SV

avskilja {verb}

volume_up
1. allmänt
Maastrichtfördragets författare ville avskilja Italien från kontinenten och därmed splittra unionen.
The authors of the Maastricht Treaty wanted to detach Italy from the continent, thereby splitting the Union.
avskilja (även: splittra)
I sekler har man försökt att sammanföra de av ukrainare bebodda områdena och avskilja dem från Österrike-Ungern, Ryssland, Polen och Turkiet.
For centuries, there have been attempts to join areas inhabited by Ukrainians and to divide them off from Austria-Hungary, Russia, Poland and Turkey.
(NL) I sekler har man försökt att sammanföra de av ukrainare bebodda områdena och avskilja dem från Österrike-Ungern, Ryssland, Polen och Turkiet.
For centuries, there have been attempts to join areas inhabited by Ukrainians and to divide them off from Austria-Hungary, Russia, Poland and Turkey.
avskilja (även: separera)
Dessa terroriserade befolkningsgrupper har ändå aldrig fått stöd från omvärlden i fråga om att avskilja sig från Irak.
Nevertheless, these terrorised population groups never win the support of the outside world to enable then to separate from Iraq.
Den andra frågan är huruvida vi borde avskilja debatten om oljepriser från debatten om fiske eller ha en enda debatt om båda frågorna.
The second question is whether we should separate the debate on oil prices from the fisheries debate or hold a single debate on both.
Vi kan till exempel inte avskilja del I från del III eftersom EU:s och medlemsstaternas befogenheter måste vara tydligt avgränsade.
For example, we cannot separate Part I from Part III: the competences of the Union and of the Member States need to be clearly demarcated.
avskilja (även: separera)
2. näringsliv
3. "med en vägg"
avskilja (även: separera)
volume_up
to wall off {vb} (separate by a wall)

Användningsexempel för "avskilja" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom redan har diskuterats är jag inte intresserad av att avskilja EU.
As already discussed, I am not interested in partitioning off Europe.
SwedishFör det tredje måste vi tydligt avskilja fett till födoämnen och fett för tekniska ändamål.
Thirdly, we need the clear segregation of food fat and fat produced for technical purposes.
SwedishJag skulle vilja avskilja fyra punkter som är av särskild vikt.
I would like to isolate four points which are of particular significance.
SwedishVi kommer att begära en delad omröstning för att avskilja dessa ord i syfte att förhindra en sådan slutledning.
We will be asking for a split vote in order to isolate these words, to prevent such an inference.
SwedishMaastrichtfördragets författare ville avskilja Italien från kontinenten och därmed splittra unionen.
The authors of the Maastricht Treaty wanted to detach Italy from the continent, thereby splitting the Union.
SwedishI det här sammanhanget stöder jag Cunhas beslut att avskilja och ta bort risodlingen från frikopplingen.
I agree with Mr Cunha's decision in that rice should be a special case, and that it should not be affected by decoupling.
SwedishDessa terroriserade befolkningsgrupper har ändå aldrig fått stöd från omvärlden i fråga om att avskilja sig från Irak.
Nevertheless, these terrorised population groups never win the support of the outside world to enable then to separate from Iraq.
SwedishDet måste vara ett misstag att avskilja ekonomisk tillväxt från social och miljörelaterad utveckling, eftersom dessa tre områden hänger samman.
Separating economic growth from social and environmental development must be a mistake since these three areas are linked.
SwedishDen andra frågan är huruvida vi borde avskilja debatten om oljepriser från debatten om fiske eller ha en enda debatt om båda frågorna.
The second question is whether we should separate the debate on oil prices from the fisheries debate or hold a single debate on both.
SwedishVi kan till exempel inte avskilja del I från del III eftersom EU:s och medlemsstaternas befogenheter måste vara tydligt avgränsade.
For example, we cannot separate Part I from Part III: the competences of the Union and of the Member States need to be clearly demarcated.
SwedishVissa länder har störst intresse av att finna metoder att avskilja och lagra koldioxid vid förbränning av kol och olja.
Certain countries have the greatest possible interest in finding methods of separating and storing carbon dioxide from the combustion of coal and oil.
SwedishOm de inte kan göra detta, bör vi skapa en politisk grund genom att avskilja konstitutionsfördragets första och andra del från de enskilda gemensamma politikområdena.
We all realise that a wrecked Constitution would leave Europe as it was before the start of the ratification process.
Swedishavskilja medelst gardin
SwedishJag är glad över att du nämnde kravet på att avskilja tillverkningen av olja för industriellt bruk och olja för livsmedelsändamål från varandra.
You spoke just now - and I am pleased about this - of a requirement to segregate the production of industrial oils and oils intended for food.
SwedishI sekler har man försökt att sammanföra de av ukrainare bebodda områdena och avskilja dem från Österrike-Ungern, Ryssland, Polen och Turkiet.
For centuries, there have been attempts to join areas inhabited by Ukrainians and to divide them off from Austria-Hungary, Russia, Poland and Turkey.
Swedish(NL) I sekler har man försökt att sammanföra de av ukrainare bebodda områdena och avskilja dem från Österrike-Ungern, Ryssland, Polen och Turkiet.
For centuries, there have been attempts to join areas inhabited by Ukrainians and to divide them off from Austria-Hungary, Russia, Poland and Turkey.
SwedishDetta konkretiseras i socialhygienen, där man strävar efter att avskilja de defekta livsformerna från de fördelaktiga och rensa bort det odugliga.
This takes concrete form in the shape of social hygiene, in which the aim is to isolate 'wrong' forms of life from the more favoured, and to destroy the unfit.
SwedishDetta konkretiseras i socialhygienen, där man strävar efter att avskilja de defekta livsformerna från de fördelaktiga och rensa bort det odugliga.
This takes concrete form in the shape of social hygiene, in which the aim is to isolate 'wrong ' forms of life from the more favoured, and to destroy the unfit.
SwedishEuropeiska rådet bör därför fatta ett oberoende beslut om att avskilja den konstitutionella ramen i kapitlen 1 och 2 och om att lägga fram denna för ratificering.
However, neither the Convention nor the subsequent Intergovernmental Conference had the political will to separate these two problems from each other.
SwedishOm de inte kan göra detta, bör vi skapa en politisk grund genom att avskilja konstitutionsfördragets första och andra del från de enskilda gemensamma politikområdena.
If they are unable to do so, we shall create a political basis by separating the first and second parts of the Constitution from individual common policies.

Synonymer (svenska) till "avskilja":

avskilja
avskiljare
Swedish
avskiljande
Swedish
avskilja sig
Swedish