"avlönad" - Engelsk översättning

SV

"avlönad" på engelska

SV

avlönad {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "avlönad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFöretaget lovade honom också en avlönad roll som medlem av dess internationella rådgivande nämnd.
This company also promised him a paid role as a member of its International Advisory Board.
SwedishDetta avtal utesluter emellertid uttryckligen dem som reser i arbetet och för att utöva avlönad verksamhet.
This agreement however, specifically excludes those who travel for work and remuneration purposes.
SwedishOmbudsmannen får inte under sin ämbetstid utöva någon avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet.4.
The Ombudsman shall not, during his or her term of office, engage in any other occupation, whether gainful or not.4.
SwedishDet kompletterar på så vis förslaget till direktiv om antagning av arbetstagare till avlönad praktik.
It is thus designed to complement the proposal for a directive on the admission of workers that covers remunerated traineeships.
SwedishKommissionens ledamöter får inte under sin ämbetstid utöva någon annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet.
The members of the Commission shall not, during their term of office, engage in any other occupation, whether gainful or not.
SwedishEnligt Tysklands förre förbundskansler, som numera är avlönad av ryssarna, kan Ryssland nu skryta med en fläckfri demokrati.
According to the former German Chancellor, who is now on Russia’s payroll, Russia now boasts a flawless democracy.
Swedish    Ledamöterna av revisionsrätten får inte under sin ämbetstid utöva någon annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet.
Members of the Court of Auditors shall not, during their term of office, engage in any other occupation, whether gainful or not.
Swedish1.I hur många EU-länder räknas personer i avlönad yrkesutbildning inte med i de officiella arbetslöshetstalen?
1.in which Member States persons undergoing paid vocational training are not included in the calculation of the official unemployment figures;
SwedishÄven den kategori personer som reser för att utöva avlönad verksamhet är undantagen från detta avtals tillämpningsområde.
The category of persons travelling for the purpose of carrying out a paid activity is also excluded from the scope of this agreement.
SwedishAntalet personer med avlönad sysselsättning i EU kommer att minska från 303 miljoner till 280 miljoner fram till 2030.
   – Mr President, the number of people in gainful employment in the EU will decrease from 303 million to 280 million by 2030.
SwedishDe får inte utöva någon annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet, om inte Europeiska centralbankens råd undantagsvis ger tillstånd till det.
No member shall engage in any occupation, whether gainful or not, unless exemption is exceptionally granted by the Governing Council.
SwedishEnligt Tysklands förre förbundskansler, som numera är avlönad av ryssarna, kan Ryssland nu skryta med en fläckfri demokrati.
We should be clear in our own minds as to what is going on here and call upon the Council and the Commission to use their influence on Russia to get human rights respected.
SwedishInformationsförmedlingen har väsentligt förbättrats eftersom det i alla kärnkraftverk finns en av EU avlönad person som har direkta kommunikationsförbindelser med omvärlden.
Communications have got essentially better, as each power station has someone employed by the EU with direct access to information and expertise in the outside world.
SwedishDe får inte utöva någon avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet om inte avvikelse härifrån medges undantagsvis genom ett europeiskt beslut som fattas av rådet med enkel majoritet.
They may not engage in any occupation, whether gainful or not, unless exemption is exceptionally granted by a European decision of the Council, acting by a simple majority.
SwedishAlla som blir av med jobbet eller inte har någon sysselsättning bör automatiskt påbörja en obligatorisk avlönad utbildning, som inte skulle vara ett slags " praktik-parkering ".
Let us indeed ensure that any dismissal or period out of work automatically gives rise to a statutory paid training scheme, which must not represent a kind of 'marking time ' period.