SV

avsiktligt {adverb}

volume_up
Jag anser att vissa medlemsstater har saboterat förhandlingarna avsiktligt.
I believe that some Member States have deliberately sabotaged the negotiations.
Det innebär ett avsiktligt riskerande av konsumenterna som inte kan accepteras.
This amounts to deliberately putting consumers at risk and, as such, is unacceptable.
Det skulle innebära att man avsiktligt nonchalerade internationell rätt.
It would amount to deliberately flouting international law.
Den är för närvarande inte optimal, och jag använder uttrycket avsiktligt.
This is sub-optimal at the moment, and I use the term advisedly.
I use that word advisedly.
Jag säger avsiktligt " rådsordförandeskap ", eftersom det naturligtvis inte rör sig om ett unionsordförandeskap.
I say the words " presidency of the Council " advisedly because it is not, of course, the presidency of the Union.
avsiktligt (även: med flit)
Det finns en sådan arrogans och ett sådant avsiktligt översitteri mot dem som omintetgör den här elitens planer som så har avskärmat EU från sina väljare.
It is such arrogance, such intent on browbeating those who thwart their design which has brought the EU to such disconnection with its people.
Slutligen är arbetsprogrammet för 2004 högt prioriterat och avsiktligt realistiskt.
Finally, the work programme for 2004 is strictly prioritised and intentionally realistic.
Varierar inte standarderna avsiktligt när det gäller efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna?
Are there not intentionally varying standards in the area of adherence to human rights?
Kvinnor diskrimineras, vare sig det är avsiktligt eller inte.
Women are discriminated against, whether intentionally or not.
avsiktligt (även: med flit, med avsikt)
Jag uppmanar nu medierna att fortsätta att offentliggöra namnen på de medlemsstater som avsiktligt undviker att genomföra lagar.
I would ask the media now to publish over and over again the names of the Member States that purposely avoid implementation.
Under de efterföljande förhandlingarna fattade EU ett avsiktligt beslut om att rikta alla resurser och all sin politiska vilja mot att slutföra denna förhandlingsrunda.
During the negotiations which followed, the European Union purposely decided to direct all resources and political will to concluding that round of negotiations.
avsiktligt
Rådet och ordförandeskapet kanske avsiktligt missar poängen i Nogueira Románs fråga.
The Council and the President-in-Office of the Council are perhaps wilfully missing the point in Mr Nogueira Román's question.
Avsiktligt eller inte är ovidkommande, men detta har förlorat alla proportioner hos många i detta parlament eftersom de inte röstade för detta.
Whether wilfully or not, this has been blown out of some proportion by many in this House because they did not vote in favour of it.

Användningsexempel för "avsiktligt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag är övertygad om att det inte var avsiktligt, men var snäll och gör åtskillnad!
I am sure you do not in fact intend to do so, but please make the distinction!
SwedishDet innebär ett avsiktligt riskerande av konsumenterna som inte kan accepteras.
This amounts to deliberately putting consumers at risk and, as such, is unacceptable.
SwedishJag anser att vissa medlemsstater har saboterat förhandlingarna avsiktligt.
I believe that some Member States have deliberately sabotaged the negotiations.
SwedishDet var ett uppenbart och avsiktligt försök att återigen destabilisera min region.
It was a clear and deliberate attempt to once again destabilise my region.
SwedishNär jag köpte min första mikrovågsugn valde jag avsiktligt en bra ugn som skulle hålla.
When I bought my first microwave I deliberately bought a good one that would last.
SwedishDetta är följden av avsiktligt och systematiskt svek i Lloyd’s-affären.
This is the result of deliberate and systematic deception in the Lloyd’s affair.
SwedishMan ville helt enkelt inte tro att det var sant, och såg avsiktligt bort.
Nobody wanted to admit what was happening and everybody simply turned a blind eye.
SwedishDetta är något som måste tillämpas ordentligt och inte avsiktligt, som nu sker.
This is something that has to be applied properly and not deliberately as is now the case.
SwedishDet tycks ha varit fråga om att avsiktligt undvika att beakta alla fakta i fallet.
There seems to have been a deliberate avoidance of considering all the facts in the case.
SwedishJag är rädd för att detta betänkande helt avsiktligt sänder rent motsatt signal.
I am afraid this report quite deliberately sends the opposite signal.
SwedishSlutligen är arbetsprogrammet för 2004 högt prioriterat och avsiktligt realistiskt.
Finally, the work programme for 2004 is strictly prioritised and intentionally realistic.
SwedishFör att inte avsiktligt göra naturen upprörd, måste det även till en effektiv klimatpolitik.
To avoid deliberately upsetting nature, we must draft effective climate policy.
SwedishSlutligen är arbetsprogrammet för 2004 högt prioriterat och avsiktligt realistiskt.
This single framework aspect as proposed by the rapporteur is a positive move towards that.
SwedishDet var avsiktligt, eftersom Taiwan befinner sig i en helt annan situation.
That was intentional, because Taiwan is in a quite different situation.
SwedishDe skickar alla avsiktligt vilseledande dokument via e-post till små företag över hela Europa.
They all mail deliberately deceptive documents to small businesses across Europe.
SwedishParterna senarelade avsiktligt lösningen av de svåraste och känsligaste frågorna.
The parties have purposefully left the most difficult and sensitive issues to be solved later.
SwedishNär de avsiktligt riktas mot barn antar de nya dimensioner av grymhet.
When they deliberately target children, they plumb new depths of atrocity.
SwedishDär har det - avsiktligt eller oavsiktligt - skett en uppdämning på över 40 miljarder.
Whether intentional or not, a backlog has occurred here accounting for more than 40 billion.
SwedishTvärtom, svåröverskådlighet - och det mycket ofta avsiktligt - är här den rätta benämningen.
Far from it; I think opacity, very often intentional, is the right word to use for it.
SwedishVi har sett skolor, fabriker, hem och ett sjukhus avsiktligt angripas.
We saw schools, factories, homes and a hospital deliberately attacked.

Synonymer (svenska) till "avsiktligt":

avsiktligt
avsiktlig