demonstrationsprojekt för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS).
But we have achieved funding for demonstration projects for CCS.
SwedishJag tycker att metoden med avskiljning och lagring av koldioxid borde bedömas av marknaden och konkurrensen.
I think that the use of carbon capture and storage should be judged by the market and the competition.
SwedishEnergiintensiv teknik för avskiljning och lagring av koldioxid kommer att minska denna faktor med ytterligare 10-15 procent.
Energy-intensive CCS technology will reduce this by a further 10% to 15%.
SwedishKompromissen om avskiljning och lagring av koldioxid är ytterst tillfredsställande.
Mr President, the compromise agreement achieved on the capture and storage of carbon dioxide is highly satisfactory.
SwedishAvskiljning och lagring av koldioxid får inte ses som en ”magisk kula” som kommer att bidra till att vi når klimatmålen.
Capturing and storing carbon cannot be thought of as a 'magic bullet' that will achieve climate targets.
SwedishAvskiljning och lagring av koldioxid - Daviesbetänkandet
SwedishEtt exempel på hur våra åsikter gick isär gäller de framtida möjligheterna till teknik för avskiljning och lagring av kol.
One example of how our opinions differed related to the future prospects for a technique for carbon capture and storage.