SV

avskiljas {verb}

volume_up

Användningsexempel för "avskiljas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÄndringsförslagen 4, 11 och 30 innebär att tungmetaller måste avskiljas från avfallet före återvinning.
Amendments Nos 4, 11 and 30 mean that heavy metals have to be separated from the waste before recycling.
SwedishDet är dessutom svårt att föreställa sig att frågan om djurhälsan skulle kunna avskiljas eller kopplas loss från frågan om folkhälsan i allmänhet.
Furthermore, it is becoming hard to believe that animal health is in any way remote or separate from public health generally.
SwedishI det sjätte miljöhandlingsprogrammet godkände man en princip om att avfallsmängden borde avskiljas från den ekonomiska tillväxten.
The Sixth Environmental Action Programme approved the principle that the volume of waste generated should be de-coupled from economic growth.
SwedishVi borde göra allt vi kan för att förbättra våra forskningsaktiviteter på det här området så att värdefulla material kan avskiljas i slutet av produktens livscykel.
We should make every effort to improve our research activities in this area so that valuable materials can be segregated at the end of the product lifecycle.
SwedishSjötransporter måste avskiljas från lagarna om maximala vinster och Internationella sjöfartsorganisationen måste ta hänsyn till sociala behov, arbetstagare och miljön.
Maritime transport needs to be dissociated from the laws of maximum profit and another International Maritime Organisation created capable of respecting social needs, workers and the environment.

Synonymer (svenska) till "avskiljare":

avskiljare
Swedish
avskiljande
Swedish
avskilja
avskilja sig
Swedish