SV

avkunna {verb}

volume_up
1. allmänt
År 2009 var det för övrigt 57 000 och domstolen utfärdade 2 000 domar det året eller mer exakt den måste avkunna dessa domar.
In 2009, incidentally, there were 57 000, and the Court issued 2 000 judgments that year or, more accurately, it had to pronounce these judgments.
2. juridik
Den rätta platsen för att avkunna en dom är därför i en domstol.
The real place to adjudicate, therefore, is in a court of law.

Användningsexempel för "avkunna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishInom kort kommer våra europeiska vänner vid valurnorna att avkunna sin dom.
All of us will shortly be held to account by our fellow Europeans at the ballot box.
SwedishDen rätta platsen för att avkunna en dom är därför i en domstol.
The real place to adjudicate, therefore, is in a court of law.
SwedishDe har inte rätt att på eget bevåg avkunna en dom.
It does not have the right to take it upon itself to deliver a verdict.
SwedishDet är naturligtvis ännu för tidigt att avkunna någon dom, men de grundläggande förutsättningarna är gynnsamma.
It is still too early to pass judgment, of course, but the basic conditions are favourable.
SwedishDet är dock för tidigt att avkunna en slutlig dom, eftersom många av dessa åtgärder ännu inte har genomförts.
It is premature, however, to issue a definitive verdict, because many of these measures have yet to be implemented.
SwedishDet är dock för tidigt att avkunna en slutlig dom, eftersom många av dessa åtgärder ännu inte har genomförts.
Madam President, Commissioner, I, too, would like to start by thanking the rapporteur for her constructive and good cooperation.
SwedishVi ska i dag avkunna vår dom över årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet, som presenterades den 21 april.
We are giving our verdict today on the annual report on the European Ombudsman's activities, which was presented on 21 April.
SwedishEnligt en ny lag räcker uppgifter från telefonavlyssning och bevis från ett anonymt vittne för att avkunna en dom.
A new law permits sentence to be passed solely on the basis of information obtained by phone-tapping and evidence provided by an anonymous witness.
SwedishÅr 2009 var det för övrigt 57 000 och domstolen utfärdade 2 000 domar det året eller mer exakt den måste avkunna dessa domar.
In 2009, incidentally, there were 57 000, and the Court issued 2 000 judgments that year or, more accurately, it had to pronounce these judgments.
SwedishEG-domstolen väntas inom kort avkunna ett utslag som kan sprida ljus över direktivets exakta räckvidd, men domstolen har ännu inte fastställt något datum för detta.
The judgment is awaited from the European courts in a case that may throw some light on the Directive's precise scope but no date has yet been fixed by the courts.
SwedishJag anser att gemenskapen bör få straffbefogenhet när det gäller att avkunna enhetliga straff för hela gemenskapsområdet för brott mot förordningarna.
I believe, in fact, that the Community must be given a punitive power - the power to impose uniform punishments to penalize breaches of its regulations anywhere in Community territory.
SwedishDessa religiösa domstolar, som leds av sjuka fanatiker, fortsätter än i dag att terrorisera befolkningen genom att avkunna dödsdomar, och döma till spöstraff och amputation.
Such religious courts, run by sick-minded fanatics, continue to this day and age to terrorise the population by handing down sentences of death, flogging and amputation.
SwedishDet är inte bara den internationella domstolen för de mänskliga rättigheterna som är ansvarig för att avkunna domar, utan det är främst de kongolesiska ledarnas och Joseph Kabilas ansvar.
It is not only the responsibility of the International Court of Human Rights to pass judgment, it is primarily the responsibility of the Congolese leaders and of Joseph Kabila.

Synonymer (svenska) till "avkunna":

avkunna