"avrunda" - Engelsk översättning

SV

"avrunda" på engelska

SV

avrunda {verb}

volume_up
avrunda (även: avsluta)
För det tredje vill vi avrunda den första punkten i arbetsplanen med en resolution.
Thirdly and lastly, we would like to round off the first item on the order of business with a resolution.
Det finns ett överhängande behov av en sådan för att kunna avrunda det gemensamma konceptet och göra det effektfullt.
This is urgently needed if we are to round off the whole project and make it effective.
Jag skulle bara vilja kommentera de frågor som särskilt rör jordbruk, och sedan kommer min kollega i kommissionen Pascal Lamy att avrunda diskussionen.
I would simply like to comment on the issues relating specifically to agriculture, and then my fellow-Commissioner Mr Lamy will round off the discussion.

Användningsexempel för "avrunda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMed dessa ord skulle jag vilja avsluta mitt svar och avrunda debatten.
With these remarks, I should like to end my response in winding up this debate.
SwedishDet ser ut som att vi kommer att kunna avrunda frågan i dag, i första behandlingen.
It looks as if we are now nearing the end today, in the first reading.
SwedishLåt mig - om möjligt med ett par ord - avrunda med frågan om öppenhet.
Mr President, allow me to conclude - if I can, in a few words - on the matter of transparency.
SwedishSkulle ni kunna avrunda ert anförande och besvara parlamentsledamöternas frågor skriftligen?
Would you mind bringing your remarks to a close and answering Members’ questions in writing?
SwedishSlutligen undrar jag, och jag vill avrunda med detta, hur långt skall vi dra försiktighetsprincipen?
On a final note, how far do we take the precautionary principle at the end of the day?
SwedishJag har mottagit två resolutionsförslag för att avrunda debatten.
Two motions for a resolution to wind up the debate have been tabled.
SwedishFör det tredje vill vi avrunda den första punkten i arbetsplanen med en resolution.
Thirdly and lastly, we would like to round off the first item on the order of business with a resolution.
SwedishMen låt oss nu först koncentrera oss på att avrunda de bilaterala överenskommelserna med våra partners.
But first of all we should concentrate on rounding off the bilateral agreements with our partners.
SwedishJag har uppmanat kommissionsledamoten att avrunda och han kommer att besvara era frågor skriftligen.
I have invited the Commissioner to wind up, he may do so, and he will answer your questions in writing.
SwedishDet finns ett överhängande behov av en sådan för att kunna avrunda det gemensamma konceptet och göra det effektfullt.
This is urgently needed if we are to round off the whole project and make it effective.
SwedishJag vill avrunda med följande betraktelse.
In the debate on chocolate, the word ethics was used more than once.
SwedishDetta avslutar de kommentarer som jag ville göra för att avrunda denna debatt.
Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, that concludes the comments I wished to make in order to wind up this debate.
SwedishSlutligen vill jag avrunda med den skattepolitiska frågan.
Finally, I would like to end on the fiscal issue.
SwedishDet är inte så många och jag tror alltså att vi kommer att kunna avrunda det här på ett tillfredsställande vis.
There are not that many and I therefore believe that we can bring this to a good conclusion here as well.
Swedish(Skratt) Till slut skall jag avrunda med ytterligare ett exempel av det här denna gång med ljud -- hörselillusioner.
(Laughter) And then I'm going to finish up with another example of this with audio -- auditory illusions.
SwedishJag vill avrunda med följande betraktelse.
I would like to finish off with the following thought.
SwedishLåt mig avrunda med att säga ett par ord om Cypern.
SwedishJag vill avrunda med att vidröra frågan om passageraruppgifter (PNR) som framkastades av Rama Yade.
Madam President, I should like to finish by touching on the subject of Passenger Name Records (PNR) that was broached by Mrs Yade.
SwedishJag är rädd för att ni snart kommer att bli förfärligt ledsen, eftersom det är dags för mig att börja avrunda den här debatten.
I fear that you may soon be terribly sorry because it is time for me to start the wind-up to this debate.
SwedishJag skall avrunda. Toppmötet kännetecknades av framåtskridande; man kunde notera framsteg.
On a final note, although progress was made at the Summit, it did not deal with any key political issues, although this should have been the case.