"avsägelse" - Engelsk översättning

SV

"avsägelse" på engelska

SV avsägelse
volume_up
{utrum}

avsägelse (även: abdikering, avsvärjelse)
volume_up
abdication {substantiv}
Detta är verkligen olyckligt och en grov avsägelse av våra skyldigheter mot folk över hela världen.
That is really unfortunate and a gross abdication of our duty to people all over the world.
Annulleringen av folkomröstningarna är en feg handling och en avsägelse av ledarskapet, och ni vet det.
The cancellation of the referendums is an act of cowardice and an abdication of leadership, and you know it.
Det ser vi gärna, herr premiärminister, men vi behöver resurser, och vi har fastställt mycket strama budgetramar, långt under de normala, vilket faktiskt har samma innebörd som en avsägelse.
We are all for it, Prime Minister, but we need funds, and we have settled on financial perspectives that are very tight, absolutely below par and that amount, in fact, to an abdication.
avsägelse (även: avstående, avsvärjelse)
volume_up
renunciation {substantiv}
avsägelse (även: avgång, avsked, avskedstagande, utträde)
volume_up
resignation {substantiv}
Vem känner till omständigheterna för hans avsägelse?
Who knows the real circumstances of his resignation?
Vad man i Österrike vet angående Pelinkas avsägelse är det faktum att det figurerar olika varianter från olika sidor i debatten.
What is known in Austria about Mr Pelinka's resignation is the fact that various versions are being circulated by various people.
Vad man i Österrike vet angående Pelinkas avsägelse är det faktum att det figurerar olika varianter från olika sidor i debatten.
What is known in Austria about Mr Pelinka' s resignation is the fact that various versions are being circulated by various people.
avsägelse (även: avstående)
volume_up
waiver {substantiv}
Han avvisar en avsägelse eller ett moratorium eller ett undantag som lösning, och vi instämmer med honom.
He rejects a waiver, a moratorium or an exemption by way of solution, and we share his view on this.
Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden bedömer att avsägelse av den parlamentariska immuniteten för ledamoten inte har någon rättslig betydelse.
The Committee on Legal Affairs and the Internal Market considers that the waiver of parliamentary immunity by the Member does not have legal effects.
För det tredje är en personlig, individuell avsägelse av rättigheterna ett ofelbart sätt att utsätta de svagaste samhällsmedlemmarna för den mest inhumana exploatering.
The third is that a personal, individual waiver of rights is an infallible formula for throwing the weakest members of society into the most inhuman situations of exploitation.

Användningsexempel för "avsägelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDessutom kan kommissionen inte yttra sig om grunderna som lett till professor Pelinkas avsägelse från övervakningscentrets styrelse.
Moreover, the Commission cannot express any views on the reasons that led Professor Pelinka to resign from the Monitoring Centre's Management Board.