1. allmänt
Vi kommer också att avlägsna andra hinder som eventuellt kan komma att uppstå.
We will also eliminate the other obstacles which may occur.
EU fick ingenting av betydelse i utbyte mot sitt åtagande att senast 2013 avlägsna exportstöden.
The EU got nothing that matters in return for its commitment to eliminate export subsidies by 2013.
Våra huvudmål var att fylla luckorna och att avlägsna det som var tvetydigt.
Our main objectives were to fill the gaps and to eliminate ambiguities.
Första steget skulle kunna vara att avlägsna den automatiska kostnadskompensationen.
The first step could be to remove the automatic cost of living adjustment.
Det måste vara detta parlaments plikt att avlägsna den osäkerheten.
I believe that it is the duty of this Parliament to remove this ambiguity.
Endast Förenta staterna är berett att avlägsna förtryckarna med våld.
Only the United States is prepared to remove the oppressors by force.
I slutändan är det enbart den utfärdande myndighet som har gjort registreringen som kan avlägsna den.
Ultimately, it is only the issuing authority that has entered an alert that can withdraw it.
Kommissionen borde ha modet att avlägsna dessa förevändningar och dra tillbaka detta direktiv.
The Commission should have the guts to strip away this pretence and withdraw this directive.
Jag tror att man måste vara tydlig, det är frågan om att avlägsna mul- och klövsjukan från föredragningslistan.
I think that we must take clear action and withdraw the item on foot-and-mouth disease from the agenda.
Det är en viktig del i vår strategi för att för all framtid avlägsna kvicksilver från miljön - en strategi som sedan länge har haft Europaparlamentets stöd.
It is an important part of our strategy for banishing mercury from our environment for ever - a strategy that has long been backed by the European Parliament.
2. geologi

Användningsexempel för "avlägsna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFör den avlägsna regionen innebar globaliseringen både ett hot och en möjlighet.
For that distant region, globalisation was both a threat and an opportunity.
SwedishAtt avlägsna Syrien som ett hot är väsentligt för att uppnå detta strategiska mål.
Removing Syria as a threat is a key element in achieving this strategic objective.
SwedishVi måste till exempel se på läget i de mer avlägsna delarna av Europeiska unionen.
We ought to look at, for example, the case of remoter parts of the European Union.
SwedishMan får solkraftsingenjörer som barfota bär solcellspaneler till de avlägsna bergen.
You get barefoot solar engineers carrying solar panels into the remote mountains.
SwedishDe kommer att komplicera EU än mer och avlägsna det ytterligare från vanliga människor.
They will make the EU more complicated and further removed from ordinary people.
SwedishGenom att upptäcka sanningen kan vi avlägsna det misstroendeklimat som råder.
Discovering the truth will allow the climate of suspicion to be eliminated.
SwedishMen jag anser inte att vi bör försöka att avlägsna namn på länder från resolutionen.
But I do not think we should be seeking to remove countries’ names from resolutions.
SwedishDen avlägsna drömmen kan vi inte alltid förverkliga ens inom vårt eget Europa.
Indeed, we have not yet been able to realise this distant dream within our own Europe.
SwedishGenom att avlägsna handelshinder och bygga nya broar skapar vi möjligheter.
By removing barriers to trade and building new bridges we create new opportunities.
SwedishDet mest brådskande behovet är att avlägsna grunden till väpnade konflikter och våld.
The most urgent need is to remove the basis for armed conflict and violence.
SwedishMänniskohandel har organiserats, i syfte att avlägsna organ från levande donatorer.
Trafficking in human beings is organised in order to remove organs from living donors.
SwedishDen var snabb och effektiv och uppnådde sitt syfte att avlägsna en ond regim.
It was swift and effective and succeeded in its purpose of removing of an evil regime.
SwedishVi måste avlägsna protektionistiska hinder för att kunna återuppliva den inre marknaden.
We must lift protectionist barriers to be able to revitalise the Single Market.
SwedishDenna FN-plan är ett försök att avlägsna den sista taggtrådsgränsen i EU.
This UN plan is an attempt to remove the last barbed wire border from the EU.
SwedishFörsta steget skulle kunna vara att avlägsna den automatiska kostnadskompensationen.
The first step could be to remove the automatic cost of living adjustment.
SwedishDet är känt att metoden att avlägsna hajfenor hotar flera hajarters överlevnad.
The practice of shark finning is known to endanger the survival of several shark species.
SwedishDetta förslag förstör människors liv och samhällen i avlägsna regioner.
This proposal destroys people's lives and their communities in remote regions.
SwedishDet mest brådskande behovet är att avlägsna grunden till väpnade konflikter och våld.
These are the building blocks and raw materials of the Republic of Turkey.
SwedishEtt handlingssätt som endast vilar på behållandet av avlägsna exportmarknader.
An approach based solely on the preservation of distant export markets.
SwedishVi behöver därför en handlingsplan för att hitta och avlägsna detta gamla skadliga avfall.
We therefore need a plan of action to identify and remove this old, harmful waste.

Synonymer (svenska) till "avlägsna":

avlägsna
avlägsnande
avlägsna sig
Swedish