"avreglera" - Engelsk översättning

SV

"avreglera" på engelska

SV

avreglera {verb}

volume_up
Inga försök att avreglera offentliga tjänster får göras, särskilt inte vattenförsörjningen.
No attempt must be made to deregulate public services, in particular the supply of water.
I stället måste vi avreglera marknader ytterligare för att på så sätt öka konkurrensen i syfte att sänka priserna.
Instead, we must further deregulate markets so as to increase competition with a view to reducing prices.
Under flera års tid, med Griffith, har ni gjort oss galna med ert ”avreglera, avreglera, minska bolagsskatten”.
For years, with Mr Griffith, you have been driving us mad with your 'deregulate, deregulate, reduce corporation tax'.

Användningsexempel för "avreglera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet andra sättet är att avreglera marknaden för gas och elkraft i Europeiska unionen.
The second way is to liberalise the gas and power market in the European Union.
SwedishDet handlar om att avreglera, det handlar om att öppna upp för frihet och öppenhet.
It is a question of deregulating and of opening the way to freedom and transparency.
SwedishMan har ännu inte gjort allt för att ta bort hindren och avreglera tjänster.
Not everything has yet been done to remove barriers and liberalise services.
SwedishVårt mål är att ytterligare avreglera utvecklingsländernas tillgång till EU:s marknader.
Our aim is to further liberalise the developing countries' access to EU markets.
SwedishDen enda lösningen ligger i att liberalisera och avreglera den europeiska ekonomin.
The only solution lies in the liberalisation and deregulation of the European economy.
SwedishNär man förhandlar om frihandelsavtal anger man de tjänster man är redo att avreglera.
Normally, in negotiating FTAs, you name the services that you are ready to liberalise.
SwedishVi är mycket positiva till regeringens avsikter som sådana att avreglera energimarknaden.
We very much welcome the government's current plans to liberalise the energy market.
SwedishLåt oss i stället frigöra EU-institutionernas hela kraft för uppgiften att avreglera.
Instead, let us unleash the full power of the EU institutions on the task of deregulation.
SwedishVi har trots detta röstat mot punkt 24 om att avreglera marknaderna för posttjänster.
We have, nonetheless, voted against paragraph 24 on the liberalisation of postal services.
SwedishAtt avreglera eller inte avreglera, det är inte frågan, anser jag.
Hence, the European Parliament must now also reject the Directive in its entirety.
SwedishÅterigen ser vi hur Europeiska unionen lamslår näringslivet i stället för att avreglera det.
Once again we see Europe hamstringing business rather than liberating it.
SwedishInga försök att avreglera offentliga tjänster får göras, särskilt inte vattenförsörjningen.
No attempt must be made to deregulate public services, in particular the supply of water.
SwedishAtt avreglera eller inte avreglera, det är inte frågan, anser jag.
To liberalise or not to liberalise, that is not the question as far as I am concerned.
SwedishI stället för att se till jordbrukarnas intressen vill hon fortsätta att avreglera sektorn.
Instead, she wants to continue deregulating the sector against the farmers' best interests.
SwedishDe tjänster som Europeiska kommissionen insisterar på att avreglera?
The services which the European Commission insists on liberalising?
SwedishOch naturligtvis den eviga grädden på moset: avreglera de sektorer som ännu inte avreglerats.
There is no mention of our obligations towards Community level services of general interest.
SwedishDet finns inget alternativ till att avreglera den inre marknaden.
There is no alternative to the liberalisation of the Internal Market.
SwedishAvsikten med detta förslag är således att avreglera tjänster och att därigenom minska deras kostnader.
The purpose of this proposal is thus to liberalise services, thereby reducing their cost.
SwedishDen andra synpunkten är att det för oss inte är ett mål i sig att avreglera sektorer som elmarknaden.
The second is that, for us, liberalisation in sectors such as energy is not an end itself.
SwedishJag tänker på att straffbelägga slaveri, avreglera media och göra det möjligt för flyktingar att återvända.
I have in mind penalising slavery, liberalising the media and the return of refugees.