"avkräva" - Engelsk översättning

SV

"avkräva" på engelska

SV

avkräva {verb}

volume_up

Användningsexempel för "avkräva" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDå behöver man väl inte avkräva denna person sitt pass eller körkort.
Surely there is then no need to seize their identity cards or driving licences?
SwedishJag anser slutligen att man borde avkräva Europaparlamentet ett löfte.
Finally, I believe that the European Parliament should ask for a commitment.
SwedishNya generationer kommer inte att låta bli att avkräva oss ansvaret för detta.
And if this happens, future generations will definitely hold us responsible for that failure.
Swedishavkräva någon klart besked
SwedishEmellertid glömmer man att avkräva bruksmodellen praktiska och tekniska fördelar av grundläggande och oundviklig karaktär.
However, the requirement that utility models must include a practical or technical advantage has been overlooked, despite this being an essential and inevitable part of their nature.
SwedishJag trodde att syftet med denna frågestund var just att avkräva rådet svar, varför jag är väldigt glad över att kunna svara på Depuis fråga ytterligare.
I thought the purpose of this Question Time was precisely to demand answers from the Council, which is why I am very pleased to be able to answer Mr Dupuis's question further.
SwedishJag trodde att syftet med denna frågestund var just att avkräva rådet svar, varför jag är väldigt glad över att kunna svara på Depuis fråga ytterligare.
I thought the purpose of this Question Time was precisely to demand answers from the Council, which is why I am very pleased to be able to answer Mr Dupuis' s question further.
SwedishI rapporten från expertkommittén har man åstadkommit det som inte det här parlamentet lyckades med: att avkräva kommissionen dess politiska ansvar.
Madam President, ladies and gentlemen, it was the Wise Men's report that achieved what this Parliament could not achieve, namely to hold the Commission to account.
SwedishDet är fråga om att förbjuda dem att ta kontakt med olika vittnen eller andra personer som står åtalade i dessa ärenden, eller att resa till vissa länder, och att eventuellt avkräva dem borgen.
The Members would be forbidden to enter into contact with certain witnesses, or co-accused, or to visit certain countries and they may be required to put up bail.
SwedishNär vi talar om pensionärer som får 100 lev, vilket motsvarar en pension på 50 euro, är det inte rätt att avkräva dem 20 euro för nya personliga identitetshandlingar.
When we are talking about pensioners who receive BGN 100, which is equivalent to a pension of EUR 50, it is not right to charge them EUR 20 to have new personal identity documents issued to them.
SwedishVi måste därför avkräva den nigerianska regeringen ett löfte om att ge oss allt sitt stöd, att Amina inte kommer att dödas, att det aldrig mer uttalas en sådan dödsdom.
We must therefore compel the Nigerian Government to act on its undertaking and provide all possible assistance, prevent Amina's death and guarantee that a similar sentence is never pronounced again.