"avsevärd" - Engelsk översättning

SV

"avsevärd" på engelska

SV

avsevärd {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Förbudet skapar dessutom avsevärd påfrestning på slakterisektorn.
Furthermore, the ban creates considerable stress in the slaughtering sector.
I avsevärd utsträckning hamnar dessa pengar hos byråkratiska mellanhänder.
To a considerable extent this money ends up in the hands of bureaucratic middlemen.
Montforts betänkande innebär en avsevärd förbättring av kommissionens rapport.
Mrs Montfort's report constitutes a considerable improvement on the Commission proposal.
I vissa fall är ökningen avsevärd, som när det gäller forskning och utveckling.
Sometimes the increases are substantial, as in the case of research and development.
En avsevärd del av betänkandet ägnas åt följderna av Lissabonfördraget.
A substantial part of the report is devoted to the ramifications of the Treaty of Lisbon.
Med detta förslag skulle vi nå en avsevärd minskning av denna lilla kategori utsläpp.
With this proposal we would see a substantial reduction in that fraction of emissions.
2. "avsevärd, betydlig"
avsevärd (även: väsentlig, ansenlig, märkbar, uppskattbar)
volume_up
appreciable {adj.} (large(-sized))
Strukturfonder: avsevärd minskning av anslagen till regionstödet.
Structural Funds: appreciable reduction in the regional aid appropriations.
För budgeten 2004 utgår man från en avsevärd minskning av personalen, av antalet tjänster, i detta generaldirektorat, nämligen 105 tjänster.
The 2004 Budget assumes there will be an appreciable reduction in staffing, in the number of posts in this directorate general, a reduction of 105 posts in fact.
Vi har valt att göra detta då initiativbetänkanden med sikte på lagstiftningsarbete kan ha en avsevärd inverkan på det fortsatta arbetet.
We have chosen to do so because own-initiative reports having a bearing on legislative activity can have an appreciable effect on the ongoing work.

Användningsexempel för "avsevärd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi har följt utvecklingen inom detta känsliga område med avsevärd uppmärksamhet.
We have followed developments in this sensitive field with considerable attention.
SwedishDet kommer även att medföra en avsevärd ökning av energipriserna för industrin.
It will also mean a significant increase in the price of energy for industry.
SwedishEU hävdar att det krävs en avsevärd ökning av den offentliga finansieringen.
The EU argues that there is a need for a significant increase in public funding.
SwedishI vissa fall är ökningen avsevärd, som när det gäller forskning och utveckling.
Sometimes the increases are substantial, as in the case of research and development.
SwedishVrede över de exploderande livsmedelspriserna har utlöst avsevärd oro i flera länder.
Anger over soaring food prices has led to great unrest in a number of countries.
SwedishGlobaliseringen innebär att kolet kommer att utsättas för en avsevärd prispress.
Globalisation means that there will be significant price pressures on coal.
SwedishIndo-fijianerna, den indiska befolkningen i Fiji, befinner sig i en avsevärd fara.
The Indo-Fijians, the Indian population of Fiji, are in considerable danger.
SwedishEn avsevärd hänsyn kommer att tas till parlamentets resolution under detta förfarande.
Considerable account will be taken of Parliament's resolution in this process.
SwedishVi har en budget som återspeglar en avsevärd god vilja från parlamentets sida.
We have a budget which reflects considerable good will on the part of this Parliament.
SwedishDen globala ekonomiska krisen har lett till en avsevärd minskning av flygtrafiken.
The global economic crisis led to a significant reduction in air traffic.
SwedishI avsevärd utsträckning hamnar dessa pengar hos byråkratiska mellanhänder.
To a considerable extent this money ends up in the hands of bureaucratic middlemen.
SwedishVår uppgift här i parlamentet är att peka på problemen, och det är en avsevärd uppgift.
Our task here in Parliament is to name the problems, and it is a considerable task.
SwedishMontforts betänkande innebär en avsevärd förbättring av kommissionens rapport.
Mrs Montfort's report constitutes a considerable improvement on the Commission proposal.
SwedishMed detta förslag skulle vi nå en avsevärd minskning av denna lilla kategori utsläpp.
With this proposal we would see a substantial reduction in that fraction of emissions.
SwedishI fråga om demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna, är bristen avsevärd.
As regards democratisation and respect for individuals' rights, the gap is major.
SwedishI fråga om demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna, är bristen avsevärd.
As regards democratisation and respect for individuals ' rights, the gap is major.
SwedishAtt utöva påtryckningar för stängning under dessa förhållanden skapar en avsevärd ovilja.
To press for closure in those circumstances raises considerable resentment.
SwedishDet skulle också innebära en avsevärd ökning av de sociala och ekonomiska kostnaderna.
There would also be a significant increase in social and economic costs.
SwedishDet finns en avsevärd potential med möjligheter som de för närvarande berövas.
There is considerable potential for opportunities of which they are currently being deprived.
SwedishDärför har vi skapat en avsevärd förenkling av EU-lagstiftningen.
That is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.

Synonymer (svenska) till "avsevärd":

avsevärd