"avmattning" - Engelsk översättning

SV

"avmattning" på engelska

SV

avmattning {utrum}

volume_up
Den avmattning vi har iakttagit sedan yttrandena ger orsak till oro.
The slowdown we have observed since the opinions is a cause for concern.
Det kommer även att leda till en avmattning av tillväxten i Europa.
It will also mean a slowdown of economic growth in Europe.
" Kraftig avmattning ", " tydlig minskning ": man ser att orden inte längre är desamma.
'Violent deceleration ', ' definite slowdown ': the words are no longer the same.

Användningsexempel för "avmattning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish"Kraftig avmattning ", "tydlig minskning ": man ser att orden inte längre är desamma.
'Violent deceleration' , ' definite slowdown' : the words are no longer the same.
Swedish" Kraftig avmattning ", " tydlig minskning ": man ser att orden inte längre är desamma.
'Violent deceleration ', ' definite slowdown ': the words are no longer the same.
SwedishDen avmattning vi har iakttagit sedan yttrandena ger orsak till oro.
The slowdown we have observed since the opinions is a cause for concern.
SwedishDet kommer även att leda till en avmattning av tillväxten i Europa.
It will also mean a slowdown of economic growth in Europe.
SwedishDenna utveckling är följden inte bara av en ekonomisk avmattning utan även av de principer som styr handlandet.
I am not, however, prepared to return these surpluses to the Member States.
SwedishDenna utveckling är följden inte bara av en ekonomisk avmattning utan även av de principer som styr handlandet.
These developments are a result not only of an economic slow-down, but also of governing principles of action.
SwedishHur ska vi svara på denna ekonomiska avmattning?
How should we respond to this economic slowdown?
SwedishSom ni alla vet har recessionen lett till en plötslig avmattning av verksamheten i de flesta ekonomiska sektorer inom EU.
As you all know, the recession has led to a sudden slowdown in activity in most economic sectors in the European Union.
SwedishNågon avmattning får inte tillåtas.
SwedishPrecis som ni anser vi att de måste spela en grundläggande roll, såväl vid tillväxt som vid en avmattning i ekonomin.
We believe, like you, that they must play a fundamental role, both at times of growth and at times of slow-down of the economy.
SwedishDet verkar rimligt att det enda sättet att på något sätt uppväga denna avmattning i ekonomin är genom offentliga stimulansåtgärder.
It seems reasonable that the only way to compensate in some way for this slowdown in the economy was through public stimulus.
SwedishBrister i allmän utbildning och yrkesutbildning leder när allt kommer omkring nästan automatiskt till ekonomisk avmattning och sociala problem.
Deficits in education and training, after all, lead almost automatically to economic slippage and social problems.
SwedishIrland kan inte tolerera några förslag om harmonisering av bolagsskattesatserna, i synnerhet under denna period av ekonomisk avmattning.
Ireland could not countenance any suggestion of harmonising corporate tax rates, especially in this period of economic slow-down.
SwedishBrister i allmän utbildning och yrkesutbildning leder när allt kommer omkring nästan automatiskt till ekonomisk avmattning och sociala problem.
The Education Ministers have also adopted European benchmarks in five key areas, such as basic skills and lifelong learning.
SwedishEnligt vår åsikt har stabilitetspakten varit en bidragande faktor till budgetpolitikens goda reaktioner på den avmattning i tillväxttakten som vi nyligen haft.
We believe the Pact has contributed to a favourable reaction by budgetary policies during the recent slowdown.
SwedishLedande indikatorer på ekonomisk aktivitet pekar på en tydlig avmattning i den underliggande tillväxten både i EU och i euroområdet.
Leading indicators on economic activity point to a marked deceleration in the underlying growth momentum both in the EU and in the euro area.
SwedishEn viss avmattning förväntas nästa år, men euroområdets export borde ändå kunna fortsätta att dra fördel av en gynnsam global efterfrågan under 2005.
Some moderation is expected next year, but euro area exports should, nevertheless, continue to benefit from favourable global demand conditions in 2005.
SwedishDenna strategi har aldrig varit så viktig som den är just nu, i denna tid av ekonomisk avmattning, och de strukturella reformerna måste kunna fortsätta.
This strategy has never been so crucial, precisely in this period of economic slowdown, and the structural reforms have to be able to take their course.
SwedishI en tid av global finansiell avmattning är detta speciellt problematiskt för arbetstagare anställda direkt av Dell och för Dells leverantörer etc.
At a time when we are experiencing a global financial downturn, this is especially difficult for workers directly employed by Dell and for its suppliers etc.
Swedish(LT) Flera länder har drabbats hårt av denna ekonomiska avmattning och i flera EU-medlemsstater har den ekonomiska nedgången överstigit 10 procent.
(LT) Many countries have been badly shaken by this economic downturn and the decline of the economies of many of the European Union Member States has exceeded 10%.