"avloppsvatten" - Engelsk översättning

SV

"avloppsvatten" på engelska

EN
SV

avloppsvatten {neutrum}

volume_up
avloppsvatten (även: avloppsvatten)
Det droppar in avloppsvatten i operationssalarna och utrustningen är för gammal.
Operating theatres have raw sewage dripping in, and out-of-date equipment.
Det är ju knappast så att vi sänder vårt avloppsvatten till andra länder.
After all, we do not transport our sewage to other countries.
Men mycket värre är att medlemsstaternas vattendrag fortfarande nedsmutsas av orenat kommunalt avloppsvatten.
What is far worse, however, is that the Member States' waters continue to be polluted by untreated municipal sewage.
avloppsvatten (även: spillvatten, utflöde)
avloppsvatten

Användningsexempel för "avloppsvatten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet droppar in avloppsvatten i operationssalarna och utrustningen är för gammal.
Operating theatres have raw sewage dripping in, and out-of-date equipment.
SwedishLika relevant är uppfyllandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.
Equally relevant is compliance with the Urban Waste Water Treatment Directive.
SwedishHär ingår villkor för uppsamling och behandling av avloppsvatten i slakthus.
These consist of conditions for collecting and treatment of wastewater in slaughterhouses.
SwedishEU måste stödja Ryssland i ansträngningarna att rena allt avloppsvatten från S:t Petersburg.
The EU must support Russia in its efforts to cleanse St Petersburg of all waste water.
SwedishDet är ju knappast så att vi sänder vårt avloppsvatten till andra länder.
After all, we do not transport our sewage to other countries.
SwedishI Östersjön släpps orenat avloppsvatten ut från över en miljon kustbor.
The sea absorbs the unprocessed wastewater of a population of over a million living along the coast.
SwedishMiljöskydd är viktigt, vare sig det gäller avloppsvatten, förpackningar eller luftföroreningar.
Environmental protection is important, whether it concerns waste water, packaging or emissions.
SwedishDirektivet om avloppsvatten från tätbebyggelse är ett exempel på denna bristfälliga tillämpning.
The directive on urban waste water treatment is an example of a directive that has been poorly applied.
SwedishHittills har regnvattnet betraktats som avloppsvatten som man måste bli av med så fort som möjligt.
Until now rainwater has been regarded as waste water which had to be disposed of as quickly as possible.
SwedishDirektivet om avloppsvatten är ett förstklassigt exempel på hur beredningssektorns intressen förbises.
The waste water directive is a prime example where the concerns of the processing sector were overlooked.
SwedishLika relevant är uppfyllandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.
Mr President, clean and safe bathing water is an obvious necessity, and an essential aid to a prosperous tourist industry.
SwedishMedlemsstaterna har anmälts vid över 42 tillfällen för att inte ha följt 17 direktiv om avloppsvatten.
Currently, many other cities of more than 15 000 inhabitants are still not treating this waste water in this way.
SwedishNär man talar om boskapens gödsel (lanta )och gödselvatten (virtsa ), används där orden avfall (jätteet ) och avloppsvatten (jätevesi ).
It uses the terms 'waste' and 'waste water' when referring to cattle dung and urine.
SwedishI denna del regleras bland annat uppsamlingsanläggningar för olja, avfall och avloppsvatten i olika hamnar.
This part regulates, among other things, equipment for gathering up oil, waste and waste water in various harbours.
SwedishVad har vi i detta fall för nytta av det renaste avloppsvatten om det inte längre finns några företag eller arbetsplatser i kustregionerna?
What good is the cleanest water to us, if there are no jobs left in coastal regions?
SwedishMen mycket värre är att medlemsstaternas vattendrag fortfarande nedsmutsas av orenat kommunalt avloppsvatten.
What is far worse, however, is that the Member States' waters continue to be polluted by untreated municipal sewage.
SwedishDet kräver bland annat att allt avloppsvatten, också från Sankt Petersburg, skall kunna renas.
This means, among other things, that it needs to be possible for all waste water, including that from Saint Petersburg, to be cleaned.
SwedishMin slutpunkt är att om obehandlat avloppsvatten släpps ut i floden kommer Themsens mynning, som är en betydelsefull våtmark, att hotas.
The Commission is unable to take a position on the arrangements being made in London for the 2012 Olympics.
SwedishSydvästra reningsanläggningen för avloppsvatten i St. Petersburg är bara toppen av isberget när det gäller det som måste göras.
The St Petersburg Southwestern Wastewater Treatment Plant is just the tip of the iceberg with regard to what is needed.
SwedishI de fall då slakterier släpper ut sitt avloppsvatten direkt i det allmänna avloppsnätet är de allmänna bestämmelserna i direktivet tillämpbara.
Where slaughterhouses discharge directly into the public sewer, the general rules of the directive are valid.