SV

avsättas {perfektparticip}

volume_up
avsättas

Användningsexempel för "avsättas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn tredjedel av tiden skulle kunna avsättas till spontan diskussion som ni antydde.
A third of the time could be set aside for spontaneous debate, as you intimated.
SwedishDet är därför som vi föreslår att 7 miljoner ecu skall avsättas till detta program.
For that reason, we propose that ECU 7 million be set aside for this programme.
SwedishDessutom måste det absolut avsättas pengar till stöd för konkreta kvinnoprojekt.
In addition money absolutely must be allocated to support concrete women's projects.
SwedishMycket stora humanitära insatser måste avsättas till Iraks 23 miljoner människor.
Very great humanitarian efforts would be needed for Iraq's 23 million people.
SwedishFiskerättigheterna måste avsättas till de samhällen som är beroende av dem.
The report before us does not raise any objection to the Commission’ s proposal.
SwedishDärför måste det avsättas mer resurser till programmet för avväpning av rebellerna.
This is why more should be invested in the programme for the disarmament of rebels.
SwedishDessa pengar ska avsättas från och med 2010 och är avsett som bistånd till handeln.
This money will be provided from 2010 and is intended as aid for trade.
SwedishFiskerättigheterna måste avsättas till de samhällen som är beroende av dem.
Fishing rights must be allocated to the communities who depend on them.
SwedishYtterligare 2 miljarder euro kommer att avsättas till miljörelaterade projekt.
An additional sum of EUR 2 billion will be released for use in environment-related projects.
SwedishEnligt de nuvarande reglerna ska 10 procent av fondens resurser avsättas för dessa uppgifter.
Current rules stipulate that 10% of the Fund's resources be allocated to these tasks.
SwedishJag kräver att ytterligare medel ska avsättas till utvecklingsländerna.
I call for additional funds to be earmarked for developing countries.
SwedishHur stort finansieringsbelopp kommer att avsättas för detta?
I know from the previous debate that you take the issue of integration seriously.
SwedishJag föreslår att ytterligare fondmedel skall avsättas för att återskapa landsbygdsområden.
I propose that more funding be set aside to regenerate rural areas.
SwedishDe 13,62 miljarder euro som ursprungligen skulle avsättas har skurits ned till 7,171 miljarder euro.
It has been cut from the EUR 13.62 billion originally planned to EUR 7.171 billion.
SwedishTillräcklig tid bör avsättas för att denna dialog ska kunna fördjupas.
Enough time needs to be set aside for this for dialogue to deepen.
SwedishYtterligare medel måste avsättas för finansiering av klimatåtgärder.
Additional funds must be provided for financing climate measures.
SwedishMinst hälften av denna totala ökning ska avsättas till Afrika.
At least half of this collective increase will be allocated to Africa.
SwedishStämmer det att animaliska produkter från vaccinerade djur utan problem kan avsättas på marknaden?
Is it true that animal products from vaccinated livestock can be sold without any problem?
SwedishSärskilda EU-anslag bör avsättas för detta forskningsområde.
Specific allocations of European money will have to be dedicated to this area of research.
SwedishSjälvfallet skall en domare som begår brott kunna avsättas.
Of course it should be possible to dismiss a judge who commits a crime.

Synonymer (svenska) till "avsätta":

avsätta