SV

avskedande {neutrum}

volume_up
Det bör också finnas en garanti mot åtminstone kortsiktigt avskedande.
There should also be a guarantee against at least short-term dismissal.
Angående: Avskedande av en realskolelärare i Slovakien på grund av dennes engagemang för ungerskans ställning som minoritetsspråk
Subject: Dismissal of a secondary school teacher in Slovakia for encouraging use of the minority Hungarian language
För närvarande används aldrig artikel 52 i tjänsteföreskrifterna om avskedande på grund av grov försummelse.
At the moment, Article 52 of the staff regulations concerning dismissal on the grounds of gross negligence is never used.
Men det finns betydande skillnader mellan nationella lagar på området avskedande från tjänst som kan genomföras med stöd av straffrätt, civilrätt eller förvaltningsåtgärder.
There are, however, major differences between national laws in the area of removal from employment, which can be accomplished by means of criminal law, civil law or administrative arrangements.

Användningsexempel för "avskedande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn fråga uppstod huruvida avgångsvederlag skall utgå vid eventuellt avskedande av löntagare.
The question was raised of including compensation if the employee is made redundant.
SwedishDet bör också finnas en garanti mot åtminstone kortsiktigt avskedande.
There should also be a guarantee against at least short-term dismissal.
SwedishOm jag förstått saken rätt utgör det stöd som finns ett slags premie för avskedande, vilket vi inte kan acceptera.
Indeed, if I have understood correctly, existing subsidies make up redundancy payments, which we cannot accept.
SwedishFör närvarande används aldrig artikel 52 i tjänsteföreskrifterna om avskedande på grund av grov försummelse.
At the moment, Article 52 of the staff regulations concerning dismissal on the grounds of gross negligence is never used.
SwedishAngående: Avskedande av en realskolelärare i Slovakien på grund av dennes engagemang för ungerskans ställning som minoritetsspråk
Subject: Dismissal of a secondary school teacher in Slovakia for encouraging use of the minority Hungarian language
SwedishDet är vånda som skiljer sig långt ifrån våndan av ett avskedande i en industri där vinsterna ofta överstiger välståndet i en del stater.
That is a very different agony to a redundancy notice in an industry where profits often exceed the wealth of states.
SwedishDagens avskedande av den rumänska justitieministern är ett tydligt bevis på den nödvändiga politiska viljan i denna process.
Today's sacking of the Romanian Justice Minister is a clear demonstration of the necessary political will for that process to occur.
SwedishOm ett avskedande inte faller inom dessa kategorier så faller frågan helt inom den berörda medlemsstatens ansvarsområde.
If a dismissal does not fall within one of these categories, the issue falls entirely within the responsibility of the Member State concerned.
SwedishVi har därför röstat för att det införs tvingande bestämmelser för bland annat anställning och avskedande, lön, sociala förmåner och pensioner.
We have therefore voted in favour of introducing binding rules for recruitment, dismissal, remuneration, social security and pensions, amongst other things.
SwedishDagens avskedande av den rumänska justitieministern är ett tydligt bevis på den nödvändiga politiska viljan i denna process.
Security is also improving for all our continent, as all acceding countries bar Malta and Cyprus, which I particularly welcome as British Commonwealth states, will shortly be joining Nato.
SwedishJag har träffat de avskedade lärarna många gånger under de senaste månaderna och har läst en hel del av dokumentationen från tiden fram till deras avskedande.
I have met with the dismissed teachers many times in recent months and have read a great deal of documentation from the time leading up to their dismissal.
SwedishHan har helt rätt, och det är tydligt att det inte finns någon gemenskapslagstiftning som slår fast detaljerade bestämmelser till skydd mot avskedande av arbetares företrädare.
He is quite right, and it is clear that there is no Community legislation which lays down detailed rules on the protection of workers ' representatives against dismissal.
SwedishI juni 2004 fick lärarna emellertid helt oväntat besked om sitt plötsliga avskedande.
Other papers show the perfectly normal forward-planning of language training for the 2004-05 period but suddenly, in June 2004, the teachers learned of their abrupt dismissal.
SwedishMen det finns betydande skillnader mellan nationella lagar på området avskedande från tjänst som kan genomföras med stöd av straffrätt, civilrätt eller förvaltningsåtgärder.
There are, however, major differences between national laws in the area of removal from employment, which can be accomplished by means of criminal law, civil law or administrative arrangements.

Synonymer (svenska) till "avsked":

avsked
avskeda