SV

avser {verb}

volume_up
Detta förslag avser invandring av tredjelandsmedborgare på grund av utbildning.
This proposal targets migration by third-country nationals for the purpose of studies.
Enligt domslutet i domen förenas målen vad avser dom i målen, och talan förkastas.
In accordance with the provision of the order, the cases concerned were joined for the purposes of judgment and the appeals were rejected.
Kommissionsledamot Bjerregaard, jag ber Er nu här i plenum att ännu en gång redogöra för vad man egentligen avser med denna slags protokollförklaring.
Mrs Bjerregaard, please tell us here and now what is the purpose of such declarations in the minutes.
My second question pertains to paragraph 5.
Sammanhållningsfonden däremot avser en särskild aspekt av den ekonomiska sammanhållningen, nämligen deltagandet i EMU.
The Cohesion Fund, on the other hand, pertains to one particular aspect of economic cohesion, namely participation in EMU.

Användningsexempel för "avser" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi vill särskilt betona att vi avser att bekämpa alla former av social dumpning.
It is our plan, we are anxious to state, to combat all forms of social dumping.
SwedishVi behöver få ett svar från kommissionären om hur vi avser att genomföra målen.
We need an answer from the Commissioner on how we intend to implement the goals.
SwedishFör det tredje har vi förstärkt de bestämmelser som avser det politiska ansvaret.
Thirdly, we have reinforced the provisions concerning political responsibility.
SwedishOvanstående punkter avser de huvudområden som kom fram under mina egna samråd.
The above points reflect the principal areas emerging from my own consultations.
SwedishVi avser att stärka politiken på detta område som en del av en samlad strategi.
We fully intend to strengthen policy in this area as part of a coherent approach.
SwedishJag avser ett klart beslut angående ordförandeskapet i Europeiska centralbanken.
I mean here a positive decision about the presidency of the European central bank.
SwedishOch hur avser ni i så fall att dämpa den, och vad skulle kunna bidra till detta?
If so, how do you then plan to curb them, or what might contribute to curbing them?
SwedishJag skulle vilja höra från EU:s ordförandeskap vad det avser att göra åt detta.
I should like to hear from the EU Presidency what it intends to do about this.
Swedish I vilket skede avser rådet att höra parlamentet beträffande dessa prioriteringar?
 At what stage does the Council intend to consult Parliament on those priorities?
SwedishI den engelska versionen avser vi farmakologiska och vetenskapliga organisationer.
In the English version we refer to pharmaceutical and scientific organisations.
SwedishJag vill verkligen gärna veta vad kommissionen avser att göra i detta avseende.
I really would like to know what the Commission intends to do in this respect.
SwedishJag avser här inte jordbrukare med stora, kommersiellt livskraftiga, jordbruk.
I do not refer here to farmers with large holdings which are commercially viable.
SwedishOm vi avser att föra en så här ambitiös politik, måste vi ha den allmänhetens stöd.
If we want to follow an ambitious policy, we need the support of public opinion.
SwedishDagens forskning visar att det redan finns initiativ som avser tidig diagnos.
Research today shows that there are already initiatives aimed at pre-diagnosis.
SwedishVilka konkreta åtgärder avser rådet vidta för att det skall iakttas olympisk fred?
What tangible steps will it take to ensure that the Olympic Truce is observed?
SwedishNästa omröstning på föredragningslistan avser Renaults nedläggning.
Mr President, the next vote on our agenda is with regard to the Renault closure.
SwedishDe viktigaste lagarna som gäller kvinnor är de lagar som avser civilståndet.
The most important laws on women are those making up what is known as civil law.
SwedishDen första avser de risker som är förknippade med resor utanför Europeiska unionen.
The first relates to risks connected with journeys outside of the European Union.
SwedishRüffert-fallet avser en ILO-konvention som handlar om offentlig upphandling.
The Rüffert case relates to an ILO Convention that deals with public procurement.
SwedishDäremot bör man inte, som betänkandet avser, betrakta det som en kronisk sjukdom.
It ought not, however, to be regarded, as it is in the report, as a chronic disease.

Synonymer (svenska) till "avser":

avser
Swedish
avse
avsats