"avsevärt" - Engelsk översättning

SV

"avsevärt" på engelska

SV

avsevärt {adverb}

volume_up
1. allmänt
Om beräkningarna stämmer är utrymmet inom jordbruksbudgeten nu avsevärt mindre.
If calculations are correct there is considerably less slack in the agriculture budget.
Vi har också avsevärt förbättrat och förtydligat definitionen av arbetstiden.
We have also considerably improved and clarified the definition of working time.
Denna kombination kommer att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter avsevärt.
This combination will improve the safety of vulnerable road users considerably.
Den här förordningen kommer avsevärt att förbättra efterlevnaden av den här lagen.
This regulation will substantially improve the enforcement of this law.
Om man inte gör det, kan riskerna öka högst avsevärt.
If they are not kept in check the risks could be very substantially increased.
Förslaget skiljer sig avsevärt från det ursprungliga förslag som lades fram i juli 2006.
This proposal substantially differs from the provisional one circulated in July 2006.
avsevärt (även: betydande)
Sedan betänkandet och ramprogrammet lades fram inför parlamentet har dessa ändrats avsevärt.
Mr President, the report and the framework programme have been extensively modified since they were first presented to this Parliament.
2. "mycket, påtagligt"
I detta avseende stärker ert betänkande vår sak avsevärt, och av den anledningen vill jag tacka både er och Europaparlamentet.
In this respect, your report bolsters our case appreciably, and for that I wish to thank both you and the European Parliament.
Kommissionen är mycket väl medveten om att sockerproduktionens särdrag i gemenskapens yttersta randområden skiljer sig avsevärt från andra regioner.
The Commission is well aware that the characteristics of sugar production in the outermost regions of the Community are appreciably different to what they are in the other regions.

Användningsexempel för "avsevärt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi vet alla att de rättsliga villkoren i medlemsstaterna skiljer sig åt avsevärt.
We all know that there are very different legal conditions in the Member States.
SwedishHandikappade personer, kvinnor och särskilt etniska minoriteter lider avsevärt.
Disabled people, women and in particular, ethnic minorities, suffer a great deal.
SwedishVi har också avsevärt förbättrat och förtydligat definitionen av arbetstiden.
We have also considerably improved and clarified the definition of working time.
SwedishMänniskorättssituationen i Kina har under det senaste året försämrats avsevärt.
The human rights situation in China has greatly deteriorated in the past year.
SwedishDetta kommer att leda till en avsevärt ökad börda på medlemsstaternas budgetar.
This will result in a significant increase in the burden on Member States' budgets.
SwedishDetta kommer på ett avsevärt sätt att bidra till en hållbar inflation i Slovakien.
This will significantly contribute to the sustainability of inflation in Slovakia.
SwedishDessa ändringsförslag förbättrar kommissionens ursprungliga förslag avsevärt.
Those amendments are very useful improvements to the original Commission proposal.
SwedishStorleken på det bistånd som ges och antalet nya biståndsåtaganden blev avsevärt.
The amount of aid given and the number of new aid commitments have been substantial.
SwedishUnder räkenskapsåret 2008-2009 har den övergripande situationen försämrats avsevärt.
In the financial year 2008-2009, the overall situation deteriorated significantly.
SwedishDenna kombination kommer att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter avsevärt.
This combination will improve the safety of vulnerable road users considerably.
SwedishDet beror på att bilar har förbättrats avsevärt under de senaste tio, femton åren.
Because we have considerably improved cars over the past ten, fifteen years.
SwedishEtt avsevärt antal medlemsstater vill ha en större marknad, men inte mer Europa.
A large number of Member States want a larger market, but not more Europe.
SwedishDen är bara en avsevärt försenad komplettering av den existerande finansordningen.
It is only a considerably delayed completion of this existing finance order.
SwedishEn utbredd rädsla finns för att den olagliga invandringen kommer att öka avsevärt.
The widespread fear is that illegal immigration will increase considerably.
SwedishJag vet att det påverkar Sverige avsevärt, men Irland i mycket mindre grad.
I know the impact in Sweden is significant, and it is much less so in Ireland.
SwedishSteget mot sektorsvisa program kommer avsevärt att underlätta denna process.
The move towards sector-wide programmes will greatly facilitate this process.
SwedishAtt förstå hur sådant uppkommer kan förändra vår industrikultur avsevärt.
To understand how that is made could dramatically change our industrial culture.
SwedishFör tillfället varierar utbildningsresultaten mellan medlemsstaterna avsevärt.
At the moment, educational outcomes in the Member States vary to a significant degree.
SwedishDetta förstärker den ekonomiska ojämlikheten och försämrar också konkurrensen avsevärt.
This reinforces economic inequality and also significantly reduces competition.
SwedishParlamentets ställning och prestige har därigenom utan tvekan förstärkts avsevärt.
Parliament’s position and prestige are thereby very definitely reinforced.

Synonymer (svenska) till "avsevärt":

avsevärt