SV

avsätta [avsatte|har avsatt] {verb}

volume_up
Vi måste även avsätta mer medel till de EU-medborgare som deltar i programmet.
We also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
Vi har för övrigt planerat att avsätta 600 miljoner euro för denna del av programmet.
We are, moreover, planning to allocate EUR 600 million to this section of the programme.
Kommissionen måste tänka på detta och avsätta mer medel under 2008.
The Commission has to bear in mind and to allocate more funds as of 2008.
Vi stöder även planerna på att redan nu avsätta pengar som skall gå till Serbien då Milosevic har försvunnit ur bilden.
We also endorse the plan to earmark resources for Serbia in the post-Milosevic era.
Det är berömvärt att man i budgeten även har för avsikt att avsätta ytterligare resurser för att hjälpa små och medelstora företag.
It is laudable that the budget also intends to earmark additional funds for providing assistance to SMEs.
Vi borde årligen avsätta ytterligare 4 miljoner ecu för projekt av detta slag, eller åtminstone ha en ny och koncentrerad diskussion om detta om två år.
We should earmark an additional ECU 4 m annually for the relevant projects or at least discuss the issue again thoroughly two years from now.
Pakistans regerings åtagande att avsätta mandat i senaten till minoriteter är lovvärt.
The Pakistani Government's commitment to give seats to minorities in the Senate is to be commended.
Vi bör också ge stöd när det gäller att avsätta budgetmedel till arbete för barnens rättigheter.
We ought also to give aid when it comes to allocating budget funds to work for children's rights.
Om det gjorde det skulle det nämligen vara tvunget att avsätta pengar för detta ändamål.
If it had, it would have given us the funds for this venture.
Herr Fischler, ni sade tidigare att man inte kan avsätta allt på de regionala marknaderna.
Mr President, Mr Fischler, you said earlier that we could not sell everything on the regional markets.
EU vill nu avsätta 5 miljoner euro under de kommande fem åren för marknadsstödjande undantagsåtgärder för att hantera den föregivna krisen.
It now wants to set aside EUR 5 million over the next five years for exceptional market support measures to deal with the alleged crisis.
EU vill nu avsätta 5 miljoner euro under de kommande fem åren för marknadsstödjande undantagsåtgärder för att hantera den föregivna krisen.
It now wants to set aside EUR 5 million over the next five years for exceptional market support measures to deal with the alleged crisis.
Europaparlamentet har inte befogenhet att avsätta en domare i EGdomstolen.
The European Parliament has no power to remove a European judge.
Ni är inte ansvarsskyldig och Europas folk har ingen mekanism för att avsätta er.
You are not accountable and there is no mechanism for the peoples of Europe to remove you.
Väljarkåren i mitt land, Storbritannien, kan inte avsätta kommissionsledamöter.
The electorate of my country, Great Britain, cannot remove Commissioners.
Richard Corbett skulle exempelvis kunna vara ansvarig för att avsätta alla som inte delar hans åsikter.
Mr Corbett could be in charge, for example, of unseating anyone who did not share his views.

Användningsexempel för "avsätta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste även avsätta mer medel till de EU-medborgare som deltar i programmet.
We also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
SwedishDet är viktigt för oss att inte avsätta större reserver än nödvändigt i budgeten.
It is important for us not to set aside larger reserves than necessary in the budget.
SwedishJag välkomnar förslaget att avsätta 25 procent av budgeten till IT-klyftan.
I welcome the proposal to devote a quarter of the budget to the digital divide.
SwedishOm andra länder vill avsätta lika mycket, är det bara för dem att göra det.
If other countries want to set aside the same amount, they only have to do so.
SwedishDäremot är det medlemsstaternas ansvar att avsätta medel för anhörigvårdare.
As for the funding for these people, that is a matter for the Member States.
SwedishVäljarkåren i mitt land, Storbritannien, kan inte avsätta kommissionsledamöter.
The electorate of my country, Great Britain, cannot remove Commissioners.
SwedishHon har inte blivit vald och folket har ingen möjlighet att avsätta henne.
She has not been elected, and the people do not have the power to remove her.
SwedishRegeringarna måste avsätta medel för det de talar om och genomföra vad de lovar.
Governments have got to put their money where their mouth is and deliver on their promises.
SwedishNi är inte ansvarsskyldig och Europas folk har ingen mekanism för att avsätta er.
You are not accountable and there is no mechanism for the peoples of Europe to remove you.
SwedishDet är dags att en gång för alla avsätta den här diktatorn som förtrycker sitt eget folk.
It is time to expel this dictator, who oppresses his own people, once and for all.
SwedishDet är nödvändigt att avsätta ytterligare medel för denna politiska prioritering.
It is essential to dedicate more resources to this political priority.
SwedishSista frågan: varför har vi nu föreslagit att avsätta dessa 125 miljoner i budgeten?
The last question, why at this stage have we applied for EUR 125 million in the Budget?
SwedishVi har för övrigt planerat att avsätta 600 miljoner euro för denna del av programmet.
We are, moreover, planning to allocate EUR 600 million to this section of the programme.
SwedishParlamentet har samtyckt till att avsätta budgetmedel för detta ändamål, vilket jag välkomnar.
Parliament has agreed to put money into the budget for this, and I welcome that.
SwedishVi borde avsätta medel för offshoreverksamhet i Nordsjön och Östersjön.
We should spend money on offshore projects in the North Sea and the Baltic.
SwedishSom ni vet pressade parlamentet fram denna fråga genom att avsätta en betalning till reserven.
As you know, Parliament forced this issue by putting a payment into reserve.
SwedishKommissionen måste tänka på detta och avsätta mer medel under 2008.
The Commission has to bear in mind and to allocate more funds as of 2008.
SwedishEuropaparlamentet har inte befogenhet att avsätta en domare i EGdomstolen.
The European Parliament has no power to remove a European judge.
SwedishNi tar upp frågan om att avsätta en del av pengarna till förmån för gemenskapsbudgeten.
You raise the question of allocating part of that amount for the benefit of the Community budget.
SwedishOm andra länder vill avsätta lika mycket, är det bara för dem att göra det.
The Commission’ s proposal for additional funds under the Seventh Framework Programme is justified.

Synonymer (svenska) till "avsätta":

avsätta