"avreglerade" - Engelsk översättning

SV

"avreglerade" på engelska

SV

avreglerade {gerundium}

volume_up
avreglerade

Användningsexempel för "avreglerade" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJordbruksprodukter kan ge honom ett skydd mot de 20 procent som inte är avreglerade.
Agricultural products can offer him protection from the 20% that is not liberalised.
SwedishVi har fortfarande 15 delvis avreglerade och i många stycken segmenterade marknader.
We still have 15 partially liberalised and still largely segmented markets.
SwedishTjeckien avreglerade marknaden helt och hållet i början av 1990-talet.
The Czech Republic fully liberalised access to its market in the early 1990s.
SwedishDessa fonder är den största enskilda snedvridningen på den avreglerade EU-elmarknaden.
These funds are the single biggest distortion in the liberalised EU electricity market.
SwedishVi har fortfarande 15 delvis avreglerade och i många stycken segmenterade marknader.
What we have here is the basis for opening up the European Union market in a genuine sense.
SwedishEuropas vägtransporter har varit avreglerade i många år nu.
Ladies and gentlemen, shipping has been liberalised for a great many years now.
SwedishVi framhåller detta eftersom det klart bevisar vad som händer på avreglerade marknader.
We are pointing this out because it clearly proves what happens in liberalised market conditions.
SwedishSka denna avreglerade marknad vara genomförd senast 2010 eller 2015?
Is this large deregulated market to be implemented by 2010 or 2015?
SwedishEuropas vägtransporter har varit avreglerade i många år nu.
Road transport in Europe has been liberalised for a number of years now.
SwedishVem skall använda all denna nya och billiga, avreglerade kapacitet?
Who is going to use all this new low-cost deregulated capacity?
SwedishDessa fonder är den största enskilda snedvridningen på den avreglerade EU-elmarknaden.
I will limit myself to segregated decommissioning funds.
SwedishInga mer offentliga medel för att köpa in sig på avreglerade marknader.
No more public money to spend within liberalised markets.
SwedishVi måste skapa, inte femton avreglerade marknader, utan en gemensam avreglerad europeisk marknad.
We must not create fifteen separate liberalised markets, but one single European liberalised market.
SwedishTelekommunikationerna betraktas redan som avreglerade och tas därför inte upp.
Telecommunications are already considered to have been liberalised and are therefore not being taken into consideration.
SwedishDen avreglerade marknaden utgör ett hot mot själva demokratin.
The deregulated market is threatening democracy itself.
SwedishHan förtjänar beröm för sina strävanden efter att godstransporterna fullständigt skall vara avreglerade till 2006.
In so doing I should like to thank him personally once more for his work as a rapporteur.
SwedishHan förtjänar beröm för sina strävanden efter att godstransporterna fullständigt skall vara avreglerade till 2006.
He deserves praise for striving for the complete liberalisation of freight transport by 2006.
SwedishFria marknader är inte lika med avreglerade marknader.
Free markets are not synonymous with deregulated markets.
SwedishHandel kan per definition endast äga rum när marknaderna är öppna och handelsflödena är fria och avreglerade.
By definition, trade can only take place when markets are opened and trade flows are, in effect, being liberalised.
SwedishDen avreglerade marknaden bör självklart stå garant för en allmän tjänst som framförallt är inriktad på konsumentskydd.
The interest of universal service lies of course in a liberalised market as does also consumer protection.