SV

avsedd {adjektiv}

volume_up
Snabbinsatsstyrkan är avsedd att utföra Petersberguppdragen.
The rapid reaction force is intended to implement the Petersberg tasks.
I det räknades samtliga de ändringsförslag upp som kompromissen var avsedd att ersätta.
It listed all the amendments that the compromise was intended to replace.
Lösningen är inte bara avsedd att vara en uppgörelse om affärsintressen.
The solution is not intended to be a transaction in the interests of trade.

Användningsexempel för "avsedd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna fond var avsedd för naturkatastrofer som jordbävningar och översvämningar.
This fund was designed for natural disasters such as earthquakes and floods.
SwedishDen var avsedd att gälla under perioden den 1 januari 2010 till den 30 juni 2011.
It was intended to apply for the period from 1 January 2010 to 30 June 2011.
SwedishUtvärderingsmekanism avsedd att övervaka tillämpningen av Schengenregelverket (
Evaluation mechanism to monitor the application of the Schengen acquis (
SwedishDen införde ett handelsembargo, som dock ännu inte har haft avsedd verkan.
It imposed a trade embargo, although that has not yet had the desired impact.
SwedishMajsen är – för tillfället – avsedd att användas som djurfoder och för industriellt bruk.
This maize is, for the moment, intended for animal feed and industrial purposes.
SwedishHänvisningen var tydligt avsedd att ställa gemenskapen i en ofördelaktig dager.
The reference was clearly intended to place that fellowship within a pejorative context.
SwedishDessa övervakas av en färdskrivare som är avsedd för detta och inget annat.
These are monitored by a tachograph, which is intended for that and no other purpose.
SwedishDen första vägen är avsedd för människor och den andra för vilda bestar.
The first way is intended for human beings and the second way for wild beasts.
SwedishDet är absolut nonsens och märkningen är avsedd att lura konsumenterna.
This is an absolute nonsense, and the labelling is designed to fool the consumers.
SwedishUtvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (
Evaluation mechanism to verify the application of the Schengen acquis (
SwedishStrategin är dessutom avsedd att bli en viktig stimulerande faktor för ekonomin.
The Strategy is furthermore intended to be an important stimulating factor for the economy.
SwedishTrots allt är ju den europeiska jordbruksmodellen avsedd att bidra till deras överlevnad.
After all, the European agricultural model is supposed to be about their survival.
SwedishDe får en futtig ersättning som är avsedd att kväsa deras motstånd och protester.
They receive paltry compensation which is intended to stifle their opposition and protests.
SwedishDen kontinuerliga sänkningen av importtullarna är avsedd att främja ekonomiskt välstånd.
The continuous decrease in import duties is supposed to promote economic prosperity.
SwedishDetta är helt klart en vilseledande metod som är avsedd att lura konsumenterna.
It is a clearly misleading practice designed to defraud the consumer.
SwedishUtvidgningen av Europeiska unionen kommer inte heller att ge avsedd effekt.
Nor will the enlargement of the European Union have its intended effect.
SwedishLösningen är inte bara avsedd att vara en uppgörelse om affärsintressen.
The solution is not intended to be a transaction in the interests of trade.
SwedishI det räknades samtliga de ändringsförslag upp som kompromissen var avsedd att ersätta.
It listed all the amendments that the compromise was intended to replace.
SwedishOm så är fallet, skulle detta stöd kunna utsträckas till skogsexport avsedd för tredje land?
If so, could such aid be extended to cover timber exports to third countries?
SwedishEn stor del av vår energi är i stor utsträckning avsedd för just den konkreta sektorn.
Much of our energy is destined for this specific sector in particular.

Synonymer (svenska) till "avsedd":

avsedd