SV

avsedda {neutrum}

volume_up
Den för detta avsedda budgetpost B5-512 har höjts med hela 60 procent.
The line designated for this purpose, B5-512, was increased by a full 60 %.
De som ger stöd frestas att tro att deras pengar används till det avsedda ändamålet.
Those who provide aid are tempted to believe that their money is used for the correct purpose.
De europeiska institutionerna är avsedda enbart att försöka fastställa några konkurrensregler.
The sole purpose of the European institutions is to try to set some rules for competition.

Användningsexempel för "avsedda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMedel avsedda för utvecklingssamarbete bör också omfattas av detta budgetavsnitt.
Funds intended for development cooperation should also fall under this section.
SwedishDet är därför som jag är mot undantaget för produkter som är avsedda för tredjeland.
That is why I am against the exemption for products intended for third countries.
SwedishI det sistnämnda fallet behövs en minskad skattesats på varor avsedda för barn.
In the latter instance, what is needed is preferential tax rates for children's goods.
SwedishDe var uppenbart avsedda att fylla tomrummen efter de återkallade leksakerna.
They were clearly destined to fill the gaps as a result of the toy recalls.
SwedishDe insamlade uppgifterna skall nämligen inte enbart vara avsedda för vetenskapligt bruk.
Specifically, the data collected must not be intended for purely scientific use.
SwedishDe transeuropeiska näten var avsedda att uppväga tidigare tillkortakommanden.
Trans-European Networks were intended to compensate for past shortcomings.
SwedishVi måste se till att transporten av levande djur avsedda för slakt minskar.
We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
SwedishKompatibilitet av elektrisk utrustning, avsedda för den europeiska marknaden.
Compatibility of electrical equipment, intended for the European Market.
SwedishJag valde att övervaka de vallokaler som enbart var avsedda för kvinnor.
It is evident from the social indicators that the situation is still very difficult.
SwedishFrihandel är sannerligen inte acceptabelt för instrument avsedda att döda eller tortera.
Free trade is certainly not acceptable for instruments of death or torture.
SwedishDe åtgärder som är avsedda för arbetstagarna tar sikte på en garanterad fattigdomsnivå.
The measures designed for the workers are tantamount to a guaranteed level of poverty.
SwedishBåda produkttyperna är dock avsedda att interagera med organismer på ett specifikt sätt.
Both are products designed to interact in a specific way with the organism.
SwedishKvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation (
Standards of quality and safety of human organs intended for transplantation (
SwedishMed andra ord: jag är inte säker på att monopol för stora företag var det avsedda syftet.
Put another way, I am not sure that monopoly by large companies was the intended aim.
SwedishFördraget sörjer emellertid endast för harmonisering av mynt avsedda för cirkulation.
However the Treaty only provides for the harmonization of coins intended for circulation.
SwedishDet finns de som lägger fram argument som är avsedda att skrämma upp våra kvinnliga medborgare.
There are those who put forward arguments designed to alarm our female citizens.
SwedishDen för detta avsedda budgetpost B5-512 har höjts med hela 60 procent.
The line designated for this purpose, B5-512, was increased by a full 60 %.
SwedishDock kan själva regionalpolitiken också faktiskt leda till icke avsedda konkurrensstörningar.
But regional policy can actually lead to unintentional distortions of competition.
SwedishHär talar vi om ca 280 miljoner ecu, av vilka 180 miljoner ecu är avsedda för AVS-länderna.
Here we are talking about ECU 280m, of which ECU 180m are for ACP countries.
Swedish5. sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel
5. fruit jams, jellies and marmalades and chestnut purée intended for human consumption

Synonymer (svenska) till "avsedd":

avsedd