1. allmänt
Men denna revidering kommer att avse alla aspekter av förordningen.
But that review will relate to all aspects of the regulation.
Det skulle specifikt avse frågan om under hur lång tid register bevaras.
That would specifically relate to the question of how long any records are retained.
Dessutom bör anslagen avse specifika verksamheter.
Moreover, appropriations should relate to specific activities.
Jag ber er därför att inte tolka mitt inlägg som att det skulle avse individuella personer, utan våra väljare, som har rätt till respekt.
I therefore ask that you do not see my contribution as relating to individual people but to our voters, who are entitled to respect.
2. "ha för avsikt"
I morse erhöll jag ett brev från henne, där hon, bland den vanliga stormfloden av smädelser, sade sig inte avse stämma tidningen, såsom jag hade föreslagit.
I have received a letter from her this morning indicating, amongst the usual torrent of abuse, that she does not intend to sue the magazine, as I suggested.
Syrien uppmanas därför att sluta tveka och istället vidta aktiva åtgärder för att hjälpa till att stoppa strömmen av vapen avsedda för terroristerna.
In that regard, Syria is called upon to stop shilly-shallying and to take active steps to help stop the flow of arms intended for terrorists.
Man har inte funnit något statistiskt stöd för de grunder på vilka dessa åtgärder, som är avsedda att skydda de inhemska arbetsmarknaderna i några av de 15 gamla EU-medlemsstaterna, infördes.
No statistical backing has been found for the grounds upon which these measures, which are intended to protect the domestic labour markets of some of the 15 old EU Member States, were introduced.
Resurserna inom vårdsektorn måste följaktligen utnyttjas bättre, men här är det viktigt att inte enbart avse rationalisering och ökad effektivitet.
Resources within the health sector therefore need to be used better, but it is important for this not just to mean rationalisation and greater efficiency.
Jag anser också att den inte alltför breda definitionen av ”beroende” till att avse ”behöver elektricitet för att uppfylla åtminstone en av sina grundläggande funktioner” är korrekt.
I also believe that the not overly broad definition of 'dependency' to mean needing electricity for equipment operation is correct.
Samma sak gäller för ”judicial authorities [rättsvårdande myndigheter]”, som på engelska innebär domare som avkunnar domar, medan det på italienska också kan avse undersökningsdomare.
The same goes for ‘judicial authorities’, which in English means judges who pass judgment, whereas in Italian, it can also refer to investigating judges.
3. "syfta på"
De åtgärder som vidtas måste i första hand avse dessa två länder.
Any action taken must in the first place concern these two countries.
Den första strategin kommer att avse Ryssland, ytterligare strategier för Ukraina, västra Balkan och Medelhavsområdet följer inom kort.
The first of these will concern Russia, and further strategies concerning the Ukraine, the western Balkans and the Mediterranean region will follow as soon as possible.
En andra signal skulle kunna avse planen att inrätta uppehållsanläggningar för flyktingar och invandrare vid Medelhavets sydkust eller i andra länder utanför unionen.
A second signal could concern the plan to set up holding centres for refugees and migrants on the southern shore of the Mediterranean or in other countries outside the Union.

Användningsexempel för "avse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet skulle specifikt avse frågan om under hur lång tid register bevaras.
That would specifically relate to the question of how long any records are retained.
SwedishDen skulle avse inte bara det civila området, utan även säkerhets- och försvarsaspekter.
It should cover not only the civilian domain but also aspects of security and defence.
SwedishEtt överklagande får inte avse endast rättegångskostnadernas storlek och fördelning.
No appeal shall lie regarding only the amount of the costs or the party ordered to pay them.
SwedishJag får meddelande om att även ändringsförslag 17 skulle avse samma fråga.
I have also been informed that Amendment No 17 is on the same subject.
SwedishDen får bara avse de närmare bestämmelserna för hur den fungerar och är organiserad.
It can only deal with the functioning and organisation of the CFP.
SwedishDe åtgärder som vidtas måste i första hand avse dessa två länder.
Any action taken must in the first place concern these two countries.
SwedishVår insats bör alltså avse infrastrukturer och uppmuntran av nya nätverk.
We must therefore make an effort with regard to infrastructure and encourage the creation of networks.
SwedishFör det första måste avgifterna för flygsäkerheten vara klara och tydliga och endast avse faktiska kostnader.
First: charges for air security must be transparent and relate only to actual cost.
SwedishMen denna revidering kommer att avse alla aspekter av förordningen.
But that review will relate to all aspects of the regulation.
SwedishUttrycket flödeshantering bör avse laglig inresa i syfte att arbeta och bo i Europeiska unionen.
The expression ‘flow management’ should refer to legal entry to work and reside in the European Union.
SwedishStatistiken kommer att avse 14 medlemsstater, eftersom siffrorna för Grekland ännu inte är tillgängliga.
The statistics will cover 14 Member States, because figures for Greece are still not available.
SwedishUttrycket flödeshantering bör avse laglig inresa i syfte att arbeta och bo i Europeiska unionen.
The expression ‘ flow management’ should refer to legal entry to work and reside in the European Union.
SwedishVi kommer att fortsätta våra försök i syfte att presentera en ny flerårig plan som skall avse åren 1998 och 2000.
We will continue our efforts to present a new long-term programme for 1998 and the year 2000.
SwedishDessutom bör anslagen avse specifika verksamheter.
Moreover, appropriations should relate to specific activities.
SwedishVi anser att direktivet endast bör avse flyktingar enligt Genèvekonventionens definition.
We believe that we must keep within the scope of this directive only the refugees who are recognised by the Geneva Convention.
SwedishDen skulle avse inte bara det civila området, utan även säkerhets- och försvarsaspekter.
To this end, I welcome the agreement reached between the ESA and the EU at the Council of 22 September: this is a crucial step.
SwedishDenna rättsliga grund kommer att omfatta regler om dataskydd som även kommer att avse tillgång för privatpersoner.
This legal base will include rules on data protection that will also cover access by private individuals.
SwedishDessa förbindelser bör dessutom inte bara avse studenter utan även icke-europeiska gästforskare.
Those relationships, moreover, should exist not only at student level, but also at the level of the non-European scholars invited.
SwedishJag vill tillägga att bedömningen kommer att avse, och detta är mycket viktigt, konvergensens varaktiga karaktär.
I must add that the examination must, and this is very important, consider the lasting nature of the convergence.
SwedishVi erkänner dessutom att vissa av de fördelar som följer med en bättre planläggning också kan avse vattenbrukssektorn.
We also acknowledge that some of the advantages of improved planning can also apply to the aquaculture sector.

Synonymer (svenska) till "avse":

avse
avser
Swedish
avsats