"avlasta" - Engelsk översättning

SV

"avlasta" på engelska

SV

avlasta {verb}

volume_up
Dit hör att avlasta lagstiftningen i unionen från tekniska detaljer.
It involves the EU's lawmaking being relieved of the burden of technical details.
Om vi satsar på TEN-korridorer i öst-västlig riktning, kan vi avlasta de centrala delarna med mycket hög trafikintensitet.
If we invest in east-west TEN corridors, we can relieve the pressure on the central regions with their very high traffic density.
Vi talar jämt och ständigt om att avlasta, att avveckla byråkratin och om att stödja företagen så att de kan skapa nya arbetsplatser.
We are always talking about relieving the burden of bureaucracy and supporting firms in order to create new jobs.
avlasta (även: lätta)

Användningsexempel för "avlasta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta kommer att avlasta andra transportsträckor som redan används i hög grad.
This will bring relief to the other transport routes that are already heavily used.
SwedishDit hör att avlasta lagstiftningen i unionen från tekniska detaljer.
It involves the EU's lawmaking being relieved of the burden of technical details.
SwedishFör det andra: Vi bör följa målet att avlasta den allmänna budgeten.
Secondly, we must pursue the goal of easing the pressure on public budgets.
SwedishOch Ni tror att bönderna kommer att avlasta oss, så att vi kan stå ut med dessa dumheter?
And you believe, do you, that farmers would approve of our continued support for this system?
SwedishFör att avlasta de överfulla mottagningscentrumen ska ytterligare ett centrum uppföras.
There are plans to build an additional reception centre to ease the overcrowding at the existing ones.
SwedishOm vi vill lösa problemet måste vi avlasta dem som bär denna börda, dvs. även sänka skatterna.
If we want to solve the problems, we must ease the burden on our contributors, which also means cutting taxes.
SwedishLedamot Viola föreslår inrättande av tre nya tjänster för att avlasta arbetstrycket hos ombudsmannen.
In his report Mr Viola suggests establishing three new posts to ease the work pressures on the Ombudsman's office.
SwedishOch slutligen, vi kanske kan använda oss av smarta apparater som kan avlasta kroppens arbete och låta den läkas.
And finally, we may be able to use smart devices that will offload the work of the body and allow it to heal.
SwedishPrissänkningarna kommer att förstöra tillvaron för bönder i Europa och därmed avlasta marknaden temporärt.
The price reductions will destroy farmers' livelihoods in Europe and thus temporarily ease the pressure on the market.
SwedishPrissänkningarna kommer att förstöra tillvaron för bönder i Europa och därmed avlasta marknaden temporärt.
The price reductions will destroy farmers ' livelihoods in Europe and thus temporarily ease the pressure on the market.
SwedishEn sådan politik kommer automatiskt att avlasta våra överbelastade och olycksdrabbade motorvägar och övriga vägar.
Such a policy will bring automatic relief to our overloaded highways and byways, which are plagued by accidents.
SwedishDet måste vara ett mål att avlasta medborgarna och ta ifrån dem så litet som möjligt av den intjänade lönen.
Our aim must be to reduce the burden on our citizens in order to have to take away as little as possible of their wages.
SwedishVi talar jämt och ständigt om att avlasta, att avveckla byråkratin och om att stödja företagen så att de kan skapa nya arbetsplatser.
We are always talking about relieving the burden of bureaucracy and supporting firms in order to create new jobs.
SwedishOm vi satsar på TEN-korridorer i öst-västlig riktning, kan vi avlasta de centrala delarna med mycket hög trafikintensitet.
If we invest in east-west TEN corridors, we can relieve the pressure on the central regions with their very high traffic density.
SwedishOm man beslutar att inrätta byrån kommer den att avlasta Europarådet, komplettera dess verksamhet och samverka med det.
It will discharge its duties, complementing the work of the Council of Europe and in synergy with it, if the decisions on establishing it are taken.
SwedishDet förtjänar att påpekas att Bulgarien släpper ut stora mängder vatten för att avlasta sina dammar från det vatten som samlats där.
Bulgaria is, in fact, diverting large amounts of water in an effort to relieve its dams of the quantities which have accumulated there.
SwedishKommer man att inrätta en supportavdelning eller annan stödtjänst för dessa rättsliga frågor, för att avlasta framför allt de små och medelstora företagen?
Will a Helpdesk or other support be provided for these legal issues, to reduce the burden on SMEs in particular?
SwedishPostväsendet får inte vara någon sorts socialvård och får inte användas av staterna för att avlasta sig tjänster som hör hemma på annat håll.
The postal service must not be seen as a welfare service, nor must it be used by countries to provide services that belong elsewhere.
SwedishSjälva skulle vi kunna avlasta oss genom att vi här i parlamentet inte utfärdar några tekniska föreskrifter utan bara de grundläggande lagarna.
We could make things easier for ourselves if we in Parliament were not to enact technical regulations, but only the acts underlying them.
SwedishAtt avlasta EU:s budget genom kreativa lösningar, såsom samfinansiering, förefaller oss vara ett bättre val, även för jordbrukssektorn själv.
Relieving the EU budget by means of creative solutions, such as cofinancing, seems to us a better option for the agricultural sector itself.