"avskilja från" - Engelsk översättning

SV

"avskilja från" på engelska

SV

avskilja från {verb}

volume_up

Användningsexempel för "avskilja från" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMaastrichtfördragets författare ville avskilja Italien från kontinenten och därmed splittra unionen.
The authors of the Maastricht Treaty wanted to detach Italy from the continent, thereby splitting the Union.
SwedishDessa terroriserade befolkningsgrupper har ändå aldrig fått stöd från omvärlden i fråga om att avskilja sig från Irak.
Nevertheless, these terrorised population groups never win the support of the outside world to enable then to separate from Iraq.
SwedishDet måste vara ett misstag att avskilja ekonomisk tillväxt från social och miljörelaterad utveckling, eftersom dessa tre områden hänger samman.
Separating economic growth from social and environmental development must be a mistake since these three areas are linked.
SwedishDen andra frågan är huruvida vi borde avskilja debatten om oljepriser från debatten om fiske eller ha en enda debatt om båda frågorna.
The second question is whether we should separate the debate on oil prices from the fisheries debate or hold a single debate on both.
SwedishVi kan till exempel inte avskilja del I från del III eftersom EU:s och medlemsstaternas befogenheter måste vara tydligt avgränsade.
For example, we cannot separate Part I from Part III: the competences of the Union and of the Member States need to be clearly demarcated.
SwedishI sekler har man försökt att sammanföra de av ukrainare bebodda områdena och avskilja dem från Österrike-Ungern, Ryssland, Polen och Turkiet.
For centuries, there have been attempts to join areas inhabited by Ukrainians and to divide them off from Austria-Hungary, Russia, Poland and Turkey.
Swedish(NL) I sekler har man försökt att sammanföra de av ukrainare bebodda områdena och avskilja dem från Österrike-Ungern, Ryssland, Polen och Turkiet.
For centuries, there have been attempts to join areas inhabited by Ukrainians and to divide them off from Austria-Hungary, Russia, Poland and Turkey.
SwedishDetta konkretiseras i socialhygienen, där man strävar efter att avskilja de defekta livsformerna från de fördelaktiga och rensa bort det odugliga.
This takes concrete form in the shape of social hygiene, in which the aim is to isolate 'wrong' forms of life from the more favoured, and to destroy the unfit.
SwedishDetta konkretiseras i socialhygienen, där man strävar efter att avskilja de defekta livsformerna från de fördelaktiga och rensa bort det odugliga.
This takes concrete form in the shape of social hygiene, in which the aim is to isolate 'wrong ' forms of life from the more favoured, and to destroy the unfit.

Liknande översättningar för "avskilja från" på engelska

från preposition
från adverb
English
avskilja verb
dra från verb
English
fly från verb
English
avgå från verb
English