"avkall" - Engelsk översättning

SV

"avkall" på engelska

SV

avkall [exempel]

volume_up
Ni vet att Europaparlamentet inte kan ge avkall på sina politiska prioriteringar.
You are also aware that the European Parliament cannot renounce its political priorities.
U Win Tin har vägrat att göra avkall på sina politiska ideal i utbyte mot frihet.
U Win Tin has refused to renounce her political ideals in exchange for her freedom.
Av respekt för den demokratiska legitimiteten i vissa av institutionerna kan inte den Europeiska unionen göra avkall på gemenskapspolitiken.
Out of consideration for the democratic legitimacy of some of its Institutions, the European Union cannot renounce its Community policies.
avkall
Därför har EU inte råd att göra avkall på dess villkorsprincip vid detta kritiska ögonblick.
This is why the EU cannot afford to waive its conditionality at this crucial juncture.
De verkar tycka att direktivet i dess nuvarande form är så perfekt att de är beredda att göra avkall på sin demokratiska rättighet att lägga fram förslag till förbättringar.
They seem to think the directive in its current form is so perfect that they are prepared to waive their democratic right to submit proposals for improvement.

Användningsexempel för "avkall" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishU Win Tin har vägrat att göra avkall på sina politiska ideal i utbyte mot frihet.
U Win Tin has refused to renounce her political ideals in exchange for her freedom.
SwedishOch det var inte för att göra avkall på sin frihet till gagn för ett nytt imperium.
We must not relinquish their freedom simply for the benefit of a new empire.
SwedishÄndamålet att göra avkall på säkerheten för att inte uppröra den kinesiska regeringen?
The purpose of cutting safety corners in order not to upset the Chinese Government?
SwedishDet ska vi göra i en korrekt och respektfull ton utan att ge avkall på våra värderingar.
We must do this in a correct and respectful way, without abandoning our values.
SwedishNi vet att Europaparlamentet inte kan ge avkall på sina politiska prioriteringar.
You are also aware that the European Parliament cannot renounce its political priorities.
SwedishDärför har EU inte råd att göra avkall på dess villkorsprincip vid detta kritiska ögonblick.
This is why the EU cannot afford to waive its conditionality at this crucial juncture.
SwedishDetta innebär inte att man gör avkall på avskaffandet av de inre gränserna.
This does not mean rolling back the abolition of internal borders.
SwedishOch samtidigt som vi kanske behöver se över byråkratin får vi för den skull inte ge avkall på kontrollen.
While perhaps we need to look at the bureaucracy, let us not diminish the scrutiny.
SwedishPå dessa kan EU inte ge avkall i form av någon övergångstid.
The EU cannot make compromises on these issues within the framework of a period of transition.
SwedishDess avkall på skyddet av personuppgifter är oacceptabelt.
Its forfeiting of the protection of personal data is unacceptable.
SwedishUtvecklingen de senaste åren har tvingat oss allihop att i viss mån ge avkall på integriteten.
Developments in recent years have forced us all in some degree to lower our standards regarding privacy.
SwedishDet går inte att göra avkall på eller förneka dessa principer.
There can be no compromise on or denial of these principles.
SwedishSpeciellt storföretag ger avkall på erfarenhet.
Bigger companies, in particular, are unfortunately sacrificing the experience factor.
SwedishVi får heller inte göra avkall på principen om spetskompetens.
We also must not compromise that principle of excellence.
SwedishMed hjälp av grannskapspolitiken kommer vi att försöka förbättra rörligheten utan att ge avkall på säkerheten.
The Neighbourhood Policy will seek improvements to mobility without losing sight of security.
SwedishJag säger ja till konkurrenskraft, men jag säger nej till att ge avkall på våra ambitioner för miljön och det sociala.
I say yes to competitiveness; I say no to giving up our social and ecological ambitions.
SwedishSlutligen vill jag berömma den snabbhet med vilken ni har tagit itu med denna fråga utan att göra avkall på kvaliteten.
Finally, as you know, Commissioner, the human factor is very important in air accidents.
SwedishDet går inte att göra avkall på eller förneka dessa principer.
Ours is a Union which is based and built on values.
SwedishVi är ganska överens om hur vi ska handla gemensamt, utan att för den skull ge avkall på det som skiljer oss åt.
We have quite similar views on how we should act in unity, while having regard to our diversity.
SwedishIngen vill att vi ska göra avkall på våra höga hygienkrav.
No-one wants us to lose our high hygiene standards.