SV

avleda [avledde|har avlett] {verb}

volume_up
Därmed utövar de ledare vi har ställt oss bakom ett terrorvälde och håller folket i fattigdom, om än för att säkra en viss nivå av stabilitet och avleda islamismens faror.
Hence the leaders that we have supported, albeit for the sake of ensuring a certain amount of stability and averting the danger of Islamism, exercise a reign of terror and keep the people in poverty.
Kritiken mot situationen i Italien får dock inte utnyttjas för att avleda uppmärksamheten från vad som sker i andra länder.
Criticism of the situation in Italy must not, however, be used to deflect attention from what is happening in other countries.
Vi försöker inte avleda uppmärksamheten från de verkliga frågor där vi vänder oss emot kommissionen, nämligen den nyliberala politik den bedriver.
We do not seek to deflect attention away from the real issues that oppose us to the Commission, namely the neoliberal policies that it pursues.
PS, PSD och CDS-PP kan försöka avleda uppmärksamheten från, eller gömma, sitt breda samförstånd så mycket de vill men verkligheten avslöjar alltihop.
The PS, PSD and CDS-PP can try all they like to deflect attention from, or hide, their broad understanding, yet reality is giving the game away.
Låt dem inte avleda er från ert uppdrag, ert syfte.
Let them not distract you from your mission, your purpose.
Vi borde inte låta diskussionen om hållbar utveckling avleda oss från klimatförändringsprocessen.
We should not allow the sustainable development discussion to distract us from the climate change process.
Please do not attempt to distract our attention.
Det är lätt för er att försöka avleda den här debatten, men den får inte avledas.
It is easy for you to try and divert this debate, but it must not be diverted.
Detta får dock inte avleda oss från att fortsätta ta ansvar för våra egna handlingar.
However, this should not divert us from continuing to take responsibility for our own actions.
Kommer det att avleda de för närvarande underfinansierade offentliga tjänsternas uppmärksamhet från verkliga nödsituationer?
Will it divert the currently under-funded public services from real emergencies?

Användningsexempel för "avleda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är lätt för er att försöka avleda den här debatten, men den får inte avledas.
It is easy for you to try and divert this debate, but it must not be diverted.
SwedishKänner kommissionen till projektet att avleda vatten från floden Segura?
Is the Commission aware of the plan to pipe water from the river Segura?
SwedishDetta får dock inte avleda oss från att fortsätta ta ansvar för våra egna handlingar.
However, this should not divert us from continuing to take responsibility for our own actions.
SwedishKomplikationer till följd av den stagnerande fredsprocessen får inte avleda oss från den vägen.
We should not be put off by complications arising from deadlock in the peace process.
SwedishRevolutionerna i arabvärlden får inte avleda uppmärksamheten från fredsprocessen i Mellanöstern.
The revolutions in the Arab world must not divert our attention from the Middle East peace process.
SwedishDet är uppenbart att Sveriges regering försöker avleda uppmärksamheten från dess egna tillkortakommanden.
It is evident that the Swedish Government is trying to draw attention away from its own failings.
SwedishVi borde inte låta diskussionen om hållbar utveckling avleda oss från klimatförändringsprocessen.
We should not allow the sustainable development discussion to distract us from the climate change process.
SwedishInitiativ som främjar städer måste fortfarande ske genom att avleda maktbefogenheter från andra håll.
Initiatives to benefit towns and cities still have to be made by diverting powers from other headings.
SwedishKommer det att avleda de för närvarande underfinansierade offentliga tjänsternas uppmärksamhet från verkliga nödsituationer?
Will it divert the currently under-funded public services from real emergencies?
SwedishLåt dem inte avleda er från ert uppdrag, ert syfte.
Let them not distract you from your mission, your purpose.
SwedishKrisen i Afghanistan och kampen mot terrorism får inte avleda vår uppmärksamhet från den här delen av världen.
The Afghan crisis, the war on terrorism, must not distract our attention from this part of the world.
SwedishMånga kommer med antydningar och skapar misstänksamhet för att avleda uppmärksamheten från sina egna brister.
Many people make insinuations and generate mistrust in order to divert attention from their own weaknesses.
SwedishDet skulle avleda diskussionen från de ämnen som innebär ett främjande av målet om en bärkraftig utveckling.
This would derail the debate on those topics concerned with promoting the objective of sustainable development.
SwedishFörsök inte avleda uppmärksamheten.
Please do not attempt to distract our attention.
SwedishI betänkandet försöker man avleda med en retorik om att hjälpa konsumenter och små och medelstora företag.
The report seeks to dress itself up in rhetoric surrounding the defence of consumers and small and medium-sized enterprises (SMEs).
SwedishRegeringen verkar prata om invandringen och ”den romska frågan” för att avleda uppmärksamheten från Italiens verkliga problem.
They intend to talk about the immigration and Roma issue in order to divert the focus from Italy's real problems.
SwedishEn diskussion om ett kommande medlemskap i en extern organisation som Nato skulle bara avleda oss från detta viktiga mål.
To discuss the future membership of an external organisation such as NATO would only distract from this important focus.
SwedishKommissionen borde utgå ifrån de mål som kan förverkligas fram till år 2006 och avleda finansieringsbehovet av detta.
Up until 2006 the Commission should work on the basis of the realistic targets set and should deduce its financial needs from them.
SwedishKritiken mot situationen i Italien får dock inte utnyttjas för att avleda uppmärksamheten från vad som sker i andra länder.
Criticism of the situation in Italy must not, however, be used to deflect attention from what is happening in other countries.
SwedishVi vill inte avleda EU-resurser från den prioriterade uppgiften när det rör minröjning och hjälp till personer som drabbats av minskador.
We do not wish to distract EU resources from the priority task of mine clearance and assistance to mine victims.

Synonymer (svenska) till "avleda":

avleda
avled
Swedish