SV

avlägset {adverb}

volume_up
avlägset
Ungerska språket är olikt de angränsande språken och har bara ett avlägset släktskap med finska och estniska.
The Hungarian language is unlike any of the country’s neighbouring languages and is only distantly related to Finnish and Estonian.

Användningsexempel för "avlägset" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUr de nya medlemsstaternas synvinkel talar ni till oss från ett avlägset land.
From the perspective of the new Member States, you hail from a distant country.
SwedishUr de nya medlemsstaternas synvinkel talar ni till oss från ett avlägset land.
From the perspective of the new Member States, you hail from a distant country.
SwedishDessutom bestraffades de större och avlägset belägna medlemsstaterna i hög grad.
In addition, larger Member States and the peripheral ones were seriously penalised.
SwedishExempel på sådana bestående nackdelar är avlägset läge och geografisk isolering.
Such permanent constraints are, for example, remoteness and geographical isolation.
SwedishNär jag står här och besvarar era frågor i kväll förefaller det målet mycket avlägset.
Standing here responding to this debate tonight, that end looks a long way off.
SwedishBryssel är för många av våra medborgare avlägset och måste få ett ansikte.
For many of our citizens, Brussels is distant and needs to be given a human face.
SwedishMedborgarna upplever alltför ofta Europa som alltför avlägset och tvingande.
All too often our fellow citizens see Europe as being too distant or too restrictive.
SwedishJag stöder också tanken på överlevnadsstrategier för avlägset liggande områden.
I also support the idea of survival strategies for peripheral regions.
SwedishDetta gör att vi har ett enklare namn men fortfarande avlägset från allmänheten.
So now we have a title which is slightly simpler, but still a mystery to the general public.
SwedishMedlemskap är ett avlägset mål, och det står inte på vår omedelbara dagordning.
Membership is a distant goal, and it is not on our immediate agenda.
SwedishAtt de tibetanska områdena ligger så avlägset underlättar knappast detta arbete.
The remoteness of Tibetan areas does not make this task any easier.
SwedishDessa händelser utspelades inte i något dunkelt, avlägset förflutet.
The events we are talking about did not take place in some dark, distant past.
SwedishPlatsen ligger på ett avlägset område i en dal, nära den irakiska gränsen.
The location is a remote area of the Turkana district... called Derati.
SwedishEtt nytt fördrag är i dag lika avlägset som för åtta månader sedan.
A new Treaty is just as distant a prospect today as it was eight months ago.
SwedishDet belgiska postverket kan inte göra anspråk på att vara avlägset beläget.
Yet its postal services are disastrous, even though it has a reserved right to provide them.
SwedishJag beklagar, men Frankrike och Tyskland är inte några små och avlägset belägna EU-medlemsstater.
I am sorry, but France and Germany are not small peripheral EU Member States.
Swedish2020 är avlägset, men det är också nära och ett sådant initiativ skulle få effekter.
This is a long way off, but in a sense 2020 is also quite close.
SwedishDessa åtgärder gynnar alla typer av regioner i Europa, också dem som är avlägset belägna.
These measures benefit all types of regions in Europe, also those with a peripheral location.
SwedishKomorerna är tre avlägset belägna öar i Indiska oceanen.
These countries, and the Comoros in particular, desperately require our presence.
SwedishMålet kan tyckas avlägset, men det förtjänar att eftersträvas.
The objective may seem to be a distant one, but it is one worth pursuing.

Synonymer (svenska) till "avlägsen":

avlägsen