"avlastning" - Engelsk översättning

SV

"avlastning" på engelska

SV

avlastning {utrum}

volume_up
1. allmänt
I flera års tid har fartyg nära Gibraltar oavbrutet släppt ut kolväten i havet i samband med tankning, avlastning och pålastning.
For years now, the area around Gibraltar has been the scene of constant discharges of oil into the sea during the refuelling, loading and unloading of vessels.
2. näringsliv
avlastning
Det handlar förstås om på- och avlastning i början och i slutet av transporten.
It is obviously a matter of loading/ unloading and sawdust at the start and end of transportation.
Det handlar förstås om på- och avlastning i början och i slutet av transporten.
It is obviously a matter of loading/unloading and sawdust at the start and end of transportation.
I det avseendet är det lämpligt att arbetstiden omfattar lastning, avlastning och väntetider.
In this regard, loading and unloading time as well as waiting time must be included in the calculation of working time.

Användningsexempel för "avlastning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet handlar förstås om på- och avlastning i början och i slutet av transporten.
It is obviously a matter of loading/unloading and sawdust at the start and end of transportation.
SwedishDet handlar förstås om på- och avlastning i början och i slutet av transporten.
It is obviously a matter of loading/ unloading and sawdust at the start and end of transportation.
SwedishVi har bett om avlastning, men knappt fått något gensvar.
We have been requesting the sharing of the burden, with little or no response.
SwedishI det avseendet är det lämpligt att arbetstiden omfattar lastning, avlastning och väntetider.
In this regard, loading and unloading time as well as waiting time must be included in the calculation of working time.
SwedishOm man tar miljöskyddet på allvar, måste man gå emot detta och söka efter en verklig, regelstyrd avlastning.
If we are to take pollution seriously, then it has to be combated and real ways of preventing pollution sought.
SwedishSLIM skall leda till en avlastning av företagen.
SLIM is intended to reduce the burden on business.
SwedishI framtiden måste vi också överväga hur vi kan minimera stress hos djuren vid på- och avlastning under pauserna.
We will also have to give future consideration to how to minimise stress to the animals when being unloaded or reloaded before and after these breaks.
SwedishVi behöver en omfördelning av avgifts- och skattebelastningen, en starkare börda på miljöexploatering och en avlastning av arbetsfaktorn.
We need a redistribution of taxes and charges, increased taxation on use of the environment and a reduction in the burden on the labour factor.
SwedishDet skulle inte bara vara en riktig åtgärd enligt utvecklingens logik, utan även innebära en betydlig avlastning vad nettobetalarproblematiken beträffar.
It would not only be a logical development, but would also go a considerable way towards alleviating the problem of net contributions.
SwedishI flera års tid har fartyg nära Gibraltar oavbrutet släppt ut kolväten i havet i samband med tankning, avlastning och pålastning.
For years now, the area around Gibraltar has been the scene of constant discharges of oil into the sea during the refuelling, loading and unloading of vessels.
SwedishFastän det inte skall tas hänsyn till ett extra transportsätt i detta direktiv, förväntar vi oss dock att det blir möjligt med en avlastning av vägarna.
Although no one particular type of transport is given special attention in this directive, we expect traffic on the roads to be relieved.
SwedishEnhetliga och förenklade förfaranden och en avlastning av myndigheterna samt framtagning av vilka steg som skall vidtas är en del av detta direktiv.
Uniform and simplified procedures, a relieving of the burden on the authorities as well as the removal of procedural steps are all part of this directive.
SwedishAvlastning betyder inte att vi startar en pappersexercis som på medeltiden - som det redan har sagts i dag -, utan att vi verkligen försöker att samla in data så automatiserat som möjligt.
Reduction means that we are not starting a paper war, as in the Middle Ages - as somebody has already said today - but that we should try to collect data as automatically as possible.
SwedishDärför måste man vid genomförandet även i medlemsstaterna arbeta för en skattemässig avlastning av arbetsfaktorn för att det faktiskt också skall kunna uppstå några sysselsättningseffekter.
In this respect, when it comes to implementation, efforts must be made in the Member States to ease the tax burden on labour so that the effects on employment really can come into play too.
SwedishJag skulle också föreslå att till exempel Ekonomiska och sociala kommittén skulle sysselsätta sig intensivare med de här problemet, för en avlastning av näringslivet leder till flera arbetsplatser.
I would also suggest that for example the Economic and Social Committee should concern itself more intensively with these problems, for relieving the load on business leads to more jobs.

Synonymer (svenska) till "avlastning":

avlastning