"avlopp" - Engelsk översättning

SV

"avlopp" på engelska

SV

avlopp {neutrum}

volume_up
Om inget annat avsättningsområde ges, kommer användarna att släppa ut denna olja i avlopp och dammar.
If no other outlet is provided, users will dump it in drains and ponds.
Det innebar att matoljan spolades ned i avloppet.
That meant it went down the drain.
Den yttre muren är av solid sten förutom...... en liten trumma vid basen...... vilken är lite större än ett avlopp.
It's outer wall is solid Rock for...... for except for a small culvert in space...... which is little more than a drain.
avlopp (även: ström, utflöde, utströmning)
Om inget annat avsättningsområde ges, kommer användarna att släppa ut denna olja i avlopp och dammar.
If no other outlet is provided, users will dump it in drains and ponds.
Herr talman, den flod jag talar om är inte ett avlopp utan ett Natura 2000-område, ett äkta våtmarksområde.
The river I am speaking of is not a sewer, Mr President, but a Natura 2000 site, a genuine river wetland.
. – Kommissionen är medveten om de bekymmer som ledamoten har tagit upp med hänsyn till avlopp som svämmar över i Themsen.
The Commission is aware of the concerns raised by the honourable Member with regard to sewer overflows into the River Thames.
Varför ska brittiska skattebetalare hjälpa till att bygga ett nytt tunnelbanesystem i Warszawa och nya avlopp i Budapest?
Why should British taxpayers be helping to build a new underground system in Warsaw and new sewers in Budapest?

Användningsexempel för "avlopp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm inget annat avsättningsområde ges, kommer användarna att släppa ut denna olja i avlopp och dammar.
If no other outlet is provided, users will dump it in drains and ponds.
SwedishDe människor som bor i dessa lägenheter kastar ut avlopp och sopor genom fönstret och direkt ut på gatan.
Sewage and rubbish are being thrown by the people in these flats out the window directly into the street.
SwedishHerr talman, den flod jag talar om är inte ett avlopp utan ett Natura 2000-område, ett äkta våtmarksområde.
The river I am speaking of is not a sewer, Mr President, but a Natura 2000 site, a genuine river wetland.
SwedishPrivatiseringen av vatten och avlopp har höjt kubikmeterpriset på vatten mer än tusenfalt.
The privatisation of drinking water sources and sewage systems has increased the price of a cubic metre of water more than a thousand-fold.
SwedishVarför ska brittiska skattebetalare hjälpa till att bygga ett nytt tunnelbanesystem i Warszawa och nya avlopp i Budapest?
Why should British taxpayers be helping to build a new underground system in Warsaw and new sewers in Budapest?
SwedishDen yttre muren är av solid sten förutom...... en liten trumma vid basen...... vilken är lite större än ett avlopp.
It's outer wall is solid Rock for...... for except for a small culvert in space...... which is little more than a drain.
SwedishJag vet inte om holländarna skulle vilja att kanalerna i Amsterdam blev till öppna avlopp med konkurrenskraften som syfte.
I do not know if the Dutch would like the canals of Amsterdam to become open sewers for the sake of competitiveness.
SwedishI Grekland, liksom i andra länder, lever de flesta romer under förfärliga förhållanden, i läger utan vatten och avlopp.
In Greece, as in other countries, the majority of Roma live in wretched conditions, in encampments, without water or drainage.
SwedishKan någon till exempel åka till Brasilien och bredvid de aristokratiska kvarteren se kanaler som är öppna avlopp rinna fram.
One could go to Brazil, for instance, and see canals which are open sewers right by the side of aristocratic neighbourhoods.
Swedish. – Kommissionen är medveten om de bekymmer som ledamoten har tagit upp med hänsyn till avlopp som svämmar över i Themsen.
   . The Commission is aware of the concerns raised by the honourable Member with regard to sewer overflows into the River Thames.
SwedishKraftförsörjningsnät, vattenförsörjning och avlopp, trafikkontroller, sjukhus – allt kan drabbas av kaos, när som helst, var som helst.
Power supply networks, water supply and sewage, traffic control, hospitals – everything can be thrown into chaos any time, any place.
SwedishVi förbättrar sjukvårdssystemet, bygger skolor och reparerar vägar och genomför förbättringar när det gäller avfallshantering, avlopp och elnät.
We are improving the health system, building schools and repairing roads, making improvements as regards solid waste, sewage waste and electricity grids.
SwedishKraftförsörjningsnät, vattenförsörjning och avlopp, trafikkontroller, sjukhus – allt kan drabbas av kaos, när som helst, var som helst.
The negotiations were laborious and complex, but the positions of the Council and Parliament were gradually reconciled, evidence –  and I repeat –  of a great sense of responsibility.
SwedishI januari uttryckte vi vårt motstånd mot den obegränsade privatiseringen av grundläggande tjänster såsom vatten och avlopp, sjukvårdsmyndigheter och utbildning.
In January, we expressed our opposition to the unrestrained privatisation of basic services such as water and sewerage, as well as health services and education.
SwedishDe rapporterar inte att bara 54 procent av befolkningen i städerna i Uzbekistan har tillgång till avlopp, eller att bara 3 procent på landsbygden har tillgång till det.
They do not report that only 54% of the people in urban areas in Uzbekistan have access to sewage networks, or that only 3% in rural areas have such access.
SwedishDe rapporterar inte att bara 54 procent av befolkningen i städerna i Uzbekistan har tillgång till avlopp, eller att bara 3 procent på landsbygden har tillgång till det.
They do not report that only 54 % of the people in urban areas in Uzbekistan have access to sewage networks, or that only 3 % in rural areas have such access.
SwedishJag delar till fullo uppfattningen om människans behov av rent vatten, fungerande avlopp, basal hälso- och sjukvård, grundläggande utbildning och tillgång till energi.
I fully share the view concerning people’s need for clean water, efficient drainage, elementary health care and medical treatment, basic education and access to energy.
SwedishJag delar till fullo uppfattningen om människans behov av rent vatten, fungerande avlopp, basal hälso- och sjukvård, grundläggande utbildning och tillgång till energi.
I fully share the view concerning people ’ s need for clean water, efficient drainage, elementary health care and medical treatment, basic education and access to energy.
SwedishDet behövs inte bara medicin, man måste också åka dit och reparera vattenledningar, avlopp och elverk och återskapa förutsättningar för civilt liv.
The people need more than medicine: they need us to go out there and rebuild their water supply network, their drainage system and their power stations, restoring an adequate quality of life.
SwedishMedan män är upptagna med landutvinningsarbete och rengöring av stadens avlopp, ger man kvinnorna råmaterial och stickade filtar och tröjor, som skall delas ut till andra mottagare.
While men are occupied in land recovery works and city drain cleaning, women are given raw materials and knitted quilts and sweaters, to be distributed to other beneficiaries.

Synonymer (svenska) till "avlopp":

avlopp
Swedish