SV

avseenden {pluralis}

volume_up
Rekommendationen avseende en förordning är mycket okomplicerad i flera avseenden.
The draft recommendation for a regulation is quite straightforward in a number of respects.
Kommissionens förslag är i många avseenden ett betydelsefullt steg framåt.
The Commission's proposal is in many respects an invaluable step forward.
Notably, it had to cooperate with the inspectors 'in all respects '.
avseenden (även: hälsningar)
Det konstitutionella fördraget är i många avseenden av historisk betydelse.
This Constitutional Treaty is of historic importance in many regards.
Projektet är fortfarande bristfälligt i flera avseenden.
It is still deficient in many regards.
Jag är oense med henne i många avseenden, men man måste verkligen berömma henne för det engagemang hon har visat.
I disagree with her in many regards, but one really has to give her credit for her commitment.

Användningsexempel för "avseenden" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi stöder dina planer och hoppas att de kommer att förverkligas i alla avseenden.
We support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.
SwedishI många avseenden finns det fortfarande en klyfta mellan de olika EU-regionerna.
In many respects, there is still an obvious gap between different EU regions.
SwedishDe gemensamma målsättningarna är mycket berömvärda och i vissa avseenden nödvändiga.
The common objectives are very commendable, and in some ways they are necessary.
SwedishI vissa avseenden måste vi dock även komma ihåg utvidgningens begränsningar.
On some points, however, we also need to remember the limitations of enlargement.
SwedishMen det är inte heller säkert att straffbeläggning i alla avseenden är det rätta.
Nor, however, is it clear that punishment is justified in all circumstances.
SwedishToppmötet i Rio skilde sig från Johannesburgmötet i några viktiga avseenden.
The Rio Summit was very different from Johannesburg in some important respects.
SwedishLandets konstitution är i vissa avseenden ett exempel på en europeisk konstitution.
Its constitution is, in some respects, an example for a European constitution.
SwedishFörslaget för den icke-handlande sektorn är alldeles för svagt i dessa avseenden.
The proposal for the non-trading sectors is far too weak in these respects.
SwedishI många avseenden är dock kompromissen bara en fortsättning i samma gamla hjulspår.
In many respects, however, the compromise is a continuation of the same old things.
SwedishDet är inte bara ett viktigt land, det är i många avseenden ett fantastiskt land.
It is not just an important country; it is in many respects also a fantastic country.
SwedishJag anser att den här frågan måste behandlas mer offensivt, i två avseenden.
I believe that this question must be approached offensively, and in both respects.
SwedishMåtte de länder som tar till sig våra ideal närma sig oss i alla avseenden.
May those countries which accept our ideals, move closer to us in all respects.
SwedishJag vill bara som svar till Bruno Gollnisch säga att han har fel i två avseenden.
I will just finally say, in response to Mr Gollnisch, that he is wrong on two counts.
SwedishEU får inte glömma sin roll som ledande aktör på världsarenan i alla avseenden.
The EU cannot forget its role in every respect as a leading actor on the world stage.
SwedishFru Wortmann-Kool har fel i två avseenden.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, Mrs Wortmann-Kool is wrong in two respects.
SwedishÖppnandet av marknaderna påverkar sektorns utveckling i många olika avseenden.
The opening up of the markets means that the sector has evolved in very diverse ways.
SwedishAntisionism är som alla vet i många avseenden dagens uttryck för antisemitism.
If approached properly it could also do much to help stabilise the situation in Iraq.
SwedishEU får inte glömma sin roll som en ledande aktör på världsarenan i alla avseenden.
The EU cannot forget its role as a leading actor on the world stage in every respect.
SwedishI vissa avseenden gäller samma sak för frågan om korall bör införas i bilaga II.
In some ways, the same goes for the issue of coral and for its inclusion in Appendix II.
SwedishI många avseenden har de bara sig själva att skylla för att situationen är som den är.
In many respects they have only themselves to blame for the present situation.

Synonymer (svenska) till "avseenden":

avseenden
Swedish
avseende