SV

avlivas {verb}

volume_up
avlivas (även: dödas)
På grund av exportintressen avlivas nu hundratusentals friska djur.
Mr President, hundreds of thousands of healthy animals are being killed in the name of export.
I avtalet ingår inte heller några bestämmelser om hur fångade djur får avlivas.
Nor does the agreement make any provision as to how trapped animals may or may not be killed.
Varje år i Europeiska unionen avlivas miljontals djur.
Every year in the European Union, millions of animals are killed.

Användningsexempel för "avlivas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI avtalet ingår inte heller några bestämmelser om hur fångade djur får avlivas.
Nor does the agreement make any provision as to how trapped animals may or may not be killed.
SwedishPå grund av exportintressen avlivas nu hundratusentals friska djur.
Mr President, hundreds of thousands of healthy animals are being killed in the name of export.
SwedishMånga undrar hur det är möjligt att skydda djur medan de avlivas.
Many people wonder how it is possible to protect animals while they are being killed.
SwedishTre år senare lever uppenbarligen ett antal av myterna kvar, och de förtjänar att avlivas.
Three years later, a few myths are clearly still alive and well, and they need to be quashed.
SwedishYtterligare 9 miljoner föds och avlivas som överskott.
A further nine million are bred and destroyed as surplus to requirements.
SwedishVarje år i Europeiska unionen avlivas miljontals djur.
Every year in the European Union, millions of animals are killed.
SwedishDe friska djur som vaccineras behöver inte avlivas för att stoppa epidemin, de kan bevaras.
Healthy vaccinated animals do not need to be slaughtered to curb the epidemic, they can be returned to the economy.
SwedishAndra arter skulle inte vaccineras utan avlivas i förebyggande syfte, i en viss radie runt smittade gårdar.
Other species would not be vaccinated but pre-emptively killed in a certain radius around infected premises.
SwedishSå varför ska vi tolerera dem i religionens namn, oavsett om djuren bedövas eller inte innan de avlivas?
Why tolerate them, then, in the name of religion, irrespective of whether or not the animals are immobilised prior to being killed?
SwedishTack gode Gud för det, eftersom 285 djur fick avlivas bara i mitt land till följd av 26 fall av mul- och klövsjukan.
Thank God, because, in my country alone, 285 animals have had to be destroyed, as a result of 26 cases of foot-and-mouth.
SwedishMen biter han dig måste han avlivas.
But if he bites you, you got to put him down.
SwedishOliver var sjuk och fick avlivas.
Oliver was very sick and he had to be put down.
SwedishDe bilder många av oss har sett på oljeindränkta fåglar som avlivas av veterinärpersonal var både sorgliga och tragiska.
The pictures many of us will have seen of oil-soaked birds being put down by veterinary officials were both distressing and tragic.
SwedishI motsats till den nuvarande politiken i Nederländerna skulle de vaccinerade nötkreaturen inte nödvändigtvis avlivas och förstöras.
In contrast with the present policy in the Netherlands, the vaccinated bovines would not necessarily be killed and destroyed.
SwedishMen vi får inte suggerera människor till att tro att djuren sedan är friska och att de sjuka exemplaren inte måste avlivas.
But we must not give people the impression that the animals are healthy as a result of vaccination, and that we do not need to cull them.
SwedishDetta omfattar vaccination av djur som väntar på att avlivas och destrueras i förebyggande syfte, för att förhindra virusets vidare spridning.
This involves the vaccination of animals pending their pre-emptive killing and destruction to prevent the further spread of the virus.
SwedishJag skulle vilja tillägga att också i Frankrike vidtas åtgärder, eftersom hela boskapsbesättningen avlivas, när det finns ett sjukt djur i en besättning.
I would like to add that measures have been taken in France too, for if there is a sick animal in the herd, the whole herd is killed.
SwedishMånga djur, herr kommissionär, avlivas genom att de krossas, varvid den, som placerat ut fällan, helt enkelt står och trampar på djuret ända tills det dör!
Many animals, Commissioner, are killed by being crushed, the trapper simply standing on the animal and treading on it until it dies.
SwedishDet finns dömda ängar, där boskapsbesättningen avlivas, och två år senare när en ny besättning kommer dit, får också den besättningen sjukdomen.
There are some accursed fields from which a herd is removed and then, two years later, a new herd is put there, which also contracts the disease.
SwedishDet går inte att förklara för allmänheten att även friska djur måste avlivas och jag är glad att kommissionen också tillkännagivit att den skall ändra den politiken.
It is impossible to explain to the public why healthy animals should be destroyed and I am glad that the Commission has announced that it is to change policy on this matter.

Synonymer (svenska) till "avliva":

avliva