"avrättar" - Engelsk översättning

SV

"avrättar" på engelska

SV

avrättar {gerundium}

volume_up
avrättar (även: utför)
Iran avrättar unga män och kvinnor som ett socialt kontrollmedel.
Iran is executing young men and women as a means of social control.
Iran är det enda land där man fortfarande avrättar personer som var minderåriga vid tidpunkten för brottet.
Iran is the only country which was still executing minors at the time of the offence.
Den statistik som finns visar nämligen att Kina för närvarande avrättar fler människor än den övriga världen tillsammans.
Because what statistics there are show that China is executing more people than the rest of the world put together at the moment.

Användningsexempel för "avrättar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVad han undvek att säga var att de avrättar alla homosexuella som finns där.
What he failed to say was that they execute any homosexuals there are there.
SwedishJag tror att det är det enda landet i världen som avrättar gravida kvinnor.
I believe it is the only country in the world which executes pregnant women.
SwedishKina avrättar årligen fler människor än övriga länder i världen sammantagna.
China executes more people every year than all the other countries in the world put together.
SwedishIran avrättar unga män och kvinnor som ett socialt kontrollmedel.
Iran is executing young men and women as a means of social control.
SwedishVitryssland är det enda land i Europa som avrättar sina fångar.
Belarus is the only country in Europe that executes its prisoners.
SwedishIran är det enda land där man fortfarande avrättar personer som var minderåriga vid tidpunkten för brottet.
Iran is the only country which was still executing minors at the time of the offence.
SwedishGång på gång hotar vi Förenta staterna när de avrättar en person, när de mördar en människa med stöd av lagen.
Again and again we threaten the United States when it executes a person, when it murders a human being according to its laws.
SwedishKina är inte det enda land som dömer människor till döden och avrättar dem, men man har rekordet i antalet verkställda dödsdomar.
China is not the only country that sentences people to death and executes them, but it is the champion in this.
SwedishVarför skulle de sträva efter att placera sitt land jämsides med det brutala Iran där man regelbundet avrättar homosexuella offentligt?
Why should they seek to place their country alongside brutal Iran, which regularly executes homosexuals in public?
SwedishDen statistik som finns visar nämligen att Kina för närvarande avrättar fler människor än den övriga världen tillsammans.
Because what statistics there are show that China is executing more people than the rest of the world put together at the moment.
SwedishMen Kina är också ett land där ordet ”demokrati” är förbjudet i sökmotorerna och där man avrättar tusentals människor varje år.
However, China is also the country that bans the word 'democracy' from its search engines and executes thousands every year.
SwedishHon har även företrätt minderåriga som suttit i dödsceller, sannerligen ett hjältemodigt arbete i ett land som beredvilligt avrättar barn.
She has also represented minors on death row, truly a heroic job in a country that executes children with alacrity.
SwedishÄven i fallet med Rushdie hotar man genom att höja belöningen till den som avrättar honom för Irans regims räkning.
In fact, in the case of Mr Rushdie, they are even threatening to increase the reward for whoever kills him on behalf of the Iranian regime.
SwedishDessutom finns ett moraliskt ansvar hos dem som utför handlingen, eftersom risken alltid finns att de avrättar en oskyldig person.
Besides, there remains the moral responsibility on those who carry out this act, because the risk always exists of executing an innocent person.
SwedishSedan 2005 har antalet avrättningar i Iran fyrdubblats, och Iran är det enda land i världen där man avrättar minderåriga som begått brott.
Since 2005, the number of executions in Iran has quadrupled, and Iran is the only country in the world which executes minors guilty of crimes.
SwedishKina avrättar också fler medborgare än alla andra länder tillsammans, och vi måste trycka på här för att få till stånd ett moratorium.
China also executes more people than all other countries put together and, in this area, we must exert pressure in order to bring about a moratorium.
SwedishEn mycket bred majoritet i denna kammare betraktar det som ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna när en stat avrättar en medborgare.
Mr President, when a state puts one of its citizens to death, most of us in this House view that act as a serious violation of human rights.
SwedishKina, Förenta staterna, Iran och Irak, som alltjämt avrättar sina medborgare i ett stort antal.
This is important, as there are a number of countries, China, the United States, Iran and Iraq, for example, which still put their citizens to death in great numbers.
SwedishMan arresterar och avrättar medlemmarna i FUNCINPEC och i det demokratiska liberala buddistpartiet, man förföljer de som inte uttryckligt ansluter sig till Hun Sen.
People are being arrested, members of the Funcinpec or the PDLB are being executed, and anyone failing to declare explicit allegiance to Hun Sen is being persecuted.
SwedishSedan Ahmadinejad fick makten 2005 har dessutom antalet avrättningar fyrdubblats, och efter Kina är Iran det land i världen där man avrättar flest människor.
Furthermore, since Ahmadinejad's rise to power in 2005, the number of executions that have taken place has quadrupled, and Iran executes the most people in the world after China.

Synonymer (svenska) till "avrätta":

avrätta