SV

avkastning {utrum}

volume_up
1. allmänt
avkastning (även: inkomst)
Dessa människor blev utlovade en avkastning under resten av deras liv.
These people were promised an income for life.
Ty, fru Randzio-Plath, det handlar ju inte bara om sparbelopp, utan om avkastning av alla slag för fysiska personer.
You see, Mrs Randzio-Plath, this is not just about savings income, but about income of any kind received by physical persons.
Båda dessa måste vara bärkraftiga och ge avkastning.
Both must be sustainable and provide incomes.
avkastning (även: produktion, kraft, prestation, utmatning, utdata)
Varje medborgare har dragit nytta av den inre marknaden, omkring 6 000 euro per person i ökad avkastning.
Each citizen has benefited from the single market by some EUR 6 000 a head in increased output.
Även pensionssystemet skulle undantas, och det enda som skulle beskattas är avkastningen.
The pension scheme as well would be exempt and only the output would be taxed.
Sedan den skapades 1992 har den inre marknaden ökat EU:s avkastning med mer än 2 procent och gett nästan tre miljoner nya arbetstillfällen.
Since its inception in 1992 the single market has raised Europe's output by over 2% and created nearly three million new jobs.
År 2005 fick polska bärodlare negativ avkastning på produktionen inom denna marknad.
In 2005 Polish berry growers had to deal with negative returns on produce in that market.
Utan fältbin ger de flesta grödor inte tillräckligt god avkastning.
Without foraging bees, most crops would not produce a satisfactory yield.
Det kan den göra på egen hand och ge en hög social avkastning.
It can do this on its own and produce a high social return.
En investering är bara möjlig om det ställs tillräckligt kapital till förfogande - och om det finns avkastning att vänta.
Investment is only possible when there is sufficient capital and there is a hope of some profit.
Det är på samma sätt en förutsättning för ett blomstrande jordbruk med god avkastning.
Equally, it is a prerequisite for a flourishing farming industry with good operating profits.
Avkastning på investering är förhållandet mellan dina vinster och kostnader.
ROI is the ratio of your profits to your costs, and the exact method you use to calculate it depends upon the goals of your campaign.
Det tredje som är viktigt är att en rimlig avkastning på investeringar garanteras.
The third thing of importance is to ensure a reasonable return on investment.
En rimlig avkastning på investeringar är viktig och bör beaktas.
A reasonable return on investment is important and should be taken into consideration.
Å andra sidan är det verksamhet med en ökande avkastning.
On the other hand, these activities have an increasing return.
avkastning (även: vinst, ränta, utbyte, produktion, behållning)
volume_up
yield {substantiv}
Där finns det ju jättelika skillnader i fråga om avkastning, kvalitet och förutsättningar.
There are huge differences in yield, quality and requirements.
Att genomföra hållbarhet inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning (debatt)
Sustainability in EU fisheries through maximum sustainable yield (debate)
Utan fältbin ger de flesta grödor inte tillräckligt god avkastning.
Without foraging bees, most crops would not produce a satisfactory yield.
avkastning (även: resultat, produktion, tillverkning, utfall)
avkastning (även: intäkter, vinst, inkomster, behållning)
The population sees none of the proceeds.
Vidare ska de anställda få en större ekonomisk del av företagens avkastning och ett europeiskt år för volontärarbete ska införas.
Moreover, there is to be higher financial participation of employees in companies' proceeds, and a European year of volunteering is to be introduced.
Det kan inte vara så att vägtransporten belastas extra mycket för att så finansiera järnvägen med den avkastningen.
We cannot have extra-heavy duties being imposed on road transport in order to then use the proceeds to finance the railways.
2. näringsliv
avkastning
Det tredje som är viktigt är att en rimlig avkastning på investeringar garanteras.
The third thing of importance is to ensure a reasonable return on investment.
En rimlig avkastning på investeringar är viktig och bör beaktas.
A reasonable return on investment is important and should be taken into consideration.
Å andra sidan är det verksamhet med en ökande avkastning.
On the other hand, these activities have an increasing return.
avkastning (även: vinst)
En investering är bara möjlig om det ställs tillräckligt kapital till förfogande - och om det finns avkastning att vänta.
Investment is only possible when there is sufficient capital and there is a hope of some profit.
Det är på samma sätt en förutsättning för ett blomstrande jordbruk med god avkastning.
Equally, it is a prerequisite for a flourishing farming industry with good operating profits.
Avkastning på investering är förhållandet mellan dina vinster och kostnader.
ROI is the ratio of your profits to your costs, and the exact method you use to calculate it depends upon the goals of your campaign.
avkastning (även: intäkt)
Det är viktigt för många europeiska företag att utöka sin verksamhet genom avkastning som tryggas av patent och licenser.
It is important for many European companies to grow their businesses through revenue secured by patents and licences.
Det har också visat sig vara det bästa sättet för att generera avkastning, så att vi kan bygga fler vägar, skolor och sjukhus.
It has also proven the best way to generate revenue, so that we can build more roads, schools and hospitals.
The second contradiction concerns revenues.
avkastning
The population sees none of the proceeds.
Vidare ska de anställda få en större ekonomisk del av företagens avkastning och ett europeiskt år för volontärarbete ska införas.
Moreover, there is to be higher financial participation of employees in companies' proceeds, and a European year of volunteering is to be introduced.
Det kan inte vara så att vägtransporten belastas extra mycket för att så finansiera järnvägen med den avkastningen.
We cannot have extra-heavy duties being imposed on road transport in order to then use the proceeds to finance the railways.
3. jordbruk
avkastning (även: avkastning av gröda)
4. finans
avkastning (även: internränta)
Inte ens ECB kan matcha denna avkastning.
Not even the ECB can match that rate of return.
Samtidigt erbjuds de investmentfonder som lovar dem 30 % i avkastning, något som absolut inte finns i näringslivet.
At the same time they are being offered investment funds promising a 30 % rate of return - and that is simply an economic impossibility.
De är intresserade av en långsiktig, positiv utveckling av deras affärsverksamhet, och därmed av att uppnå en god, långsiktig avkastning på sin investering.
They are interested in the long-term, positive development of their business and hence in obtaining a good, long-term rate of return on their investment.

Användningsexempel för "avkastning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJordbrukarna bör inte beviljas stöd enligt tidigare avkastning eller markägande.
Farmers should not be subsidised according to past yields or land ownership.
SwedishDet tredje som är viktigt är att en rimlig avkastning på investeringar garanteras.
The third thing of importance is to ensure a reasonable return on investment.
SwedishIngen koppling har ännu påvisats mellan genmodifiering och högre avkastning.
No link has yet been demonstrated between genetic modification and higher yields.
SwedishPå så sätt anser jag att vi kommer att få maximal avkastning på våra investeringar.
In this way, I believe, we will get the maximum impact from our investments.
SwedishAtt genomföra hållbarhet inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning (debatt)
Sustainability in EU fisheries through maximum sustainable yield (debate)
SwedishVäxthuseffekten av koldioxid är logaritmisk, dvs. en lag om sjunkande avkastning.
The greenhouse effect of CO2 is logarithmic; that is, it is a law of diminishing returns.
SwedishDärför vill jag uppmana till en bestämmelse om en rimlig avkastning på investeringar.
Therefore I would urge that there be a provision for a reasonable return on investment.
SwedishÅr 2005 fick polska bärodlare negativ avkastning på produktionen inom denna marknad.
In 2005 Polish berry growers had to deal with negative returns on produce in that market.
SwedishAtt genomföra hållbarhet inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning (omröstning)
Sustainability in EU fisheries through maximum sustainable yield (vote)
SwedishVi måste också se till att jordbruket ger avkastning på marknaden.
We also must look at getting the returns for agriculture from the marketplace.
SwedishÅttioåtta procent av fiskbestånden fiskas över maximal hållbar avkastning.
Eighty-eight per cent of fish stocks are being fished beyond the maximum sustainable yield.
SwedishNär fiskeverksamheten avtar kommer dessa investeringars avkastning att minska.
As fishing activities decline, however, these investments will become economically less viable.
SwedishPolitik för ekonomisk anpassning börjar ge avkastning i många områden.
Economic adjustment policies are beginning to reap rewards in many areas.
SwedishJag vet framför allt att det inte är lätt att utvärdera maximal hållbar avkastning.
First of all, I know that evaluating MSY is not a simple matter.
SwedishDet är på samma sätt en förutsättning för ett blomstrande jordbruk med god avkastning.
Equally, it is a prerequisite for a flourishing farming industry with good operating profits.
SwedishHar kommissionen gjort en beräkning över den avkastning som fiskarna kan tänkas få på lång sikt?
Has the Commission quantified the hypothetical gains in production in the long term?
SwedishUtan fältbin ger de flesta grödor inte tillräckligt god avkastning.
Without foraging bees, most crops would not produce a satisfactory yield.
SwedishEn rimlig avkastning på investeringar är viktig och bör beaktas.
A reasonable return on investment is important and should be taken into consideration.
SwedishDetta ska jämföras med vår skyldighet att uppnå högsta möjliga hållbara avkastning senast 2015.
This should be compared with our obligation to achieve maximum sustainable yield by 2015.
SwedishJag vill också berömma försöket att gå vidare mot en politik för maximal hållbar avkastning.
I also commend the attempt to move towards a policy of achieving maximum sustainable yields.

Synonymer (svenska) till "avkastning":

avkastning