"avsaknad" - Engelsk översättning

SV

"avsaknad" på engelska

SV

avsaknad {utrum}

volume_up
avsaknad (även: bortovaro, bortavaro)
I avsaknad av dylika instrument, kan rådet inte vidta några åtgärder.
In the absence of such an instrument, action by the Council is not possible.
I avsaknad av en sådan ram är en avreglering farlig, även om den genomförs gradvis.
In the absence of such a framework, liberalisation is dangerous even if it is gradual.
avsaknad av invändningar får Europeiska rådet anta beslutet.
In the absence of opposition, the European Council may adopt the decision.
avsaknad (även: vilja, behov, brist, nöd, ambition, önskning, armod)
volume_up
want {substantiv}
Det skulle inte tyda på någon klok bedömning, utan ynklig feghet som visar på en total avsaknad av ett verkligt ledarskap.
That would not indicate wise judgment, but abject cowardice demonstrating a total want of real leadership.
För dem vill jag också framhålla hur stor värdighet de visar i prövningens stund - deras avsaknad av personlig hämndlystnad förtjänar vår allra djupaste beundran.
I also want to tell them how their dignity in adversity and lack of personal vengefulness merit our deepest admiration.
Men låt mig påpeka att den politik för integrering av romer som hittills har förts inte har misslyckats i avsaknad av strategier, offentliggjorda planer eller ens pengar.
However, I want to point out that the reason for the failure of Roma integration policies hitherto has not been for the want of strategies, published plans or even funds.
avsaknad (även: brist, konkurs, ruin, bankrutt)
Jag menar att en del av dessa brister är kopplade till strukturella hinder och avsaknaden av just en gemensam strategi inom EU på området mänskliga rättigheter.
In my opinion some of these deficiencies are linked to structural barriers and precisely this lack of a common strategy within the EU in the area of human rights.

Användningsexempel för "avsaknad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFull sysselsättning innebär inte fullständig avsaknad av varje form av arbetslöshet.
Full employment does not mean the total absence of any form of unemployment.
SwedishAvsaknad av verklighetsförankring, exempelvis vid återförenande av familjer...
Where there is no bearing on reality, as in the case of family reunion ...
SwedishAvsaknad av verklighetsförankring, exempelvis vid återförenande av familjer...
Where there is no bearing on reality, as in the case of family reunion...
SwedishI avsaknad av en sådan ram är en avreglering farlig, även om den genomförs gradvis.
In the absence of such a framework, liberalisation is dangerous even if it is gradual.
SwedishDen europeiska unionen är i total avsaknad av erfarenhet för att skapa ett sådant nät.
Basically, the European Union has no experience at all in establishing such networks.
SwedishEn förenkling, inte avsaknad av kontroll, för en bättre bedrägerikontroll.
Simplification, not lack of control, but rather a greater control of fraud.
SwedishOm angreppen bygger på avsaknad av argument eller demagogi måste vi besvara dem.
If these attacks are based on a lack of arguments or on demagoguery, we must respond to them.
SwedishHelt riktigt tillskrivs denna brist en avsaknad på politisk vilja hos medlemsstaterna.
This evil is rightly described as a result of the Member States' lack of political will.
SwedishHelt riktigt tillskrivs denna brist en avsaknad på politisk vilja hos medlemsstaterna.
This evil is rightly described as a result of the Member States ' lack of political will.
SwedishI avsaknad av dylika instrument, kan rådet inte vidta några åtgärder.
In the absence of such an instrument, action by the Council is not possible.
SwedishFred är inte bara avsaknad av krig utan ett erkännande av ekonomisk och social rättvisa.
Peace is more than the absence of war: it is recognition of economic and social justice.
SwedishI avsaknad av sådana bevis kan det argumentet avfärdas som bluff.
In the absence of such proof, this argument may amount to no more than a bluff.
SwedishVid avsaknad av sådana alternativ bör vi vara tämligen flexibla.
Where these alternatives are not available, we need to exercise some flexibility.
SwedishVar och en inser att ECB, i avsaknad av kontroll, faktiskt är suverän.
So it is easy to see that, without control, the ECB will be all-powerful.
SwedishEn förenkling, inte avsaknad av kontroll, för en bättre bedrägerikontroll.
We are also opting for a simplification of the rules and regulations.
SwedishVi måste inse att andra problem uppkommer till följd av denna avsaknad av en överenskommelse.
We need to recognize that other problems arise because of this lack of an agreement.
SwedishKunskapsinnehav innebär makt och kunskapsbrist avsaknad av inflytande.
Control of information means power, and a lack of information means a lack of influence.
SwedishDet är inte en fråga om avsaknad av möjligheter eller rättsliga grunder.
It is not a question of not having the necessary means or legal bases.
SwedishDetta är de slutsatser som jag kan dra i dag, i avsaknad av kommissionens rapport.
These are the conclusions which can be reached today, in the absence of the Commission's report.
SwedishEn avsaknad av etiska gränser skulle vara en fasa för mänskligheten.
An absence of ethical boundaries would be a terrifying thing for humanity.

Synonymer (svenska) till "avsaknad":

avsaknad