SV

avsedd för {adjektiv}

volume_up
avsedd för
Dessa övervakas av en färdskrivare som är avsedd för detta och inget annat.
These are monitored by a tachograph, which is intended for that and no other purpose.
Han ansåg inte att skattepolitiken var avsedd för detta ändamål.
He took the view that tax policy was not intended for this purpose.
Den första vägen är avsedd för människor och den andra för vilda bestar.
The first way is intended for human beings and the second way for wild beasts.
avsedd för
Haagkonventionen är avsedd för en sak, och endast denna sak.
The Hague Convention is meant to do one thing, and one thing only.
Det handlar om ett fiske som bedrivs med mycket finmaskiga nät, vars fångst är avsedd för industriändamål.
We are talking here about fishing with very small-meshed nets, whose catches are meant for industrial processing.
(skratt) Eller detta som jag fann i en tidskrift som heter California Lawyer, i en artikel som säkert är avsedd för advokaterna hos Enron.
(Laughter) Or this that I found in a magazine called California Lawyer, in an article that is surely meant for the lawyers at Enron.
avsedd för
Den här sidlayouten är avsedd för dokument med dubbelsidig utskrift, där arken ska häftas eller bindas in.
This page layout is suitable for documents printed on both sides of the paper which are to be stapled or bound.

Användningsexempel för "avsedd för" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna fond var avsedd för naturkatastrofer som jordbävningar och översvämningar.
This fund was designed for natural disasters such as earthquakes and floods.
SwedishMajsen är – för tillfället – avsedd att användas som djurfoder och för industriellt bruk.
This maize is, for the moment, intended for animal feed and industrial purposes.
SwedishDessa övervakas av en färdskrivare som är avsedd för detta och inget annat.
These are monitored by a tachograph, which is intended for that and no other purpose.
SwedishDen första vägen är avsedd för människor och den andra för vilda bestar.
The first way is intended for human beings and the second way for wild beasts.
SwedishOm så är fallet, skulle detta stöd kunna utsträckas till skogsexport avsedd för tredje land?
If so, could such aid be extended to cover timber exports to third countries?
SwedishEn stor del av vår energi är i stor utsträckning avsedd för just den konkreta sektorn.
Much of our energy is destined for this specific sector in particular.
SwedishDå rör det sig mer om hjälp som inte enbart är avsedd för mottagarna utan även för kommissionen.
Again, it is assistance not only for beneficiaries, but also for the Commission.
SwedishDet är självklart att var och en endast skall använda varje fond till det den är avsedd för.
It is important, however, for the fund only to be used for the purpose it was intended.
SwedishDen ursprungliga samfinansieringsplanen på högst 10 procent var avsedd bara för det ändamålet.
The original cofinancing plan of not more than 10% was intended for that purpose alone.
SwedishJag kunde själv konstatera att handgranaten verkligen varit avsedd för József Kasza.
I was able to ascertain in person that the hand-grenade had indeed been intended for József Kasza.
SwedishKvinnornas deltagande förutsätter framför allt utbildning som är avsedd för kvinnor.
And their involvement means, above everything else, education.
SwedishDärför har budgeten som är avsedd för grundläggande hälsovård förstärkts.
This is why the budget for basic health care has been increased.
SwedishVälfärden är naturligtvis avsedd för de stora kapitalägarna vilka blir allt starkare.
Prosperity is, of course, reserved for big business, which these measures strengthen still further.
SwedishHan ansåg inte att skattepolitiken var avsedd för detta ändamål.
He took the view that tax policy was not intended for this purpose.
SwedishDen är avsedd för de medborgarna, och vi hoppas att de kommer att ta emot den med tacksamhet.
It is intended to be for their benefit, and we hope they will take this on board with gratitude.
SwedishDenna text är emellertid inte avsedd för att reglera denna fråga.
However, this is not the appropriate text to regulate that issue.
SwedishBlockaden var i teorin avsedd för Cypern, men i praktiken drabbar den hela EU.
This embargo was intended in theory to be against Cyprus, but in practice it is against the whole of the EU.
SwedishDebatten om finansieringens tekniska aspekter var huvudsakligen avsedd som ersättning för pengar.
The debate on the technical aspects of funding was largely intended as a substitute for money.
SwedishNär du skapar en ny profil börjar du med att ange namnet på den person som profilen är avsedd för.
To begin creating a new profile, enter the name for the person whose profile is being created.
SwedishDenna kommentar är emellertid avsedd för rådet, inte för er.
However, this comment is directed at the Council itself, not at you.

Liknande översättningar för "avsedd för" på engelska

avsedd adjektiv
för substantiv
English
för preposition
för adverb
English
för konjunktion
English
för verb
English
dra för verb
English
ha utrymme för verb
English
ge uttryck för verb
English
komma för verb
English
gå i god för verb
English
puffa för verb
English
ha ögonen öppna för verb
English